2022-01-21

Nya åtgärder inom skatteområdet med anledning av pandemin

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget för 2022 vissa förändringar i regelverket för tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt samt att skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering förlängs.

De föreslagna ändringarna i regelverket för tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt innebär att anstånd ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder: anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad, får beviljas för högst nio redovisningsperioder vardera. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder. Vidare föreslås det att anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021.

Den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering har gällt sedan våren 2020 och syftet har varit att underlätta för arbetsgivare att erbjuda gratis parkering till dem som under pågående pandemi måste ta sig till och från sitt arbete. Mot bakgrund av det rådande läget, med ökad smittspridning i samhället, föreslås att dessa regler förlängs fram till och med den 30 juni i år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 februari 2022 avseende de utökade möjligheterna till anstånd med inbetalning av skatt respektive den 1 mars 2022 avseende skatte- och avgiftsfrihet för fri parkering.

Här kan du ta del av lagförslaget i dess helhet.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.