SAMMANSTÄLLNING FRÅN FAR

Ändringar i IFRS

(senast uppdaterad 2021-07-12 med förordning (EU) 2021/1080)

Ännu ej antagna av EU

Nedanstående ändringar är klubbade av IASB men ännu inte antagna av EU. Dessa listas med standardens/ändringens namn (när sådant finns), IASBs ikraftträdandedatum samt när EU förväntas anta reglerna.

Passerat ikraftträdandedatum

IFRS 16 (ändring)

Leases: Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021

Ska gälla från och med den 1 april 2021.

EU har inte antagit reglerna innna de enligt IASB skulle träda i kraft. Inget förväntat EU-ikraftträdandedatum finns publicerat.

IFRS 14 (ny) – Obs! Denna version kommer inte att antas av EU

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2016 eller senare.

EU har beslutat att inte anta denna första version av IFRS 14.

Regler som träder i kraft 2023

IFRS 17 (ny)

IFRS 17 Insurance Contracts

Ska gälla för räkenskapsår som träder i kraft 1 januari 2023 eller senare.

Standarden skulle ursprungligen gällt från och med 2021, men pga. ett ändringsbeslut från IASB från den 25 juni 2020 är detta framflyttat; även övriga ändringar från det ändringsbeslutet kommer antas tillsammans med standarden i dess helhet.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

IAS 1 (ändring)

Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current och Classification of Liabilities as Current or Non-current −Deferral of Effective Date

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

IAS 1 (ändring)

Presentation of Financial Statements och IFRS Practice Statement 2: Disclosure of Accounting policies

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

IAS 8 (ändring)

Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

IAS 12 (ändring)

Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

Ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2023 eller senare.

EU beräknar att de hinner anta reglerna innan de träder i kraft.

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2022

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med den 1 januari 2021

IFRS 4 (ändring)

Förordning (EU) 2020/2097, publicerad 2020-12-16

IFRS 4 Försäkringsavtal

Beslutade ändringar som ska tillämpas från den 1 juni 2020

På grund av coronaviruset har en snabbändring av IFRS 16 beslutats med retroaktiv verkan den 9 oktober 2020 avseende covid-19-relaterade hyreslättnader.

IFRS 16 (ändring)

Förordning (EU) 2020/1434, publicerad 2020-10-12

IFRS 16 Leasingavtal

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med 2020

Nedanstående standarder och ändringar är antagna av EU och ska senast tillämpas från och med räkenskapsåret 2020. Respektive standard presenteras med det datum då den publicerades i EUT samt med länkar till den nya/ändrade standarden samt en länk till vilka andra standarder som är följdändrade genom förändringen.

IFRS 3 (ändring)

Förordning (EU) 2020/551, publicerad 2020-04-22

IFRS 3 Rörelseförvärv

Beslutade ändringar som ska tillämpas från och med 2019

Nedanstående standarder och ändringar är antagna av EU och ska senast tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Respektive standard presenteras med det datum då den publicerades i EUT samt med länkar till den nya/ändrade standarden samt en länk till vilka andra standarder som är följdändrade genom förändringen.

IFRS 16 (ny)

Förordning (EU) 2017/1986, publicerad 2017-11-09

IFRS 16 Leasingavtal

Förteckning över följdändringar i andra standarder

IFRIC 23 (ny)

Förordning (EU) 2018/1595, publicerad 2018-10-23

IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig bedömning

Följdändringar i IFRS 1

IFRS 9 (ändring)

Förordning (EU) 2018/498, publicerad 2018-03-26

IFRS 9 Finansiella instrument

IAS 19 (ändring)

Förordning (EU) 2019/402, publicerade 2019-03-14

IAS 19 Ersättning till anställda

IAS 28 (ändring)

Förordning (EU) 2019/237, publicerad 2019-02-08

IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures

IAS 40 (ändring)

Förordning (EU) 2018/400, publicerad 2018-03-15

IAS 40 Förvaltningsfastigheter

Annual Improvements to IFRS 2015–2017 (ändring)

Förordning (EU) 2019/412, publicerad 2019-03-15

IFRS 3 Rörelseförvärv

IFRS 11 Samarbetsarrangemang

IAS 12 Inkomstskatter

IAS 23 Låneutgifter

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...