2020-01-31

IFRS-regelverket uppdaterat

Nu har huvuddelen av IFRS-materialet avseende räkenskapsåret 2020 publicerats. Även sammanställningen Ändringar i IFRS har uppdaterats. Ett ändringsbeslut återstår, vilket EU väntas fatta i mars.

Bland årets nyheter kan följande nämnas:

  • Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder. Hänvisningar till det tidigare ramverket i ett flertal standarder och tolkningar har uppdaterats till att avse det reviderade konceptuella ramverket.
  • Definitionen av ”väsentlig” har förtydligats i syfte att göra det lättare för företag att göra väsentlighetsbedömningar och att öka relevansen i upplysningarna i noterna till finansiella rapporter.
  • Ändringar i IAS 39 och IFRS 9 i syfte att hantera konsekvenserna för den finansiella rapporteringen av referensräntereformen under perioden innan befintlig referensränta ersätts med en alternativ referensränta. Ändringarna innebär tillfälliga och snäva undantag för villkoren för säkringsredovisning, så att företag kan fortsätta att uppfylla villkoren genom att anta att de befintliga referensräntorna inte ändras på grund av interbankräntereformen.

Utöver dessa kommer en ändring av IFRS 3 Rörelseförvärv som EU avser att anta i mars.

Du får enkelt en överblick över ändringar och nyheter genom vår sammanställning över ändringar i IFRS.

 

Hela IFRS-regelverket så som det antagits av EU hittar du här