2021-05-31

DAC 6 – uppgiftsskyldighet när det finns flera rådgivare och användare

I ett nytt ställningstagande besvarar Skatteverket frågan när en rådgivare/användare är befriad från sin uppgiftsskyldighet när det finns flera uppgiftsskyldiga aktörer.

Flera rådgivare kan vara uppgiftsskyldiga för ett visst rapporteringspliktigt arrangemang enligt skatteförfarandelagen. Detsamma gäller när det finns flera användare i de fall uppgiftsskyldigheten har gått över på användarna. En uppgiftsskyldig rådgivare respektive användare behöver i vissa fall inte lämna uppgifter, om en annan uppgiftsskyldig rådgivare respektive användare redan har lämnat föreskrivna uppgifter till Skatteverket eller motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i en annan medlemsstat.

Följande frågor ställs och besvaras med avstamp i gällande rätt och ett antal åskådliggörande exempel:

  • I vilka fall är en rådgivare/användare befriad från sin uppgiftsskyldighet när det finns flera uppgiftsskyldiga rådgivare?
  • Vad gäller beträffande uppgiftsskyldigheten, om rådgivarna/användarna har samma information respektive om de har olika information om arrangemanget?
  • Vad händer om den rådgivare/användare som lämnar rapporten av någon anledning inte får med vissa uppgifter?
  • Vad händer om den ena rådgivaren inte är uppgiftsskyldig i sitt hemland därför att det landet gör en annan tolkning av ett kännetecken?
Du hittar Skatteverkets ställningstagande här.