2021-04-19

Moms: gränsdragningen mellan ekonomisk verksamhet och privat verksamhet

I ett nytt ställningstagande redogör Skatteverket för förutsättningarna för att någon ska anses vara en beskattningsbar person och vad som krävs för att visa att förutsättningarna är uppfyllda.

Ställningstagandet innehåller en redogörelse för gällande rätt, med utgångspunkt i ML och mervärdesskattedirektivet samt praxis. Vidare klargörs vilka rättsliga förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska betraktas som en beskattningsbar person samt vilken bevisning som kan behövas för att visa att förutsättningarna är uppfyllda. Slutligen behandlas särskilda omständigheter som också kan ha betydelse vid bedömningen för verksamheter med tävlingar inom idrott och trav- och galoppsport samt verksamheter som avser uppfödning av hästar. Det nya ställningstagandet innehåller vissa förtydliganden mot det tidigare ställningstagandet från 2015 samt ändringar i bedömningen för när verksamhet inom trav och galopp ska anses uppfylla kraven för ekonomisk verksamhet.

Här kan du läsa ställningstagandet i dess helhet.