1 §I denna lag finns bestämmelser med anledning av rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna i den del förordningen avser ett tak för marknadsintäkter på elproducenter.

2 §Skatt enligt denna lag ska betalas till staten.

Ord och uttryck i lagen

3 §Med demonstrationsprojekt avses ett projekt som visar upp teknik som är den första av sitt slag inom unionen och som representerar en viktig innovation som med god marginal överträffar tidigare känd teknik.

4 §Med elområde avses det största geografiska område inom vilket marknadsaktörerna kan handla med el utan kapacitetstilldelning.

5 §Med hybridkraftverk avses en kraftproduktionsanläggning som har möjlighet att framställa el även från andra fossila källor än de som anges i 10 §.

6 §Med koncessionspliktigt nät avses en ledning eller ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857).

7 §Med kvalificerad timme avses en timme när priset på dagenföremarknaden i det elområde där inmatning av elen sker överstiger 1.957 kronor per megawattimme.

8 §Med inmatning avses överföring av el från kraftproduktionsanläggningen där den framställs till ett koncessionspliktigt nät. Till en kraftproduktionsanläggning räknas även ett icke koncessionspliktigt nät som hänger samman med anläggningen.

9 §Med priset på dagenföremarknaden avses det pris på el i kronor per megawattimme som fastställts ett dygn i förväg av elbörsen Nord Pool för en viss timme.

Skattepliktens omfattning

10 §El som framställs i Sverige från följande källor är skattepliktig, om inte annat följer av 11 eller 12 §:

 1. vindenergi,

 2. termisk solenergi och solcellsenergi,

 3. geotermisk energi,

 4. vattenkraft utan vattenmagasin,

 5. fasta eller gasformiga biomassabränslen, utom biometan,

 6. avfall,

 7. kärnenergi,

 8. brunkol,

 9. råpetroleumprodukter, och

 10. torv.

11 §El är skattepliktig enligt denna lag endast om den framställs under kalendermånaderna mars till och med juni 2023.

12 §El är inte skattepliktig om den framställs

 1. i ett demonstrationsprojekt,

 2. i ett hybridkraftverk, eller

 3. i en kraftproduktionsanläggning med en sammanlagd installerad

  1. generatoreffekt av upp till 1 megawatt, eller

  2. växelriktareffekt av upp till 1 megawatt om elen framställs från termisk solenergi eller solcellsenergi.

Skattskyldighet

13 §Skattskyldig är den som matar in skattepliktig el.

Om den som är skattskyldig enligt första stycket ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska koncernens moderföretag vara skattskyldigt för all skattepliktig el som matas in av företag i koncernen. Med koncernens moderföretag avses det företag som inte har något eget moderföretag.

Om det saknas ett i Sverige registrerat moderföretag enligt andra stycket, är i stället det koncernföretag skattskyldigt som är registrerat i Sverige men inte har något i Sverige registrerat moderföretag. Om det finns flera sådana företag, är det av dessa företag som har högst omsättning skattskyldigt. Med omsättning avses nettoomsättningen enligt en under 2022 upprättad årsredovisning.

14 §El som matas in av ett företag som bedriver sådan kärnteknisk verksamhet som avses i 1 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet anses matas in av företagets ägare, i proportion till respektive ägarandel.

Skattskyldighetens inträde

15 §Skattskyldigheten inträder för skattepliktig el när den skattskyldige matar in elen.

För ett koncernföretag som är skattskyldigt enligt 13 § andra eller tredje stycket inträder skattskyldigheten för skattepliktig el när ett företag i koncernen matar in elen.

Beskattningsunderlaget

16 §Skatt enligt denna lag ska betalas på ett beskattningsunderlag för varje kalendermånad, beräknat enligt 1722 §§.

17 §En timintäkt beräknas genom att antalet megawattimmar skattepliktig el som en skattskyldig matat in under en kvalificerad timme multipliceras med priset på dagenföremarknaden.

18 §Ett takbelopp beräknas genom att det totala antalet megawattimmar skattepliktig el som en skattskyldig matat in under kvalificerade timmar den aktuella kalendermånaden multipliceras med 1.957 kronor.

19 §Ett finansiellt justeringsbelopp beräknas för en kalendermånad som nettoeffekten i kronor av en skattskyldigs avtalsenliga rättigheter och skyldigheter på de realiserade intäkterna från den skattepliktiga el som matats in under månadens kvalificerade timmar.

Ett koncernföretag som är skattskyldigt enligt 13 § andra eller tredje stycket ska vid beräkningen av ett finansiellt justeringsbelopp även beakta övriga koncernföretags avtalsenliga rättigheter och skyldigheter.

20 §Beskattningsunderlaget för en kalendermånad beräknas genom att summan av samtliga timintäkter under månaden minskas med summan av samtliga takbelopp för månaden och justeras med det finansiella justeringsbeloppet för månaden.

Ett koncernföretag som är skattskyldigt enligt 13 § andra eller tredje stycket ska beräkna timintäkter och takbelopp med beaktande av all den skattepliktiga el som matats in av företag i koncernen under kalendermånaden.

21 §En skattskyldig får välja att för en enskild kraftproduktionsanläggning beräkna timintäkterna och ett särskilt takbelopp separat, förutsatt att driftskostnaderna för anläggningen överstiger 1.957 kronor per megawattimme.

Med driftskostnader avses en kraftproduktionsanläggnings fasta och rörliga kostnader för att framställa el.

22 §Ett särskilt takbelopp enligt 21 § beräknas genom att

 1. det totala antalet megawattimmar skattepliktig el från den aktuella kraftproduktionsanläggningen som den skattskyldige matat in under kvalificerade timmar den aktuella kalendermånaden multipliceras med summan av driftskostnaderna för timmarna, och

 2. produkten av beräkningen enligt 1 multipliceras med faktorn 1,3.

Det särskilda takbeloppet kan högst uppgå till summan av kalendermånadens timintäkter för den aktuella kraftproduktionsanläggningen.

Skattens storlek

23 §Skatt ska betalas med 90 procent av beskattningsunderlaget.

Förfarandet

24 §I skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om förfarandet vid beskattningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:75

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

 2. Lagen tillämpas första gången för el som matas in i mars 2023.

Propositioner

SFS 2023:75
Prop. 2022/23:58