2021-01-11

Skatteförändringar från och med årsskiftet 2020/21

Skattereduktion för installation av grön teknik, ändrat rutavdrag samt ändrade beskattningsregler vid tillfälligt arbete i Sverige: det nya året innebär att en rad skatteförändringar trätt i kraft.

Följande ändringar gäller från och med den 1 januari:

Skattereduktion för installation av grön teknik
Skattereduktionen hanteras via Skatteverket. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Rutavdraget utvidgas och taket höjs
Avdraget omfattar nu fler tjänster och det sammanlagda taket för rot- och rutavdragen höjs till 75.000 kr.

Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
Ändringen innebär bland annat att 183-dagarsregeln i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte ska tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft i Sverige.

Utvidgad tidsgräns för expertskatt
Skattelättnaden utvidgas från att gälla högst tre år till att gälla högst fem år.

Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta
För enmansföretag som anställt en första person före utgången av 2020 innebär ändringen inte någon skillnad mot tidigare bestämmelser utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.

Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.