SKVs ställningstaganden

Staten och bestämmelserna om omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster; mervärdesskatt

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2021-10-26

Dnr: 8-1148780

1 Sammanfattning

Staten är en enda juridisk person och utgör ett enda skattesubjekt. Enligt Skatteverkets uppfattning bedriver staten ekonomisk verksamhet i någon omfattning och är därför en beskattningsbar person. Staten är också en beskattningsbar person som mer än tillfälligt i sin ekonomiska verksamhet tillhandahåller sådana byggtjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet gäller därför när staten köper en sådan byggtjänst. Detta gäller oavsett om inköpet görs till statens ekonomiska eller icke-ekonomiska verksamhet.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster” från den 7 maj 2007, dnr 131 307716-07/111. Ställningstagandet innebär en ändrad bedömning. Omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänst gäller oavsett om inköpet görs till statens ekonomiska verksamhet eller till den icke-ekonomiska verksamheten.

2 Frågeställning

I mervärdesskattelagen (1994:200), ML, finns det bestämmelser om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Bestämmelserna innebär att vissa köpare blir skyldiga att redovisa utgående skatt vid inköp av särskilt uppräknade tjänster (i ställningstagandet benämnt som byggtjänster). I dessa fall, när köparen är skattskyldig, ska säljaren inte fakturera och redovisa någon utgående skatt på sitt tillhandahållande.

När en säljare ska fakturera för byggtjänster måste denne avgöra om köparen är en sådan beskattningsbar person för vilken bestämmelserna medför att omvänd skattskyldighet ska tillämpas.

Det har uppkommit frågor om hur begreppet beskattningsbar person ska tolkas i samband med inköp av sådana varor och tjänster som kan omfattas av omvänd skattskyldighet.

Skatteverket ger i detta ställningstagande sin syn på vad som gäller avseende omvänd skattskyldighet när staten köper in byggtjänster.

3 Gällande rätt m.m.

Med staten avses inte de statliga affärsverken (1 kap. 16 § ML).

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet (4 kap. 1 § ML, jämför artikel 9 och 10 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Verksamhet som bedrivs av staten, ett statligt affärsverk eller en kommun är inte ekonomisk verksamhet om den ingår som ett led i myndighetsutövning eller avser bevis, protokoll eller motsvarande i sådan verksamhet. Detta gäller inte om det skulle leda till betydande snedvridning av konkurrensen (4 kap. 6 och 7 § ML, jämför artikel 13 i mervärdesskattedirektivet).

Den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket är skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

 • en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller

 • en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana tjänster (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML, jämför artikel 199.1 i mervärdesskattedirektivet).

De i paragrafens andra stycke angivna tjänsterna är

 1. sådana tjänster avseende fastighet som kan hänföras till mark- och grundarbeten, bygg- och anläggningsarbeten, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader eller uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

 2. byggstädning, och

 3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2 (1 kap. 2 § andra stycket ML).

Byggtjänsterna måste vara omsatta inom landet för att beskattning ska ske i Sverige. I 5 kap. 5 och 8 §§ ML finns bestämmelser om omsättningsland för byggtjänsterna.

4 Bedömning

Staten är en enda juridisk person och utgör som sådan ett enda skattesubjekt. Statliga myndigheter ingår i den juridiska personen staten. Statliga bolag och statliga affärsverk är särskilda skattesubjekt och utgör inte en del av staten.

Den som i någon utsträckning bedriver en ekonomisk verksamhet självständigt är en beskattningsbar person. Enligt Skatteverkets uppfattning bedriver staten ekonomisk verksamhet i någon omfattning och är därför en beskattningsbar person.

För att bestämmelserna om omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster ska bli tillämpliga krävs det också att köparen i en ekonomisk verksamhet mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster.

Bedömningen om omvänd skattskyldighet ska tillämpas vid försäljning till staten får därför avgöras utifrån om staten är en sådan beskattningsbar person som mer än tillfälligt i sin ekonomiska verksamhet tillhandahåller byggtjänster. Enligt Skatteverkets uppfattning är t.ex. Trafikverket en statlig myndighet som tillhandahåller byggtjänster inte endast tillfälligt. Det finns inte något krav på att verksamheten i huvudsak måste vara byggverksamhet för att omvänd skattskyldighet ska tillämpas. Omvänd skattskyldighet gäller även när en beskattningsbar person i en sidoverksamhet tillhandahåller byggtjänster. Även om endast en eller några statliga myndigheter mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster medför dessa tillhandahållanden att staten som sådan är en förvärvare som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet.

När en köpare är en sådan beskattningsbar person att bestämmelserna om omvänd skattskyldighet blir tillämplig gäller omvänd skattskyldighet även om den köpta byggtjänsten inte säljs vidare eller om den köpta byggtjänsten används för icke-ekonomisk verksamhet.

Eftersom staten är en sådan beskattningsbar person som mer än tillfälligt i sin ekonomiska verksamhet tillhandahåller byggtjänster blir staten därför skattskyldig för alla inköp av sådana byggtjänster som omfattas av bestämmelserna. Omvänd skattskyldighet gäller således även om den inköpta byggtjänsten ska användas i statens myndighetsutövande verksamhet.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Staten och de nya reglerna om omvänd skattskyldighet till mervärdesskatt vid inköp av byggtjänster” från den 7 maj 2007, dnr 131 307716-07/111. Ställningstagandet innebär en ändrad bedömning. Omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänst gäller oavsett om inköpet görs till statens ekonomiska verksamhet eller till den icke-ekonomiska verksamheten

Tillämpningsinformation (dnr. 8-1284726)

Skatteverket har omarbetat det tidigare ställningstagandet om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster. Det nya ställningstagandet innebär en ändring av verkets tidigare syn. Omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänst gäller oavsett om inköpet görs till statens ekonomiska verksamhet eller till den icke-ekonomiska verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående bör det nya synsättet tillämpas på Skatteverkets initiativ först från och med den 1 januari 2022.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...