2019-09-25

Momsaspekter vid leasing respektive avbetalningsköp

Martin Carlsson, skattejurist vid EY, kommenterar i Skattenytt ett ställningstagande som Skatteverket gjorde i början av året om när ett finansiellt leasingavtal kan anses utgöra försäljning på avbetalning.

Enligt artikelförfattaren går Skatteverket i sitt ställningstagande väl långt i sin definition av när finansiella leasingavtal ska anses egentligen vara avbetalningsköp samt är något otydligt vid sättandet av vissa gränsvärden. Två typfall tas upp: när leasetagaren förbinder sig att köpa loss leasingobjektet själv eller anvisar annan köpare respektive när utköpspriset sätts långt under marknadsvärdet.
I det första typfallet är författaren oense med Skatteverket om vad som faktiskt gäller enligt EU-rätten, medan han i det andra fallet önskar förtydliganden om vilka gränsvärden som verket anser ska tillämpas.

Skattenytt: Leasing eller avbetalningsköp – mervärdesskatterättsliga aspekter
Skatteverkets ställningstagande

Publicerat: 2019-09-16