Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-1770

(2021-04-16)

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

Erinran på grund av felaktigt revisorsyttrande.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-son. Underrättelsen avser det revisorsyttrande som hon har avgett för ett aktiebolag enligt 6 § förordningen (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020. Vid Skatteverkets efterkontroll av omställningsstödet har det framkommit att bolaget i sin ansökan har räknat med ett för högt värdeminskningsavdrag i de fasta kostnaderna. Detta har medfört att omställningsstöd beviljats med ett för högt belopp. Granskningsuppdraget har genomförts enligt standarden för granskning enligt särskild överenskommelse (SNT 4400).

I årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 redovisade bolaget materiella anläggningstillgångar med 241 tkr (föregående räkenskapsår 614 tkr). Ackumulerade anskaffningsvärden var vid räkenskapsårets utgång 3 509 tkr, medan ackumulerade avskrivningar enligt plan uppgick till 3 268 tkr. Under noten om redovisningsprinciper angavs att avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. De avskrivningstider som tillämpades var 5–7 år.

2 Skatteverkets underrättelse och beslut om återkrav av omställningsstöd

Av Skatteverkets underrättelse framgår följande.

Bolaget ansökte om och beviljades omställningsstöd med 242 088 kr. I ansökan angavs att bolaget under perioden mars – april 2020 hade haft fasta kostnader med sammanlagt 407 071 kr, varav 75 709 kr avsåg värdeminskningsavdrag.

I revisorsyttrandet angav A-son att hon hade granskat ett urval bestående av de tio största fakturorna/posterna som avser de fasta kostnader som ligger till grund för omställningsstödet. I yttrandet intygade hon att de utvalda fakturorna/posterna uppfyllde definitionen för sådana fasta kostnader som får räknas med enligt förordningen om omställningsstöd.

Vid Skatteverkets efterkontroll av omställningsstödet gav bolaget in kopior på anläggningsregister per bokslutsdatum och huvudbok avseende inköp av inventarier under år 2020. Det framkom då att avskrivningsunderlaget inte motsvarade det angivna värdeminskningsavdraget för perioden mars – april 2020.

Det förhållandet att avskrivningar i fråga inte hade blivit rätt beräknade medförde att det initialt beviljade omställningsstödet blev 32 108 kr för högt.

Av Skatteverkets beslut om återkrav av omställningsstöd framgår att bolaget medgav att uppgivna kostnader för avskrivningar i ansökan var felaktiga och instämde, med vissa smärre undantag, i Skatteverkets bedömning. Bolaget uppgav vid detta tillfälle att det rätta beloppet för kostnader för avskrivningar var 10 647 kr per månad, dvs. totalt 21 294 kr för perioden mars och april 2020. Skatteverket beslutade slutligen det totala beloppet för de två aktuella månaderna till 19 394 kr.

3 Revisorns uppgifter

I dokumentationen finns två dokument benämnda Bokföringsorder med angivna bokföringsdatum den 31 mars 2020 respektive den 30 april 2020. Respektive bokföringsorder är upptagen till 37 854,52 kr. Summan av beloppen, 75 709 kr, sammanfaller med det belopp som bolaget uppgav som värdeminskningsavdrag i ansökan. Bokföringstexten på dokumenten är Avskrivningar enligt plan. På ett av dokumenten har A-son antecknat att hon har pratat med redovisningskonsulten. Det finns antecknat vilka rutiner bolaget hade för avskrivningar. Det är även antecknat att inga större inköp hade gjorts år 2020. A-son har också antecknat att hon hade gjort en kontrollberäkning av avskrivningarna och bedömt dessa som rimliga. Enligt anteckningarna hade hon utgått från ett anskaffningsvärde om 3 509 tkr och kommit fram till ett avskrivningsbelopp per månad som var i linje med det som bolaget ursprungligen sökte omställningsstöd för.

A-son har uppgett följande.

Hon delar inte Skatteverkets uppfattning att hon borde ha noterat felberäkningen avseende värdeminskningsavdrag. Hon utförde granskningen och lämnade yttrande i enlighet med SNT 4400.

Hon tog del av samtliga poster/konton som tagits upp i ansökan. Baserat på dessa poster tillämpade hon utöver sedvanliga stickprov också vedertagna principer när det gäller risk för väsentliga felaktigheter. Utifrån detta och hennes erfarenhet som bolagets revisor under flera år drog hon följande slutsatser.

Bolaget bokförde under året avskrivningar baserat på anskaffningsvärdets ingående balans. Slutlig justering av avskrivningar skedde i bokslutet. Detta innebar att bolaget inte löpande utgick från anläggningsregistret och verifikaten i fråga var alltså endast en bokföringsorder (se ovan om dokumenten Bokföringsorder). Som framgår av hennes granskningsdokumentation kontaktade hon bolagets redovisningskonsult som bekräftade att det var så denne hade gjort. Hon gjorde då en egen kontroll baserat på ingående balans. Denna kontroll visade att beräkningen var korrekt. Dessutom kontrollerade hon hur stor bokslutsjusteringen hade varit de två senaste åren. Denna kontroll utvisade att justeringen det ena året varit ca minus 600 kr (effekt per månad 50 kr) och det andra året ca plus 10 000 kr (effekt per månad 833 kr).

På grundval av denna granskning bedömde hon risken för fel i denna post som låg. Hennes professionella bedömning var att värdeminskningarna var förknippade med låg risk för fel. Såvitt hon nu kan bedöma är visserligen Skatteverkets slutsats korrekt och bolaget tog upp för höga avskrivningar i sin ansökan. Hon anser ändå att hennes granskningsinsatser var fullt tillräckliga baserat på hennes kunskaper om bolaget och risken för felaktigheter i avskrivningar. Hon har följt de krav som kan ställas på denna typ av granskning. Ingenting tydde på att hon skulle behöva vidta ytterligare granskningsåtgärder, såsom att göra en uppföljning mot anläggningsregistret, vilket Skatteverket gjorde.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 6 § förordningen om omställningsstöd för mars och april 2020 får omställningsstöd i vissa fall beviljas endast om företaget har lämnat ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. I yttrandet ska revisorn uttala sig i olika avseenden, bl.a. om summan av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Vad som avses med fasta kostnader preciseras i 10–12 §§ i förordningen. Av 10 § första stycket 3 framgår att som fasta kostnader räknas värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar. I andra stycket samma paragraf anges att kostnaden för värdeminskning på anläggningstillgångar enligt första stycket 3 utgörs av företagets planmässiga avskrivningar av anläggningstillgångar enligt räkenskaperna. Enligt 12 § i förordningen ska vid tillämpningen av 9 § (som avser beräkning av omställningsstöd) en kostnad anses hänförlig till den månad som den hade ansetts belöpa sig på om varje kalendermånad hade utgjort ett separat räkenskapsår för företaget, med tillämpning av de redovisningsprinciper som företaget tillämpat för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020. Det är alltså bara kostnader som hör till mars och april 2020 enligt företagets redovisningsprinciper som kan ligga till grund för omställningsstöd.

Bolaget tillämpade planenliga avskrivningar och redovisade per balansdagen den 31 december 2019 ett återstående värde efter ackumulerade avskrivningar på de materiella anläggningstillgångarna med 241 tkr. A-son borde därför ha uppmärksammat att det belopp som bolaget angav i sin ansökan avseende månaderna mars och april 2020 var för högt. Hennes granskningsinsatser kan därför inte anses tillräckliga. Eftersom det belopp som hon uttalade sig om i revisorsyttrandet innefattade för höga fasta kostnader i förordningens mening, var revisorsyttrandet felaktigt.

Genom att avge ett felaktigt revisorsyttrande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

Vid tillämpning av SNT 4400, Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information, är det viktigt att dels överenskomna granskningsåtgärder är tydliga, dels att den granskning som genomförs är i enlighet med angiven granskningsåtgärd och inget annat. Om detta inte är fallet kan yttrande bli felaktigt. I detta ärende är dock RI:s beslut inte tydligt avseende hur framförd kritik mot revisorns yttrande och granskning kan kopplas till de överenskomna granskningsåtgärderna. Detta ärende visar återigen att sådana här uppdrag innebär att många sakförhållanden ska granskas på begränsad tid, varför risken för enstaka fel är relativt hög.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...