2023-03-07

SKV: När anses en kraftproduktionsanläggning vara ett hybridkraftverk?

Ett nytt ställningstagande från Skatteverket besvarar frågan om när en kraftproduktionsanläggning anses vara ett hybridkraftverk.

Frågeställningen i Skatteverkets ställningstagande är om en kraftproduktionsanläggning anses vara ett hybridkraftverk endast på grund av att anläggningen har möjlighet att använda fossila källor som inte omfattas av skatteplikt enligt 10 § lagen om skatt på överintäkter från el (LSÖE) som s.k. start- och stödbränsle.

Skatteverket konstaterar att el som produceras i ett hybridkraftverk är undantaget från skatteplikt. Ett hybridkraftverk är en kraftproduktionsanläggning som både kan framställa el från skattepliktiga källor enligt 10 § LSÖE och genom andra fossila källor än de som framgår av 10 § LSÖE. El som produceras i ett hybridkraftverk är undantaget från skatteplikt oavsett genom vilken källa som används för att framställa elen.

Endast omständigheten att anläggningen har möjlighet att använda fossila källor som inte omfattas av skatteplikt som s.k. start- och stödbränslen leder inte till att anläggningen anses utgöra ett hybridkraftverk. Det är i stället det primära bränslet som används vid förbränningen i kraftverket som är avgörande. Detta eftersom syftet med att undanta hybridkraftverk från skatteplikt på överintäkter från el inte är att skapa incitament för att förbränna fossila bränslen. Genom att undanta kraftproduktionsanläggningar som endast kan använda fossila bränslen som inte omfattas av skatteplikt som s.k. start- och stödbränslen skapas inga sådana incitament.

Här kan du läsa ställningstagandet i dess helhet.
Innehåll

Skatt

Här finns de centrala reglerna på skatteområdet samlade. På respektive underområde får du direkt tillgång till lagar, förordningar samt aktuell EU-rätt.

Här finns även material från Skatteverket, bestämmelser rörande internationella förhållanden samt rekommendationer på området.

Mer inom skatt