Lag (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

(senast ändrad genom SFS 2021:231)

Denna lag upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

Tillämpningsområde

1 §Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som

 1. lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § samma lag, och

 2. avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Arbetsgivare som finansieras av allmänna medel

2 §Lagen gäller, trots det som anges i 3 § andra stycket 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, även för arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och som det allmänna enligt en offentligrättslig reglering har till uppgift att tillhandahålla.

Jämförelsemånad

3 §Vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska, i stället för vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara den jämförelsemånad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020.

Förutsättningar för godkännande

4 §De allmänna förutsättningarna för godkännande regleras i 5 a och 5 b §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ett godkännande får dock, trots det som anges i 5 a § andra stycket 3 samma lag, lämnas även om de ekonomiska svårigheterna rimligen hade kunnat förutses eller undvikas.

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar

5 §Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detsamma gäller om ett beslut om en sådan värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande organ under samma period.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Tidsperiod

6 §En arbetsgivare får, trots det som anges om tidsperioder i 6 a, 7 a och 8 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, beviljas preliminärt stöd enligt 18 § samma lag för stödmånader som anges i 1 § denna lag.

När preliminärt stöd inte får lämnas

7 §Utöver vad som anges i 10 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, får preliminärt stöd inte lämnas till en arbetsgivare som har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete vilka överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Stöd får inte heller lämnas om arbetsgivaren, när ansökan om sådant stöd prövas,

 1. är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), eller

 2. är på obestånd.

Stöd för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

8 §Preliminärt stöd får, trots det som anges i 11 § 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning

9 §För stödmånader under perioden 1 januari–30 juni 2021 får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid.

Lag (2021:231)

10 §För stödmånader under perioden 1 januari–30 juni 2021 ska, vid tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löneminskningen uppgå till

 1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,

 2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent

 3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent, eller

 4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent.

Lag (2021:231)

Beräkning av preliminärt stöd

11 §För stödmånader under perioden 1 januari–30 juni 2021 ska, vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag.

Lag (2021:231)

Stöd under uppsägningstid

12 §Stöd får, trots det som anges i 14 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas under en arbetstagares uppsägningstid. I sådana fall ska det, vid tillämpning av 13 § samma lag, bortses från sådan ersättning som lämnas till arbetstagaren för att arbetsgivaren ska uppfylla 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Yttrande från revisor

13 §Om summan av de ersättningar som arbetsgivaren redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare (lönesumman) för jämförelsemånaden uppgår till minst 400.000 kronor, ska det tillsammans med ansökan om godkännande lämnas ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Revisorn ska yttra sig över arbetsgivarens ekonomiska svårigheter, orsakerna till dessa svårigheter och hur länge svårigheterna förväntas bestå. Revisorn ska även yttra sig över om det har förekommit sådana värdeöverföringar som avses i 5 §. Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser samt räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan och rapportera sina iakttagelser.

Stöd för administrativa kostnader

14 §Om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400.000 kronor, ges stöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10.000 kronor per arbetsgivare.

Ansökan om preliminärt stöd

15 §En ansökan om preliminärt stöd ska, i stället för vad som anges i 18 § första stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

Avstämning av preliminärt stöd

16 §Om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 ska arbetsgivaren, i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, göra en avstämning vid utgången av juni 2021.

17 §De begränsningar som följer av 7 § gäller också vid beräkning av ytterligare stöd enligt 27 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:54

 1. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2021.

 2. Lagen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stöd som avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

2021:231

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.

Propositioner

SFS 2021:54
Prop. 2020/21:83

SFS 2021:54
Prop. 2020/21:121Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...