2020-02-18

Proposition om rapporteringsplikt för skatterådgivare

Det omdebatterade förslaget om informationsskyldighet för skatterådgivare angående rapporteringspliktiga arrangemang har nu utmynnat i ett lagförslag avseende internationella arrangemang. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Förslaget, som syftar till att förhindra aggressiv skatteplanering i ett tidigt skede, genomför ett EU-direktiv, DAC 6. Direktivet innebär att det införs gemensamma EU-regler om uppgiftsskyldighet avseende s.k. rapporteringspliktiga arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa mellan medlemsstaterna och till EU-kommissionen.

Direktivet genomförs i svensk rätt bl.a. genom införande av en ny lag om rapporteringspliktiga arrangemang samt ett nytt kapitel i skatteförfarandelagen. Arrangemang som blir rapporteringspliktiga ska uppvisa minst ett av ett antal specifika kännetecken som kan tyda på skatteflykt. Reglerna träffar främst rådgivare, men även den som använder ett rapporteringspliktigt arrangemang kan under vissa förutsättningar bli rapporteringsskyldig.

De arrangemang som träffas av de nu föreslagna reglerna är endast de gränsöverskridande, som krävs för att genomföra DAC 6 i svensk rätt. De hårt kritiserade delarna av utredningens förslag som avser rapporteringsplikt för inhemska arrangemang är under fortsatt beredning inom Regeringskansliet.

FAR har anpassat sin etikrekommendation EtikR 3 Skattetjänster så att den följer de nya reglerna.

Läs propositionen här

Läs EtikR 3 här