2020-11-16

Ny fusionsvägledning från BFN

Bokföringsnämnden har publicerat ett nytt allmänt råd med vägledning om fusion som ersätter tidigare allmänna råd på området.

De nya reglerna ska tillämpas på fusioner som görs efter årsskiftet 2021/2022, så det är ett långt framskjutet ikraftträdandedatum, men de får tillämpas även på fusioner som görs efter den 15 oktober 2020.

Det nya regelverket ersätter de två tidigare råden som fanns på området, BFNAR 2003:2 om redovisning av fusion och BFNAR 1999:1 om fusion av helägt dotterbolag. Det är alltså två regelverk som stammar från tiden för K-regelverken som ersätts. Utöver att reglerna uppdaterats till nu gällande rätt i allmänhet har de också breddats, så att de omfattar även exempelvis K2-företag, nedströmsfusioner och ekonomiska föreningar.

BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.