Aktiemarknadsnämndens uttalande 2000:8

(2000-05-08)

Fråga om det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att ett offentligt erbjudande om aktieförvärv återkallas sedan det stått klart att alla villkor för erbjudandet inte kan uppfyllas (Columna Fastigheter AB, Drax Holding AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 maj 2000 en framställning från Columna Fastigheter AB (”Columna”).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i huvudsak är hämtad ur Columnas framställning till nämnden.

Aktierna i Columna är noterade på OM Stockholmsbörsens O-lista. Företagets inriktning är förvärv, utveckling och avyttring av fastigheter och fastighetsbolag. Drax Holding AB (”Drax”) är ett på SBI-listan noterat bolag med internetrelaterad verksamhet.

Den 15 mars 2000 offentliggjorde huvudägarna i Drax och Columna en överenskommelse, innebärande att huvudägarna i Drax förvärvade Columnas huvudägares A-aktier motsvarande 6,2 procent av kapitalet och 35,2 procent av rösterna. Vidare offentliggjordes att de nya huvudägarna i Columna avsåg att på Columnas ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2000 föreslå att tre ledamöter ur Drax styrelse skulle väljas in i Columnas styrelse, samt att, under förutsättning att bolagsstämman antog förslaget till ny styrelse, styrelsen för Columna avsåg att snarast därefter rikta ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Drax.

Vid ordinarie bolagsstämma i Columna den 31 mars 2000 invaldes i Columnas styrelse Krister Hanner, Göran Westling och Jan C Johansson, vilka samtliga även är ledamöter i Drax styrelse.

Styrelsen för Columna beslutade den 3 april 2000 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Drax. Erbjudandet innebar att aktieägarna i Drax för varje aktie i Drax skulle erhålla 17 nyemitterade B-aktier i Columna. Budvärdet motsvarade 14,45 kr för varje aktie i Drax dagen före erbjudandets offentliggörande. Senaste betalkurs för B-aktien i Columna och aktien i Drax den 3 april 2000 var 0,79 kr respektive 9 kr.

I samband med erbjudandets offentliggörande förvärvade Columna 13,6 miljoner aktier i Drax, motsvarande 5,2 procent av det totala antalet aktier, från ett av huvudägarna i Drax kontrollerat bolag för en köpeskilling till ett pris av 10,85 kr per aktie.

Som ett led i den föreslagna affären avser Columna att avyttra samtliga fastighetsrelaterade tillgångar och ändra verksamhetsinriktning. Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 17 maj och föreslagit att Columnas bolagsordning skall få nytt verksamhetsföremål, att kapitalgränserna i bolagsordningen ändras och att beslut fattas om erforderlig nyemission. Erbjudandet är villkorat bl.a. av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen och nyemission.

Mot bakgrund av att huvudägarna i Drax kontrollerade 35 procent av rösterna i Columna inhämtade styrelsen i Columna en skälighetsbedömning från Carta Corporate Finance. Carta lämnade sin bedömning i slutet av april och förklarade att man ej kunde styrka skäligheten i budet. En tolkning av skälighetsutlåtandet är enligt framställningen till nämnden att en relation om 12 aktier i Columna för varje aktie i Drax ryms inom skäligheten. Denna relation styrks enligt framställningen av rådande kursförhållanden för Columna resp. Drax och innebär en premie om knappt 10 procent till aktieägarna i Drax.

Sedan erbjudandet till aktieägarna i Drax offentliggjordes den 3 april har aktier inom IT-sektorn varit föremål för en mycket kraftig nedgång på Stockholmsbörsen. Ett motsvarande kursfall har inträffat på såväl Nasdaq som på Neuer Markt. Aktien i Drax betalades senast med 5 kr den 5 maj. Även kursen på Columnas B-aktie har sjunkit kraftigt med senaste betalkurs 0,44 kr den 5 maj 2000.

Mot bakgrund av den osäkerhet som idag råder på marknaden avseende erbjudandet och att skälighetsbedömningen inte styrker den erbjudna utbytesrelationen har huvudägarna i Columna med 35 procent av rösterna till styrelsen i Columna deklarerat sin avsikt att ej rösta för styrelsens förslag på den extra bolagsstämman. Då erbjudandet är villkorat av bolagsordningsändringar för Columna krävs att 67 procent av på stämman företrädda röster och aktier godkänner styrelsens förslag. Styrelsen överväger därför att återkalla erbjudandet. Enligt vad som slutligt har uppgivits i ärendet planerar Columna inte att lämna något nytt erbjudande.

Columna har hemställt att Aktiemarknadsnämnden uttalar att ett återkallande av det tidigare lämnade erbjudandet inte står i strid med god sed på aktiemarknaden.

Överväganden

Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv skall tillämpas vid erbjudande till aktieägare i ett svenskt bolag som utgivit aktier vilka är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Aktierna i Drax är noterade på SBI som har ansökt om men ännu inte erhållit auktorisation som marknadsplats. Rekommendationen är alltså inte efter orden tillämplig i förevarande fall. Med hänsyn till att Columna har begärt ett uttalande av nämnden med hänvisning till rekommendationen anser sig nämnden emellertid böra besvara frågan med utgångspunkt i rekommendationen.

Av rekommendationen följer att den som genom ett pressmeddelande har tillkännagivit ett offentligt erbjudande normalt är skyldig att fortsätta genomförandet av erbjudandet genom att skyndsamt upprätta prospekt och tillse att erforderliga förslag läggs fram för beslut på bolagsstämma. Av kommentaren till rekommendationens nya lydelse från 1999 framgår (punkt II.1) att skyldigheten att fortsätta genomförandet av erbjudandet bortfaller om köparen i pressmeddelandet uppställt villkor för erbjudandet och det står klart att detta villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt rekommendationen ge besked om hur denna skall tolkas.

Aktiemarknadsnämnden har i uttalandet 1994:4 prövat frågan om det strider mot god sed på aktiemarknaden att styrelsen för ett budgivande bolag under vissa förutsättningar beslutar ändra ett offentligt erbjudande till en för målbolagets aktieägare mindre förmånlig utbytesrelation mellan budgivarens och målbolagets aktier. Under den tid som hade förflutit sedan ett pressmeddelande lämnats om budet hade kursen på det budgivande bolagets aktier stigit väsentligt. Erbjudandet var villkorat bland annat av att budgivarens aktieägare vid en bolagsstämma beslutade om emission av aktier.

Nämnden konstaterade i uttalandet att marknaden av allt att döma hade bedömt det som mycket sannolikt, att styrelsen för det budgivande bolaget skulle hålla fast vid budet i alla dess delar och presentera emissionsförslaget för bolagsstämman på det sätt som hade angivits i pressmeddelandet. Till detta torde ha bidragit flera uttalanden av ledande befattningshavare i det budgivande bolaget om att budet låg fast. Aktiemarknadsnämnden gjorde den samlade bedömningen att god sed på aktiemarknaden påkallade att styrelsen snarast underställde budet bolagsstämman för beslut utan någon ändring till nackdel för målbolagets aktieägare.

I det nyss refererade fallet torde bolagsstyrelsen ha saknat uppgifter om hur budgivarbolagets aktieägare skulle komma att ställa sig till budet. I förevarande fall har budgivarbolaget Columnas huvudägare meddelat att de inte avser att rösta för styrelsens förslag på extra bolagsstämma den 17 maj. Om huvudägarna röstar emot förslagen, kommer förslagen inte att nå erforderlig majoritet.

Enligt nämndens mening måste det anses godtagbart att Columnas styrelse återkallar ett offentligt erbjudande i ett läge där förutsättningar saknas för budets fullföljande. Aktiemarknadsnämnden finner således att ett beslut av Columnas styrelse att återkalla erbjudandet inte strider mot god sed på aktiemarknaden under förutsättning att det står helt klart att huvudägarna kommer att rösta mot förslaget och att alla villkor för erbjudandet således inte kan uppfyllas. Frågan om huvudägarnas agerande har därvid inte prövats av nämnden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...