2021-05-03

RI varnar revisor för underlåtenhet att rapportera misstänkt penningtvätt

För första gången har Tillsynsnämnden för revisorer varnat en revisor för att inte ha rapporterat misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

Revisorn i fråga hade under pågående uppdrag uppmärksammat att kunden haft transaktioner med ett bolag i ett högriskland, men inte kunnat följa de betalningar som var kopplade till handeln. Efter att ha utfört efterforskningar kring transaktionerna och kundkännedomsåtgärder enligt penningtvättslagen fick revisorn inget slutligt svar på frågan om var och från vem pengarna kom. Trots denna oklarhet drog han slutsatsen att det inte förelåg någon risk för penningtvätt. I beslutet konstateras att de riskindikatorer som hade uppmärksammats innebar att det fortfarande fanns skäl att misstänka penningtvätt. Revisorn skulle därför ha gjort en rapportering till Finanspolisen.

Tillsynsnämnden avgjorde även sju andra ärenden vid sitt sammanträde den 16 april, varvid det beslutades att meddela varning i fyra ärenden och erinran i två. I ärende 2019:915 beslutades det att upphäva revisorns auktorisation med omedelbar verkan. Revisorn hade underkänts i FAR:s kvalitetskontroll och befanns även av RI brista i sin yrkesutövning på ett flertal vis. Av de meddelade varningarna kan följande nämnas:

  • En revisor som äventyrat sitt oberoende i två uppdrag.
  • En revisor som i sin koncernrevision inte planerat, styrt och övervakat enhetsrevisorernas arbete i ett för koncernen betydande dotterföretag på det sätt som ISA 600 kräver innan revisionsberättelsen avgavs.
  • En revisor som avgivit ett felaktigt revisorsyttrande enligt förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020, vilket medfört att omställningsstöd beviljats med ett för högt belopp. Det är andra gången som regleringen av omställningsstöd har prövats av tillsynsnämnden.
Du hittar RI:s senaste avgöranden här.