SAMMANSTÄLLNING FRÅN FAR

Ändringar i IFRS

(senast uppdaterad 2022-09-22)

Ännu ej antagna av EU

Nedanstående ändringar är klubbade av IASB men ännu inte antagna av EU. Dessa listas med standardens/ändringens namn (när sådant finns), IASBs ikraftträdandedatum samt när EU förväntas anta reglerna.

Passerat ikraftträdandedatum

IFRS 14 (ny) – Obs! Denna version kommer inte att antas av EU

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

EU har beslutat att inte anta denna första version av IFRS 14.

Regler som träder i kraft 2024

IFRS 16 (ändring)

Lease Liability in a Sale and Leaseback

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2024 eller senare.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

Regler som träder i kraft 2023

IAS 1 (ändring)

Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current och Classification of Liabilities as Current or Non-current − Deferral of Effective Date

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2023

IFRS 17 (ändring)

Förordning (EU) 2022/1491, publicerad 2022-09-09

IFRS 17 Försäkringsavtal

IAS 12 (ändring med följdändring)

Förordning (EU) 2022/1392, publicerad 2022-08-12

IAS 12 Inkomstskatter

IFRS 1  Första gången IFRS tillämpas

IAS 8 (ändring)

Förordning (EU) 2022/357, publicerad 2022-03-03

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

IFRS 17 (ny)

Förordning (EU) 2021/2036, publicerad 2021-11-23

IFRS 17 Försäkringsavtal

Standarden skulle ursprungligen gällt från och med 2021, men pga. ett ändringsbeslut från IASB från den 25 juni 2020 är detta framflyttat; även övriga ändringar från det ändringsbeslutet kommer antas tillsammans med standarden i dess helhet.

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2022

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021

På grund av coronaviruset har en ändring av IFRS 16 beslutats med retroaktiv verkan den 1 april 2021 avseende covid-19-relaterade hyreslättnader efter den 30 juni 2021.

IFRS 16 (ändring)

Förordning (EU) 2021/1421, publicerad 2021-08-31

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 4 (ändring)

Förordning (EU) 2020/2097, publicerad 2020-12-16

IFRS 4 Försäkringsavtal

Beslutade ändringar som ska tillämpas från den 1 juni 2020

På grund av coronaviruset har en snabbändring av IFRS 16 beslutats med retroaktiv verkan den 9 oktober 2020 avseende covid-19-relaterade hyreslättnader.

IFRS 16 (ändring)

Förordning (EU) 2020/1434, publicerad 2020-10-12

IFRS 16 Leasingavtal

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med 2020

Nedanstående standarder och ändringar är antagna av EU och ska senast tillämpas från och med räkenskapsåret 2020. Respektive standard presenteras med det datum då den publicerades i EUT samt med länkar till den nya/ändrade standarden samt en länk till vilka andra standarder som är följdändrade genom förändringen.

IFRS 3 (ändring)

Förordning (EU) 2020/551, publicerad 2020-04-22

IFRS 3 Rörelseförvärv

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med 2019

Nedanstående standarder och ändringar är antagna av EU och ska senast tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Respektive standard presenteras med det datum då den publicerades i EUT samt med länkar till den nya/ändrade standarden samt en länk till vilka andra standarder som är följdändrade genom förändringen.

IFRS 16 (ny)

Förordning (EU) 2017/1986, publicerad 2017-11-09

IFRS 16 Leasingavtal

Förteckning över följdändringar i andra standarder

IFRIC 23 (ny)

Förordning (EU) 2018/1595, publicerad 2018-10-23

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig bedömning

Följdändringar i IFRS 1

IFRS 9 (ändring)

Förordning (EU) 2018/498, publicerad 2018-03-26

IFRS 9 Finansiella instrument

IAS 19 (ändring)

Förordning (EU) 2019/402, publicerade 2019-03-14

IAS 19 Ersättning till anställda

IAS 28 (ändring)

Förordning (EU) 2019/237, publicerad 2019-02-08

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures

IAS 40 (ändring)

Förordning (EU) 2018/400, publicerad 2018-03-15

IAS 40 Förvaltningsfastigheter

Annual Improvements to IFRS 2015–2017 (ändring)

Förordning (EU) 2019/412, publicerad 2019-03-15

IFRS 3 Rörelseförvärv

IFRS 11 Samarbetsarrangemang

IAS 12 Inkomstskatter

IAS 23 Låneutgifter