2019-11-21

Fördelning av resultat i kommanditbolag

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked i ett mål rörande beskattning av resultat vid överlåtelse av ett fastighetsförvaltande kommanditbolag. Skatterättsnämnden fann ej anledning att frångå huvudregeln vid beskattning.

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked i ett mål rörande överlåtelse av ett fastighetsförvaltande kommanditbolag. Överlåtelsen skulle ske under pågående räkenskapsår. Innan överlåtelsen skulle kommanditbolaget avyttra en av de tre fastigheter som bolaget ägde till ett annat bolag inom koncernen. Frågan i målet var om beskattning för årets resultat skulle ske hos det bolag som förvärvade kommanditbolaget eller hos det överlåtande bolaget.

Skatterättsnämnden fann att den omständigheten att det övertagande bolaget kunde utnyttja tidigare underskott för att kvitta mot vinst inte föranledde någon anledning att frångå huvudregeln, inte heller det faktum att det säljande bolaget inte behövde beskattas för vinsten vid avyttringen av två fastigheter. Beskattning skulle ske enligt huvudregeln i det övertagande bolaget som var ägare av kommanditbolaget vid beskattningsårets utgång.

Här kan du läsa Skatterättsnämndens förhandsbesked i dess helhet.