SKVs ställningstaganden

2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt

Datum: 2017-01-20

Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 19948-17/111

1 Sammanfattning

Försäljning i en exportbutik i Sverige anses som omsättning utomlands om köparen är en flygpassagerare som reser till en eller flera platser utanför EUs skatteområde (tredjeland) och det är fråga om försäljning av de varor och kvantiteter som får säljas i en exportbutik.

Resenären ska enligt Skatteverket kunna uppvisa boardingkort för hela resan med slutdestination i tredjeland för att försäljningen ska anses som omsättning utomlands. Om mellanlandning sker inom EU måste boardingkort vara utfärdat på avreseflygplatsen för hela resan till flygplats i tredjeland. Avsikten med mellanlandningen får endast vara att byta flygplan.

2 Frågeställning

Ställningstagandet tar upp Skatteverkets syn på när en försäljning i en exportbutik anses omsatt utomlands enligt 5 kap. 3 a § första stycket 6 a mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

3 Gällande rätt m.m.

Försäljning i en exportbutik är en omsättning utomlands om det är fråga om sådan försäljning som avses i 4 § första stycket lagen om exportbutiker (5 kap. 3 a § första stycket 6 a ML).

En exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en eller flera platser utanför EUs skatteområde. Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats. Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid (3 § lagen [1999:445] om exportbutiker).

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EUs skatteområde (4 § första stycket lagen om exportbutiker).

Försäljning i en exportbutik får endast avse följande varor och kvantiteter till varje enskild resande:

  1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror

  2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl

  3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan (4 § andra stycket lagen om exportbutiker).

Försäljning till den som reser till Norge får inte ske till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet (4 § tredje stycket lagen om exportbutiker). Med färdhandling avses av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår (Riksskatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen [1999:445] om exportbutiker, RSFS 2001:7).

4 Bedömning

En exportbutik är en butik som finns på en flygplats där det bedrivs flygtrafik till tredjeland. I en exportbutik får endast säljas varor som ingår i det varusortiment som anges i 4 § lagen om exportbutiker. Flygplatshållaren ska ha tillstånd från Skatteverket att inrätta en sådan butik. Flygplatshållaren kan själv bedriva eller avtala med någon annan att bedriva verksamheten i en exportbutik.

Försäljning i en exportbutik i Sverige anses som omsättning utomlands enligt de särskilda bestämmelserna i 5 kap. 3 a § första stycket 6 a ML om det är fråga om försäljning av de varor och kvantiteter som anges i 4 § andra stycket lagen om exportbutiker och köparen är en flygpassagerare som reser till tredjeland. Vid försäljning till den som reser till Norge gäller dessutom att det inte får vara fråga om större mängder än vad resenären får föra in tullfritt till Norge.

För att försäljning i exportbutik ska anses omsatt utomlands krävs enligt Skatteverket att resenären kan uppvisa färdhandlingar för hela resan, dvs. ett eller i förekommande fall flera boardingkort som avser resa med slutdestination i tredjeland. Om mellanlandning sker inom EU måste boardingkort vara utfärdat på avreseflygplatsen för hela resan till flygplats i tredjeland. Avsikten med mellanlandningen får endast vara att byta flygplan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...