Inledande bestämmelser

1 §Till staten skall särskild inkomstskatt betalas enligt bestämmelserna i denna lag.

2 §Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

I denna lag avses med

 • bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,

 • hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här, och

 • arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete.

Lag (2011:1251)

Skattskyldighet

3 §Skattskyldiga är fysiska personer som är bosatta utomlands och uppbär inkomst som är skattepliktig enligt denna lag.

Lag (2004:1140)

4 §Från skattskyldighet enligt 3 § undantas den som begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomsterna under ett beskattningsår.

Lag (2009:1062)

Skattepliktig inkomst

5 §Skattepliktig inkomst enligt denna lag är

1.

lön eller därmed jämförlig förmån på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region,

2.

lön eller därmed jämförlig förmån på grund av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region, i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet i Sverige,

3.

arvode och liknande ersättning som någon får i egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller någon annan svensk juridisk person, oavsett var verksamheten utövats,

4.

ersättning i form av pension, med undantag av barnpension, sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken, till den del det totala beloppet av mottagna ersättningar för varje kalendermånad överstiger en tolftedel av 0,77 prisbasbelopp, samt annan ersättning enligt samma balk,

5.

pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region,

6.

belopp, som betalas ut på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, om försäkringen meddelats i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse samt belopp som betalas ut från pensionssparkonto fört av ett svenskt pensionssparinstitut eller av ett utländskt instituts filial i Sverige enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt avskattning av en sådan försäkring eller ett sådant pensionssparkonto,

6 a.

belopp, som betalas ut på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring samt avskattning av sådan annan försäkring, om försäkringen meddelats i en utländsk försäkringsrörelse i den utsträckning den skattskyldige vid den årliga beskattningen fått avdrag för premier eller om premierna inte räknats som inkomst för den försäkrade enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

7.

pension på grund av tjänstepensionsförsäkring eller avtal om tjänstepension som är jämförbart med försäkring inklusive avskattning av sådan försäkring eller sådant avtal, samt annan pension eller förmån, om förmånen lämnas på grund av tidigare tjänst och den tidigare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige,

8.

ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller annan författning, som betalats ut till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på grund av militärtjänstgöring,

9.

dagpenning från arbetslöshetskassa enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

10.

annan inkomst av tjänst som förvärvats genom verksamhet i Sverige,

11.

återfört avdrag för egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980), arbetsgivaravgifter och egenavgifter som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna samt avgifter som avses i 62 kap. 6 § inkomstskattelagen och som satts ned genom ändrad debitering, i den utsträckning avdrag har medgetts för avgifterna och dessa inte hänför sig till näringsverksamhet, och

12.

sjöinkomst som avses i 64 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen i den utsträckning inkomsten förvärvats genom verksamhet på

 • ett handelsfartyg som ska anses som svenskt enligt sjölagen (1994:1009), utom i de fall fartyget hyrs ut i huvudsak obemannat till en utländsk redare och sjömannen inte är anställd hos fartygets ägare eller hos en arbetsgivare som ägaren anlitar, eller

 • ett utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om sjömannen är anställd hos redaren eller hos en arbetsgivare som redaren anlitar.

Som inkomst enligt första stycket 1–3 och 12 anses också förskott på sådan inkomst.

Verksamhet på grund av anställning eller uppdrag i ett svenskt företag eller vid ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige anses utövad i Sverige även om den enskilde inom ramen för verksamheten

 • gör tjänsteresor utomlands, eller

 • utför arbete utomlands i sin bostad under förutsättning att tiden för arbetet där uppgår till högst hälften av den enskildes totala arbetstid i verksamheten under varje tremånadersperiod.

Skattepliktig inkomst enligt denna lag är dock endast sådan inkomst som skulle ha beskattats hos en obegränsat skattskyldig enligt inkomstskattelagen.

Lag (2020:951)

6 §Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer för

 1. ersättning som vid tillfällig anställning i Sverige betalats av arbetsgivare

  1. för kostnad för resa till respektive från Sverige vid anställningens början respektive slut,

  2. för kostnad för logi för den tid under vilken arbetet utförts i Sverige, och

  3. för ökade levnadskostnader och för andra kostnader i tjänsten till den del ersättningen inte är underlag för skatteavdrag enligt 10 kap. 3 § andra stycket 8 och 9 skatteförfarandelagen (2011:1244) och som betalats

   • för någon som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz för sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229),

   • vid sådant arbete hos statliga myndigheter, regioner, kommuner eller kommunalförbund som anges i 12 kap. 8 § tredje stycket 3 inkomstskattelagen, eller

   • vid sådan tillfällig anställning eller sådant uppdrag som avses i 12 kap. 9 § inkomstskattelagen,

 2. ersättning som en sådan person i sin egenskap av ledamot eller suppleant i styrelse eller annat liknande organ i ett svenskt aktiebolag eller någon annan svensk juridisk person tagit emot i samband med förrättning och som betalats av bolaget eller den juridiska personen för kostnad

  1. för resa till respektive från förrättningen, och

  2. för logi i samband med förrättningen,

 3. sådan inkomst för vilken skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska betalas och sådan inkomst som ska beskattas enligt 3 kap. 18 § första stycket 2 inkomstskattelagen,

 4. lön eller därmed jämförlig förmån eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska staten, om mottagaren är medborgare i anställningslandet och anställts av en svensk utlandsmyndighet eller utomlands för fältprojekt för en bilateral biståndsverksamhet (lokalanställd), och

 5. inkomst som är undantagen från beskattning på grund av bestämmelse i skatteavtal.

Lag (2024:367)

6 a §Från skatteplikt enligt denna lag undantas utomlands bosatta personer för ersättning i form av lön eller därmed jämförlig förmån på grund av annan anställning eller annat uppdrag än hos svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region, om

 1. mottagaren av ersättningen vistas i Sverige under en eller flera tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod,

 2. ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar, och

 3. ersättningen inte belastar ett fast driftställe som arbetsgivaren har i Sverige.

Undantaget från skatteplikt gäller inte vid sådan uthyrning av arbetskraft som innebär att en fysisk person, av arbetsgivaren eller med dennes medverkan, hyrs ut eller ställs till förfogande för att utföra arbete i en verksamhet i Sverige som bedrivs av en annan person (uppdragsgivaren) och som utförs under dennes kontroll och ledning, om uppdragsgivaren är

 1. skattskyldig för inkomst av näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

 2. ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person där en eller flera delägare i bolaget eller den juridiska personen är obegränsat skattskyldiga för inkomsterna eller, i annat fall, skattskyldiga för inkomster från ett fast driftställe i Sverige, eller

 3. svenska staten, en svensk kommun eller en svensk region.

Lag (2020:951)

6 b §Med uthyrning av arbetskraft i 6 a § avses inte arbete i Sverige som utförs under högst 15 dagar i följd, till den del arbetet i Sverige inte överstiger sammanlagt 45 dagar under ett kalenderår.

Lag (2020:951)

Skattesats

7 §Särskild inkomstskatt tas ut med 25 procent av skattepliktig inkomst. Särskild inkomstskatt tas dock ut med 15 procent av skattepliktig inkomst beträffande inkomster som avses i 5 § första stycket 12.

Öretal som uppkommer vid beräkning av skatten bortfaller.

Lag (2017:1204)

Förfarandet

8 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1251)

9–10 §§har upphävts genom lag (2011:1251).

11 §har upphävts genom lag (1997:496).

12–14 §§har upphävts genom lag (2011:1251).

15 §har upphävts genom lag (2004:1140).

16 §har upphävts genom lag (1991:1871).

17–21 §§har upphävts genom lag (2011:1251).

22 §har upphävts genom lag (1993:917).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:872

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

2020:951

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Bestämmelserna i 6 a och 6 b §§ tillämpas första gången på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs efter den 31 december 2020 och där ersättningen betalas efter detta datum.

 3. Bestämmelsen i 6 § i den äldre lydelsen tillämpas på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari 2021.

2021:1163

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Lagen tillämpas första gången på kostnadsersättning vid arbete som har utförts efter den 31 december 2021.

2024:367

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2024.

Propositioner

SFS 1991:586
Prop. 1990/91:107

SFS 1991:1871
Prop. 1991/92:48

SFS 1991:1918
Prop. 1991/92:43

SFS 1992:1181
Prop. 1992/93:96

SFS 1993:917
Prop. 1992/93:198

SFS 1993:948
Prop. 1992/93:187

SFS 1994:827
Prop. 1993/94:148
Prop. 1993/94:152

SFS 1994:1982
Prop. 1994/95:61
Prop. 1994/95:92

SFS 1996:165
Prop. 1995/96:121

SFS 1996:678
Prop. 1995/96:170

SFS 1996:1340
Prop. 1995/96:227

SFS 1997:251
Prop. 1996/97:107

SFS 1997:496
Prop. 1996/97:100

SFS 1997:497
Prop. 1996/97:100

SFS 1998:252
Prop. 1997/98:134

SFS 1999:1271
Prop. 1999/2000:2

SFS 2000:52
Prop. 1999/2000:23

SFS 2000:793
Prop. 1999/2000:138

SFS 2000:992
Prop. 2000/01:8

SFS 2001:358
Prop. 1999/2000:10

SFS 2001:1233
Prop. 2001/02:25

SFS 2002:596
Prop. 2001/02:154

SFS 2002:1074
Prop. 2002/03:2

SFS 2003:701
Prop. 2002/03:99

SFS 2004:638
Prop. 2003/04:149

SFS 2004:1140
Prop. 2004/05:19

SFS 2005:827
Prop. 2005/06:1

SFS 2007:765
Prop. 2007/08:3

SFS 2008:137
Prop. 2007/08:55

SFS 2009:1062
Prop. 2008/09:182

SFS 2010:1246
Prop. 2009/10:222

SFS 2011:1251
Prop. 2010/11:165

SFS 2012:833
Prop. 2012/13:18

SFS 2013:952
Prop. 2013/14:1

SFS 2017:1204
Prop. 2017/18:1

SFS 2019:872
Prop. 2018/19:162

SFS 2020:951
Prop. 2019/20:190

SFS 2021:1163
Prop. 2021/22:16

SFS 2024:367
Prop. 2023/24:80