Denna lag upphör att gälla vid utgången av september 2021.

Tillämpningsområde

1 §Denna lag gäller vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete för stöd som

 1. lämnas efter godkännande av Tillväxtverket enligt 5 a § samma lag, och

 2. avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 september 2021.

Lag (2021:702)

Arbetsgivare som finansieras av allmänna medel

2 §Lagen gäller, trots det som anges i 3 § andra stycket 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, även för arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och som det allmänna enligt en offentligrättslig reglering har till uppgift att tillhandahålla.

Jämförelsemånad

3 §För stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska vid tillämpning av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, i stället för vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara den jämförelsemånad som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020.

För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska vid tillämpning av lagen om stöd vid korttidsarbete, i stället för vad som anges i 4 § 6 samma lag, jämförelsemånaden vara april 2021.

Lag (2021:702)

Förutsättningar för godkännande

4 §De allmänna förutsättningarna för godkännande regleras i 5 a och 5 b §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ett godkännande får dock, trots det som anges i 5 a § andra stycket 3 samma lag, lämnas även om de ekonomiska svårigheterna rimligen hade kunnat förutses eller undvikas.

4 a §Om en arbetsgivare har godkänts för stöd för perioden december 2020–juni 2021, ska perioden förlängas med juli–september 2021 om arbetsgivaren ansöker om förlängning och de ekonomiska svårigheterna enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete förväntas kvarstå. Ansökan om förlängning ska göras senast vid utgången av augusti 2021. I annat fall får förlängning inte medges.

Lag (2021:702)

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar

5 §Arbetsgivaren har inte rätt till stöd vid korttidsarbete om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Detsamma gäller om ett beslut om en sådan värdeöverföring fattas av stämman, styrelsen eller motsvarande organ under samma period.

Om arbetsgivaren ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554), gäller vad som anges om värdeöverföringar i första stycket även det eller de moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen.

Tidsperiod

6 §En arbetsgivare får, trots det som anges om tidsperioder i 6 a, 7 a och 8 a §§ lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, beviljas preliminärt stöd enligt 18 § samma lag för stödmånader som anges i 1 § denna lag.

När preliminärt stöd inte får lämnas

7 §Utöver vad som anges i 10 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, får preliminärt stöd inte lämnas till en arbetsgivare som har skulder avseende återkrav av stöd vid korttidsarbete vilka överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Stöd får inte heller lämnas om arbetsgivaren, när ansökan om sådant stöd prövas,

 1. är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551), eller

 2. är på obestånd.

Stöd för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj

8 §Preliminärt stöd får, trots det som anges i 11 § 3 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas för arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Nivåer för arbetstids- och löneminskning

9 §För stödmånader under perioden 1 januari–30 september 2021 får en arbetstagares arbetstidsminskning, utöver vad som följer av 12 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid.

Lag (2021:939)

10 §För stödmånader under perioden 1 januari–30 september 2021 ska, vid tillämpning av 13 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, löneminskningen uppgå till

 1. 4 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 20 procent,

 2. 6 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 40 procent,

 3. 7,5 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 60 procent, eller

 4. 12 procent av ordinarie lön, om arbetstidsminskningen är 80 procent.

Lag (2021:702)

Beräkning av preliminärt stöd

11 §För stödmånader under perioden 1 januari–30 september 2021 ska, vid tillämpning av 17 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, preliminärt stöd lämnas med ett belopp som motsvarar 98,6 procent av underlaget beräknat enligt 17 § första stycket samma lag.

Lag (2021:702)

Stöd under uppsägningstid

12 §Stöd får, trots det som anges i 14 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, lämnas under en arbetstagares uppsägningstid. I sådana fall ska det, vid tillämpning av 13 § samma lag, bortses från sådan ersättning som lämnas till arbetstagaren för att arbetsgivaren ska uppfylla 12 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Yttrande från revisor

13 §Om summan av de ersättningar som arbetsgivaren redovisar i arbetsgivardeklarationen för samtliga arbetstagare (lönesumman) för jämförelsemånaden uppgår till minst 400.000 kronor, ska det tillsammans med ansökan om godkännande lämnas ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

Revisorn ska yttra sig över arbetsgivarens ekonomiska svårigheter, orsakerna till dessa svårigheter och hur länge svårigheterna förväntas bestå. Revisorn ska även yttra sig över om det har förekommit sådana värdeöverföringar som avses i 5 §. Revisorn ska granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser samt räkenskapsmaterial, sammanställningar och annat underlag som ligger till grund för uppgifterna i ansökan och rapportera sina iakttagelser.

Stöd för administrativa kostnader

14 §Om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400.000 kronor, ges stöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10.000 kronor per arbetsgivare.

Ansökan om preliminärt stöd

15 §För stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska en ansökan om preliminärt stöd, i stället för vad som anges i 18 § första stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska en ansökan om preliminärt stöd, i stället för vad som anges i 18 § första stycket samma lag, ha kommit in till Tillväxtverket senast vid utgången av november 2021. I annat fall får stöd inte lämnas för stödmånaden.

Lag (2021:702)

Avstämning av preliminärt stöd

16 §Om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 och avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 juni 2021 ska arbetsgivaren, i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, göra en avstämning vid utgången av juli 2021.

För stödmånader under perioden 1 juli–30 september 2021 ska arbetsgivaren, i stället för vad som anges i 19 § tredje stycket samma lag, göra en avstämning vid utgången av november 2021.

Lag (2021:702)

17 §De begränsningar som följer av 7 § gäller också vid beräkning av ytterligare stöd enligt 27 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:54

 1. Denna lag träder i kraft den 15 februari 2021.

 2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021. Lag (2021:702)

 3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för stöd som avser stödmånader under perioden 1 december 2020–30 september 2021. Lag (2021:702)

2021:231

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.

2021:702

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2021.

2021:939

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

Propositioner

SFS 2021:54
Prop. 2020/21:83

SFS 2021:231
Prop. 2020/21:121

SFS 2021:702
Prop. 2020/21:208

SFS 2021:939
Prop. 2021/22:14