Inledning

Kyrk-BAS 2022 utgår från Kyrk-BAS 2021 och innehåller kontotabell och konteringsinstruktioner anpassade till den verksamhet som normalt bedrivs av församlingar och pastorat. Kontoplanen är gemensam för alla enheter.

Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagen, gällande redovisningsrekommendationer, skattelagstiftningen och ekonomisk redogörelse. För ytterligare information hänvisas till BAS-kontoplan 2022 utgiven av BAS, samt Bokföringsboken 2022 och övrig redovisningslitteratur.

Kyrk-BAS 2022 är framtagen av Kyrklig ekonomi vid Ekonomi- och finansavdelningen, Kyrkokansliet Uppsala och fastställd av Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska kyrkan, KRED.

I Kyrk-BAS 2022 används fortsättningsvis begreppet församling för såväl församling som pastorat.

Bokens disposition

Boken innehåller följande delar:

 • Kontotabell som i sammandrag visar vilka konton som ingår i kontoplanen

 • Konteringsinstruktioner till varje konto som visar vad som ska bokföras på kontot och hur bokföringen praktiskt ska gå till. För vissa konton finns också förslag på ytterligare underkonton

 • Förslag på kontotabell med konteringsinstruktioner för interna konton

Nyheter i Kyrk-BAS 2022

Omarbetningen är i huvudsak en uppdatering av Kyrk-BAS 2021.

 • Konto för att hantera inköp av viss teknisk utrustning vid omvänd skattskyldighet.

Sammanställning över alla kontoförändringar finns sist i dokumentet.

Kontoplanens uppbyggnad

Grundschema

BAS-kontoplanen är systematiserad i 8 kontoklasser för externredovisningen samt kontoklass 9 för internredovisning.

Externredovisningens klassindelning har byggts upp utifrån följande systematik.

Balanskonton

Resultatkonton

Tillgångar

Eget kapital/ Avsättningar/Skulder

Inkomster/Intäkter

Utgifter/Kostnader

Kontoklass 1

Kontoklass 2

Kontoklass 3

Kontoklass 4

Struktur

BAS-kontoplanen bygger på decimalklassificering. Enligt decimalsystemet anges kontots ställning i kontoplanen genom sifferpositioner (nivåer), vilka i BAS-kontoplanen exempelvis har följande benämningar:

5 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

kontoklass

56 Kostnader för transportmedel

kontogrupp

5600 Kostnader för transportmedel

gruppkonto

5610 Personbilskostnader

huvudkonto

5611 Drivmedel

underkonto

Kontots första siffra anger således kontoklassen och de två första siffrorna konto gruppen. Fyra siffror som avslutas med två nollor anger ett gruppkonto, vilket betyder att endast ett konto används för alla transaktioner som hör till kontogruppen ifråga. Fyra siffror som avslutas med en nolla anger ett huvudkonto. Fyra siffror som avslutas av siffrorna 1–9 anger ett underkonto.

Kyrk-BAS 2022 använder i stor utsträckning huvudkonton för klassificering av intäkts- och kostnadsslag. Vid behov kan församlingen specificera dessa mer i detalj genom att använda underkonton. Kontotabellen i Kyrk-BAS 2022 utgör en lämplig grunduppsättning av konton för de flesta församlingar. Alla konton kommer inte att användas av alla församlingar - vilka konton som används avgörs utifrån respektive församlings behov. För en del församlingar kan en ytterligare underindelning vara lämplig. Därför finns förslag på ytterligare underindelning i konteringsinstruktionerna för vissa konton. Dessa är i kontotabellen markerade med en pil ->. Detaljnivån i redovisningen måste alltid anpassas till de förutsättningar som gäller för respektive församling.

Upplägg av eget konto

Ibland kan det finnas behov av att lägga upp egna konton. Det första man då behöver fundera över är om det verkligen är ett konto som behövs eller om det i stället är ett objekt eller ett projekt. Som exempel kan ett konto motsvara ett kostnadsslag, dvs. en viss typ av kostnad, t.ex. resekostnader och ett objekt eller projekt motsvarar en aktivitet, t.ex. läger. Ett läger är en aktivitet som kan innehålla flera olika kostnadsslag, exempelvis kostnad för transport, logi, mat och personal.

I de fall ett nytt konto behöver läggas upp bör man först kontrollera om kontot redan finns i Kyrk-BAS 2022, antingen i kontotabellen eller som tillägg i konteringsinstruktionerna och därefter också söka i BAS 2022. Det kan då vara lämpligt att studera kontotabellens struktur med kontoklasser, kontogrupper samt gruppkonton för att finna var posten bör ligga. Båda publikationerna har sökordsregister.

Om lämpligt konto inte finns i Kyrk-BAS 2022 eller i BAS 2022 måste man, vid upplägg av eget konto, fundera på var i strukturen kontot ska placeras. Kontoplanen är anpassad till årsredovisningslagens uppställning av resultat- och balansräkning och ska underlätta upprättandet av årsredovisning och rapporter. Hamnar kontot fel i strukturen kan det innebära att det hamnar på fel plats, eller inte kommer med alls, i rapporter eller i resultat- och balansräkningar.

Internredovisning – kontoklass 9

Kontoklass 9 används för bokföring av interna affärshändelser, t.ex. ersättning för interna köp av tjänster eller interna kostnadsfördelningar mellan olika verksamheter och internränta.

Behovet av internredovisning är mycket skiftande mellan olika församlingar. Gemensamt för de flesta församlingar är dock kravet på särredovisning av begravningsverksamheten. För att underlätta särredovisningen finns i boken ett eget avsnitt med förslag på internkonton samt anvisningar till dessa.

Observera att interna transaktioner alltid bokförs på såväl ett debet- som ett kreditkonto i kontoklass 9.

Kontering vid momspliktig verksamhet

Kyrk-BAS 2022 innehåller några intäktskonton till stöd för kontering i momspliktig verksamhet.

Svenska kyrkan är moms- och skattebefriad för sin religiösa verksamhet men vissa enheter utför verksamhet som inte definieras som religiös verksamhet och då kan den verksamheten bli moms- och skattskyldig.

Momsplikten för ideella föreningar och registrerade trossamfund hör ihop med inkomstskatteplikten för verksamheten. Är en verksamhet inkomstskattepliktig medför den också momsplikt i enlighet med gällande momsregler.

Vid skatte- och momspliktig verksamhet måste intäkter och kostnader i denna verksamhet särskiljas i redovisningen. Det görs lämpligen genom flerdimensionell redovisning dvs. den skattepliktiga verksamheten bokförs på en egen verksamhet, resultatenhet, projekt e. dyl. I Svenska kyrkans internredovisning, Modell för verksamhetsindelning 2011 (VI) samlas dessa intäkter och kostnader under verksamhet 410, skattepliktig rörelse. Detta ger underlag för både skattedeklaration (moms) och självdeklaration (inkomstskatt).

Momshantering vid inköp av varor och tjänster från utlandet

Allmänt

När man köper varor eller tjänster från ett annat land momsbeskattas dessa inte i det land de säljs i utan i mottagarlandet. Det innebär att vi själva måste påföra den moms som ska betalas på varan eller tjänsten. Detta kallas omvänd skattskyldighet. Momsen hanteras i momsdeklarationen både vid handel mellan beskattningsbara personer mellan EU-länder och med övriga länder.

Vid handel mellan EU-länder styrker man sin rätt att köpa något utan moms genom att uppge sitt momsregistreringsnummer till säljaren. Skyldigheten att redovisa omsättningen övergår då till köparen. Omsättningen av varor och tjänster inom EU samt och tjänster utanför EU redovisas i rutorna 20–22 och 30–32 i momsdeklarationen.

Handel av varor utanför EU benämns import. Även på dessa varor ska moms beräknas, ruta 60–62 i momsdeklarationen och omsättningsbeloppet redovisas i ruta 50.

För att förenkla redovisning så behöver man inte lägga en verksamhetskod på konto i kontogrupp 45 eftersom dess konto endast används för att fånga upp momsomsättningen.

Tänk på

 • Om man inte är momsregistrerad sedan tidigare kan man göra inköp av varor på upp till 90 000 kr innan man behöver momsregistrera sig. Då beskattas inköpet i säljarens hemland. Kostnaden för varan är då inklusive moms. Om man sedan tidigare är momsregistrerad gäller inte detta undantag.

 • Om man har avdragsrätt för moms i Sverige så innebär dessa regler inga extra kostnader jämfört med om inköpet gjorts i Sverige.

 • Vid inköp av tjänst finns inte någon nedre gräns utan moms tillkommer alltid.

 • För inköp till den skattebefriade verksamheten så blir momsen en kostnad som vanligt.

 • Betalning för annonser på t.ex. Facebook är inköp av en tjänst från utlandet.

 • Den redovisning som görs i momsdeklarationen har betydelse eftersom den påverkar den avgift som Sverige betalar till EU.

Varuinköp från annat EU-land

Ni köper en vara från ett EU-land och anger ert momsregistreringsnummer till säljaren som då inte påför någon moms på fakturan. Ni betalar ett pris exklusive moms eftersom moms tas ut i det land där varan förbrukas.

Ni ska som mottagare beräkna momsen på den vara ni köpt men ni ska också i momsdeklarationen uppge varans pris, omsättningsbeloppet. För att hantera detta krävs ett antal extra konton för att få rätt uppgifter till momsdeklarationen. Det behövs först ett konto som avser omsättningsbeloppet, konto 451X, samt ett momskonto, 261X, där den beräknade momsen framgår. Efter denna beräkning behövs ett korrektivkonto, 4599, för att beloppet på konto 451X inte ska påverka kostnaderna. Kontot används endast för att fånga omsättningsbeloppet och för att vara beräkningsgrund för den moms som ska betalas. Den moms som finns på konto 261X konteras mot kostnadskontot och ökar därmed varans pris med den beräknade momsen.

Om ni har avdragsrätt för ingående moms så konteras 261X mot ingående moms 264X, dvs. varans pris ökar inte med momsbeloppet.

Exempel på inköp till den skattebefriade verksamheten

1 Varuinköp från annat EU-land, 25 % moms

Inköp av trumma, 5 200 kr, 25 % moms

5410

5 200

1940

5 200

4515

5 200

4599

5 200

5410

1300

2614

1 300

Genom denna kontering har omsättningen fångats upp på konto 4515 men genom korrektivkontot 4599 påverkas endast kostnadskonto 5410. Den beräknade momsen påförs som kostnad eftersom försäljningen var utan moms.

Momsdeklaration: Omsättning på konto 4515 redovisas i ruta 20 och moms i ruta 30.

Total kostnad för inköpet blir 6 500 kr inklusive moms.

2 Varuinköp från annat EU-land, 6 % moms

Inköp av böcker, 2 500 kr, 6 % moms

5462

2 500

1940

2 500

4517

2 500

4599

2 500

5462

150

2634

150

Momsdeklaration: Omsättning i ruta 20, moms i ruta 32.

Total kostnad för inköpet blir 2 650 kr inklusive moms.

3 Varuinköp från land utanför EU

Inköp av skivor, 3 500 kr, 25 % moms

5463

3 500

1940

3 500

4545

3 500

4599

3 500

5463

875

2615

875

Momsdeklaration: Omsättningen i ruta 50 och moms i ruta 60.

Total kostnad för inköpet blir 4 375 kr inklusive moms.

4 Inköp av tjänst från EU-land

Köp av annonsplats, 2 500 kr, 25 % moms

5910

2 500

1940

2 500

4535

2 500

4599

2 500

5910

625

2614

625

Momsdeklaration: Omsättningen i ruta 21 och moms i ruta 30.

Total annonskostnad blir 3 125 kr.

Regler för momshantering vid inköp av viss teknisk utrustning

Sedan 1 april 2021 gäller regler om omvänd skattskyldighet vid inköp av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer om det totala beskattningsunderlaget vid omsättning av sådana varor överstiger 100 000 kronor per faktura. Det betyder att köparen i stället för säljaren blir ansvarig för momsen redovisas och betalas in.

Lagen gäller under förutsättning att man är momsregistrerad.

 1. Om församlingen/pastoratet inte är momsregistrerad så behöver man inte göra något. Säljaren ska då redovisa moms på fakturan. Det är säljarens ansvar att se till att det blir rätt. Om församlingen erhåller en faktura utan moms behöver man inte vidta någon åtgärd.

 2. Församlingar/pastorat som är momsregistrerade ska vid köp över 100 tkr redovisa omvänd moms. Det gäller oavsett om inköpet görs till den momspliktiga verksamheten eller till den del av verksamheten som inte är momspliktig.

Momsdeklarationen för enheter som är momsregistrerade:

Beloppet redovisas i ruta 23, beskattningsunderlag och moms redovisas i ruta 30. Om inköpet avser den momspliktiga verksamheten och momsen är avdragsgill så redovisas den ingående momsen i ruta 48.

Bokföring av omvänd moms för momsregistrerade enheter:

Metoden är densamma som vid inköp av varor och tjänster från utlandet. Det kan underlätta att lägga upp nya konto i kontogrupp 44.

4410 Momspliktiga inköp i Sverige

4415 Inköpta varor i Sverige med omvänd skattskyldighet, 25 %.

4499 Korrektivkonto momspliktiga inköp Sverige, omvänd skattskyldighet

Exempel vid omvänd skattskyldighet och ej avdragsgill ingående moms (momsregistrerad församling/pastorat med teknikinköp över 100 000 kr till icke momspliktig verksamhet):

Inköp av datorer exkl. moms 125 000 kr (kostnad 156 250kr)

Konto

Debet

Konto

Kredit

1250

125 000

1940

125 000

4415

125 000

4499

125 000

1250

31 250

2614

31 250