2021-04-06

DAC 6 – Rapportering av löpande gränsöverskridande betalningar

Frågan om varje gränsöverskridande betalning ska redovisas när det är fråga om löpande betalningar på grund av avtal och om avtalsvillkoren ändras eller beskattningsreglerna i det mottagande landet ändras.

Gränsöverskridande arrangemang som uppvisar något av kännetecknen är rapporteringspliktiga. Skatteverket har kommit med ett ställningstagande som behandlar löpande gränsöverskridande avdragsgilla betalningar till anknutna personer där mottagaren inte har hemvist i något land och inte beskattas för inkomsten. Skatteverket anser att om löpande betalningar sker i ett arrangemang som omfattas av samma kännetecken är arrangemanget endast rapporteringspliktigt en gång. Frågan är vad som händer om någon av förutsättningarna ändras. Om avtalet eller arrangemanget ändras måste en ny bedömning göras. Om arrangemanget eller avtalsvillkoren ändras, men fortfarande omfattas av samma kännetecken behöver ingen ny rapportering ske.

Om ett avtal ändras så att ett nytt kännetecken blir tillämpligt, ska arrangemanget rapporteras på nytt, om skatteförmånen är det huvudsakliga syftet med arrangemanget.

Ett arrangemang som vid ingången av avtalet inte omfattas av något av kännetecknen, men där landet dit betalningar går senare läggs till på EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder uppstår inte någon rapporteringsplikt, om landet läggs till efter det att rapporteringsplikten annars skulle ha inträtt.

Om ett arrangemang är rapporteringspliktigt och det land dit betalningar går ändrar sitt skattesystem och därmed ändrar vilket kännetecken som blir tillämpligt på arrangemanget, medför det i sig inte att arrangemanget måste rapporteras på nytt.

Här kan du läsa Skatteverkets ställningstagande i sin helhet.