Aktiemarknadsnämndens uttalande 2003:25

(2003-10-06)

Undantag från budplikt (Adera – Bonnierkoncernen)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 oktober 2003 en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för Bonnierkoncernen.

Bakgrund

Beträffande bakgrunden till framställningen lämnas följande redogörelse, som är hämtad ur framställningen till nämnden.

Bonnierkoncernen gjorde under våren 2003 ett större förvärv av aktier i Adera AB, vilket bolag är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Förvärvet skedde genom att Bonnierkoncernen, i egenskap av innehavare av aktier i de två bolagen Teknik i Media Sverige AB (”TiM”) och Cartesia Informationsteknik AB (”Cartesia”), accepterade ett av Adera framlagt erbjudande om förvärv av aktierna i de bägge bolagen mot vederlag i form av Adera-aktier. TiM var ett privat bolag och Cartesia var noterat på Nordic Growth Market, varför budet avseende Cartesia var ett offentligt erbjudande om aktieförvärv. Adera fullföljde de bägge erbjudandena den 24 februari 2003 vid en uppnådd ägarandel om 100 procent i TiM och ca 98 procent av rösterna och 96 procent av aktierna i Cartesia.

Aktiemarknadsnämnden behandlade i uttalande den 29 november 2002 (AMN 2002:29) frågan om dispens för Bonnierkoncernen från budplikt avseende aktierna i Adera. Därvid noterade nämnden att Bonnierkoncernen efter apportemissionen i fråga om TiM skulle uppnå en röstandel i Adera om ca 85 procent. Med hänsyn till att denna i och för sig höga röstandel skulle komma att nedbringas till ca 76 procent vid ett fullföljande av Aderas erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Cartesia och med beaktande av en av Bonnier deklarerad intention att inom en period om 24 månader nedbringa röstandelen till mindre än 40 procent, kunde enligt nämndens mening inte den initialt höga röstandelen anses hindra att Bonnier medgavs undantag från budplikten. Nämnden meddelade dispens från den budplikt som annars hade uppkommit för Bonnierkoncernen i samband med apportemissionen, dock under förutsättning att Bonnierkoncernen senast vid utgången av april 2003 nedbringat sin andel av aktier och röster i Adera till högst 76 procent, vilket också genomfördes.

Den 28 februari 2002 lämnade Adera ett offentligt erbjudande avseende aktierna i Mogul AB, vilket bolag är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Budet fullföljdes den 15 juli 2003 då Adera uppnått en ägarandel om ca 75 procent av aktier och röster i Mogul.

I dag ägs hela Bonnierkoncernens aktieinnehav i Adera genom Bonnier & Bonnier AB (”Bonnier”) som har minskat sitt ägande så att det motsvarar en ägarandel om ca 70 procent av rösterna och ca 39 procent av aktierna i Adera. Bonniers avsikt är att ytterligare minska sitt aktieinnehav i Adera och att långsiktigt inneha en aktiepost i Adera som representerar ca 20 procent av rösterna.

Sedan Aderas offentliga erbjudanden avseende Cartesia och Mogul fullföljts, har flera aktieägare i bolagen kontaktat Adera, Cartesia eller Mogul och beklagat att de inte accepterade erbjudandena och förhört sig om möjligheten att i efterhand byta sina aktier i Cartesia respektive Mogul mot aktier i Adera på de villkor som gällde i buden. Något innehav av egna aktier som kunde användas till sådana efteraffärer hade dock inte Adera.

Mot ovanstående bakgrund och i syfte att genom efteraffärer till de offentliga erbjudandena ytterligare öka Aderas ägarandel i målbolagen Cartesia och Mogul, överenskom Adera med sitt moderbolag Bonnier att detta som närstående till Adera skulle genomföra efteraffärer till de bägge buden och därvid förvärva aktier i Cartesia respektive Mogul mot betalning i form av Adera-aktier. Med beaktande av reglerna om efteraffärer i punkt II.12 av NBKs regler om offentliga erbjudanden, har Bonnier därefter genom efteraffärer hittills förvärvat 835.925 aktier i Cartesia och 1.371.484 aktier i Mogul och kan härtill komma att på motsvarande sätt genom efteraffärer förvärva ytterligare aktier (nedan gemensamt ”Efteraffärsinnehavet”). Det hittills förvärvade Efteraffärsinnehavet representerar 2 procent av aktierna i Cartesia och 13 procent av aktierna i Mogul. Bonniers och Aderas sammanlagda aktieinnehav i Cartesia uppgår därefter till 99 procent av aktierna och 99 procent av rösterna och i Mogul till 88 procent av aktier och röster.

Bonnier och Adera avser att fullborda efteraffärerna genom att överlåta Efteraffärsinnehavet från Bonnier till Adera. Istället för att göra en kontantaffär som skulle minska Aderas ansträngda kassa, avses Adera erlägga betalning till Bonnier med egna nyemitterade aktier med samma utbytesförhållanden som i de offentliga erbjudandena. En förutsättning härför är dock att inte kursförändringar gör att utbytesförhållandet måste justeras för att inte vara förmånligare än vad som var fallet i de offentliga erbjudandena. Genom denna transaktion skulle Bonnier som vederlag för Efteraffärsinnehavet således förvärva exakt samma antal Adera-aktier som Bonnier självt erlagt för Efteraffärsinnehavet. Situationen efter överlåtelsen skulle således bli densamma som om Adera hade genomfört efteraffärerna helt på egen hand utan att vara tvunget att använda Bonnier som verktyg.

Genom överlåtelsen av det nuvarande Efteraffärsinnehavet till Adera skulle Bonnier förvärva ca 220.000 aktier i Adera, motsvarande 1 procent av rösterna och 2 procent av aktierna i Adera, varefter Bonniers sammanlagda innehav i Adera skulle uppgå till 71 procent av rösterna och 41 procent av aktierna. Förvärvet av Adera-aktier skulle utlösa budplikt för Adera.

Som ovan framgått sker efteraffärerna i enlighet med NBKs regler och i syfte att Adera på samma villkor som i de bägge offentliga erbjudandena skulle kunna få in ytterligare aktier i målbolagen. Bonniers medverkan har endast inneburit att Bonnier temporärt avhänt sig Adera-aktier för att förvärva Efteraffärsinnehavet, och att samma antal Adera-aktier genom den nu aktuella emissionen skall återföras till Bonnier. Emissionen av Adera-aktier till Bonnier utgör således i praktiken en emission av aktier som utgör vederlag i Aderas efteraffärer i buden på Cartesia och Mogul, även om dessa efteraffärer av tekniska skäl i första skedet fått ske via Aderas närstående Bonnier. Mot denna bakgrund är det Bonniers uppfattning – inte minst i ljuset av de exempel på skäl för dispens som anges i NBKs kommentar till reglerna om budplikt – att dispens bör meddelas.

Det är också Bonniers uppfattning att respektive bud och efteraffärer naturligen bör ses som en helhet. Därför kan det såvitt gäller budet och efteraffärerna avseende aktierna i Mogul framhållas att dessa sammantaget genom utspädning minskat Bonniers röstandel i Adera, och därför inte borde utlösa budplikt. Såvitt gäller efteraffärerna i Cartesia-aktier skulle en dispens rimma väl med det faktum att Aktiemarknadsnämnden genom uttalandet 2002:29 tagit ställning till och godtagit att Bonniers förvärv av Adera-aktier i samband med Aderas bud på Cartesia inte skall utlösa budplikt.

Överväganden

I Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt punkten III.1 när någon genom förvärv av aktier i ett aktiemarknadsbolag uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger trettio procent av det totala antalet röster i bolaget. Reglerna om budplikt trädde i nuvarande lydelse i kraft den 1 september 2003.

Aktiemarknadsnämnden har enligt punkt I.2 möjlighet att meddela undantag från NBK-reglernas bestämmelser. Sådana undantag får förenas med villkor.

Aktiemarknadsnämnden meddelade i AMN 2002:29 dispens från den budplikt som annars hade uppkommit för Bonnierkoncernen i samband med vissa aktieförvärv i Adera, dock under förutsättning att Bonnierkoncernen senast vid utgången av april 2003 nedbringat sin andel av aktier och röster i Adera till högst 76 procent, vilket också skedde. Bonnierkoncernens aktieinnehav i Adera representerar i dag omkring 70 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

En av Aktiemarknadsnämnden meddelad dispens från budplikt tar, om inte annat framgår av beslutet, sikte på visst eller vissa angivna aktieförvärv. Om aktieägaren ifråga därefter förvärvar en eller flera ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i bolaget utlöses budplikt. De ytterligare förvärv av aktier i Adera som Bonnierkoncernen planerar genom de i framställningen beskrivna transaktionerna utlöser alltså budplikt. Med hänsyn dels till nämndens dispensbeslut i AMN 2002:29, dels till det planerade förvärvets speciella syfte, dels till den marginella förändring i fråga om Bonnierkoncernens röstandel i Adera som skulle bli följden av förvärvet föreligger emellertid starka skäl för att i detta fall medge undantag från budplikten. Några skäl som talar däremot kan inte anses föreligga.

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger Bonnierkoncernen undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av det i framställningen beskrivna planerade förvärvet av aktier i Adera AB.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...