Aktiemarknadsnämndens uttalande 2001:31

(2001-10-09)

Fråga om dispens från budplikt (Skanditek Industriförvaltning AB)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 oktober 2001 en framställning från Skanditek Industriförvaltning AB (publ).

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som i allt väsentligt är hämtad ur framställningen till nämnden.

Skanditek Industriförvaltning AB (publ) (” Skanditek”) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Skanditek har ett helägt dotterbolag, Vellinge Electronics Holding AB (”Vellinge Electronics”). Vellinge Electronicskoncernen omsätter ca 500 MSEK på årsbasis och har drygt 250 anställda.

Skanditek avser att överlåta samtliga aktier i Vellinge Electronics till PartnerTech AB (publ), som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract-40 segmentet), genom en apportemission i PartnerTech. Vederlaget är avsett att vara 2.900.000 nyemitterade aktier i PartnerTech. Affären motiveras av att den skapar industriella synergier i elektronikunderleverantörsbranschen, något som betraktas som ett viktigt steg i en konsolidering påkallad av den annalkande lågkonjunkturen.

Skanditek äger redan för närvarande 1.992.600 aktier i PartnerTech vilket motsvarar 24,27 % av såväl kapital som röster. PartnerTech har idag 8.208.414 aktier utestående. Efter apportemissionen skulle Skanditeks ägarandel uppgå till 4.892.600 aktier motsvarande 44,04 % av kapital och röster.

PartnerTech har emellertid tidigare i år förvärvat en annan företagskoncern. Under hösten kommer det falla ut en tilläggsköpeskilling som PartnerTech för närvarande bedömer komma uppgå till totalt 487.586 aktier. Efter denna utspädning kommer Skanditek att inneha en andel i PartnerTech motsvarande 42,19 % av kapital och röster.

Skanditek kommer således genom apportemissionen att inneha över 40 % av rösterna i PartnerTech. Skanditek avser inte att lägga ett bud på PartnerTech utan hemställer att företaget skall medges ett undantag från budplikten.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés rekommendation rörande offentligt erbjudande om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder när någon efter förvärv av aktier, ensam eller tillsammans med närstående som avses i rekommendationens punkt II.11 a–c, genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger 40 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 av rekommendationen tillagts befogenhet att meddela undantag från rekommendationens bestämmelser. I kommentaren till denna punkt har förutsatts att skäl för att bevilja undantag från budplikten normalt föreligger bl.a. i det fallet att innehavet uppkommit till följd av en emission av aktier som utgör vederlag vid köp av bolag eller annan egendom.

Detta dispensskäl är för handen i förevarande fall. Några skäl som talar emot att medge undantag från budplikten har inte framkommit.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Skanditek Industriförvaltning AB (publ) undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Skanditek efter den i framställningen beskrivna apportemission i PartnerTech AB (publ) kommer att inneha aktier representerande mer än 40 procent av röstetalet för samtliga aktier i sistnämnda bolag.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...