2020-04-01

Extra ändringsbudget med anledning av coronakrisen

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset har regeringen lagt fram en extra ändringsbudget som väntas godkännas av riksdagen idag. Propositionen innehåller ett antal åtgärdsförslag i syfte att dämpa de samhälleliga effekterna av virusets spridning. Majoriteten av lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april, men i vissa fall tillämpas retroaktivt från mitten av mars.

De föreslagna åtgärderna omfattar bl.a. följande:

  • Anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter samt mervärdesskatt avseende högst tre månader vardera för redovisningsperioderna januari – september 2020. Detta förslag har redan antagits av riksdagen och trädde i kraft den 30 mars.
  • Ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, innebärande att arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som inte kunnat förutses eller undvikas på annat sätt ska kunna få stöd under begränsade perioder. Statens andel av kostnaderna för stöd vid korttidsarbete höjs från en tredjedel till tre fjärdedelar under 2020. Reglerna föreslås tillämpas från den 16 mars.
  • Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer bemyndigas att vid extraordinära händelser i fredstid besluta om undantag från socialförsäkringsbalkens bestämmelser om sjukpenning och karens, smittbärarpenning och tillfällig föräldrapenning samt handläggning av ärenden.
  • Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avviker från bestämmelserna om arbetsgivares rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader.
  • Arbetstagare behöver inte längre styrka nedsättning av arbetsförmågan genom intyg från läkare eller tandläkare. Reglerna föreslås tillämpas från den 13 mars.
Läs propositionen i dess helhet här.