1 §Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 35, 7, 7 a, 1115 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021, oktober–december 2021 och april–juni 2022 med inbetalning av

 1. avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska redovisas i en arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 19 § 1 skatteförfarandelagen, och

 2. mervärdesskatt som ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen, och vars redovisningsperiod är en kalendermånad eller ett kalenderkvartal enligt 26 kap. 10 och 11 §§ samma lag.

Anstånd enligt första stycket 1 får beviljas för högst tolv redovisningsperioder. Anstånd enligt första stycket 2 får beviljas för högst tolv redovisningsperioder om redovisningsperioden är en kalendermånad, och för högst fyra redovisningsperioder om redovisningsperioden är ett kalenderkvartal.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 12 september 2023. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör.

Lag (2023:47)

1 a §Skatteverket får efter ansökan i andra fall än som avses i 63 kap. 35, 7, 13, 15 och 23 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) bevilja anstånd med inbetalning av mervärdesskatt, om

 1. mervärdesskatten ska redovisas i en sådan deklaration som avses i 26 kap. 5 § skatteförfarandelagen,

 2. redovisningsperioden för mervärdesskatten är ett beskattningsår enligt 26 kap. 11 § samma lag, och

 3. deklarationen för mervärdesskatten ska ha kommit in till Skatteverket under perioden 27 december 2019–17 januari 2023 enligt 26 kap. 33, 33 a eller 33 b § samma lag.

Anstånd får beviljas för högst två redovisningsperioder.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, dock längst till och med den 17 januari 2024. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år. Anståndsbeloppet ska betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter det att anståndstiden upphör.

Lag (2022:72)

1 b §Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt får beviljas antingen enligt 1 eller 1 a §.

Lag (2020:206)

1 c §Skatteverket får efter ansökan förlänga anståndstiden med som längst 36 månader efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalt senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) som infaller närmast efter att anståndstiden upphör.

Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast dagen före den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter att den maximala anståndstiden enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket har upphört.

Lag (2022:134)

2 §Anstånd enligt 1 eller 1 a § ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Detsamma gäller förlängning av anståndstiden enligt 1 § tredje stycket, 1 a § tredje stycket eller 1 c §.

Lag (2022:134)

3 §Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige begär det. Om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån.

Skatteverket får även återkalla anståndet helt eller delvis om

 1. den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs,

 2. beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter,

 3. ett underskott på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en förlängd anståndstid enligt 1 c § har beslutats, eller

 4. det finns synnerliga skäl.

Om anståndet har återkallats enligt första eller andra stycket, ska anståndsbeloppet betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § första stycket skatteförfarandelagen som infaller närmast efter att 30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkallelse fattades.

Lag (2022:134)

4 §Den som har beviljats anstånd enligt 1 eller 1 a § ska betala kostnadsränta som enligt 65 kap. 7 § första stycket första meningen och tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller vid anstånd.

Lag (2020:206)

5 §Utöver ränta enligt 4 § ska den som har beviljats anstånd enligt 1 eller 1 a § betala en avgift (anståndsavgift). Anståndsavgiften tas ut med 0,1 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas enligt 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket eller enligt en avbetalningsplan som anges i 1 c §. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften sättas ned i motsvarande mån.

Anståndsavgiften ska betalas senast den förfallodag som avses i 1 § tredje stycket respektive 1 a § tredje stycket eller senast de förfallodagar som följer av en avbetalningsplan enligt 1 c §. Om anståndet har återkallats enligt 3 §, ska anståndsavgiften betalas senast den förfallodag som avses i den bestämmelsen.

Anståndsavgiften ska vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229) behandlas som ränta enligt 65 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2022:134)

5 a §har upphävts genom lag (2021:52).

6 §Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2020:161)

7 §Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om debitering av skatt samt om betalning av skatt som omfattas av anstånd gäller också när anstånd har beviljats med stöd av denna lag.

Lag (2020:161)

8 §Bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om bestämmande, debitering och betalning av skatt gäller för anståndsavgift enligt denna lag.

Lag (2020:161)

9 §Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatteverkets beslut som avser avbetalningsplan får dock inte överklagas.

Lag (2022:134)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:161

Denna lag träder i kraft den 30 mars 2020.

2020:206

Denna lag träder i kraft den 6 april 2020.

2020:377

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

 2. Lagen tillämpas på anstånd som har beviljats från och med den 30 mars 2020.

2021:52

 1. Denna lag träder i kraft den 5 februari 2021.

 2. För ansökningar som har lämnats in före ikraftträdandet och som avser anstånd enligt 1 eller 1 a § i den äldre lydelsen gäller 5 § i den äldre lydelsen.

 3. Den upphävda 5 a § gäller dock fortfarande för ansökningar om nya anstånd som har lämnats in före ikraftträdandet.

2021:297

 1. Denna lag träder i kraft den 26 april 2021.

 2. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen ska även tillämpas på beslut om anstånd som avser ansökningar som har

  1. lämnats in efter den 4 februari 2021, eller

  2. lämnats in före den 5 februari 2021 och som bara har kunnat beviljas efter den 4 februari 2021.

 3. Bestämmelserna i 5 § i den nya lydelsen ska även tillämpas på beslut om förlängning av anståndstid som har fattats efter den 4 februari 2021.

2022:72

Denna lag träder i kraft den 8 februari 2022.

2022:134

Denna lag träder i kraft den 7 mars 2022.

2023:47

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

Propositioner

SFS 2009:99
Prop. 2008/09:113

SFS 2010:87
Prop. 2009/10:91

SFS 2020:161
Prop. 2019/20:132

SFS 2020:206
Prop. 2019/20:151

SFS 2020:377
Prop. 2019/20:166

SFS 2021:52
Prop. 2020/21:77

SFS 2021:297
Prop. 2020/21:166

SFS 2022:72
Prop. 2021/22:89

SFS 2022:134
Prop. 2021/22:113

SFS 2023:47
Prop. 2022/23:52