2021-10-04

Andra chans för anmälan om korttidsarbete

Arbetsgivare som lämnat in anmälan om avstämning av korttidsarbete för sent, och därför blivit återbetalningsskyldiga, kan nu enligt ett nytt lagförslag få en andra chans.

Förslaget innebär att dessa arbetsgivare ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete. Möjligheten föreslås gälla för preliminärt stöd som lämnats efter godkännande av Tillväxtverket under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021. Detta innebär att de arbetsgivare som brustit i sin anmälningsskyldighet och blivit återbetalningsskyldiga ges en möjlighet att ändå få slutligt stöd.

Regeringen motiverar förslaget bland annat med att stödet vid korttidsarbete under pandemin har tillämpats för första gången och arbetsgivarna har under pågående kris behövt sätta sig in i ett helt nytt regelverk. Vidare är många arbetsgivare som har ansökt om stöd vid korttidsarbete mindre företag. Det är därför enligt regeringens mening inte ändamålsenligt att återkräva stödet vid korttidsarbete i de situationer när arbetsgivarna har lämnat eller försökt lämna en anmälan om avstämning.

Det föreslås också att det i lagen om stöd vid korttidsarbete ska införas ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning, vilket går ut på att den handläggande myndigheten vid sen anmälan ska förelägga arbetsgivaren att inom viss tid ge in en sådan anmälan. Om anmälan inte ges in efter föreläggande, kommer arbetsgivaren att vara skyldig att återbetala allt preliminärt stöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 avseende möjligheten för arbetsgivare att ge in anmälan på nytt samt den 1 november 2021 avseende det nya förfarandet vid sen anmälan.

Här kan du ta del av lagförslaget i dess helhet.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.