Aktiemarknadsnämndens uttalande 2006:56

(2006-12-10)

Tolkning budpliktsregler (Doro)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 december 2006 en framställning från Herslow & Holme Advokatbyrå på uppdrag av Alted AB (”Alted”) och Startplattan 131661 AB, under namnändring till DO Intressenter AB (”DO Intressenter”).

Bakgrund

I framställningen till nämnden anförs följande.

Doro är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Alted äger, på sätt anges nedan, en större aktiepost i Doro AB (nedan ”Doro”). DO Intressenter äger för närvarande inga aktier i Doro.

Aktiekapitalet i Doro uppgår till 87.038.155 kronor och är fördelat på 17.407.631 aktier. Aktierna ägs av

 1. Alted med 5.025.634 aktier, vilket motsvarar 28,9 procent av det totala antalet röster i bolaget,

 2. Mellbygård Intressenter AB och Falkskogen AB (nedan gemensamt kallade ”Anderssonbolagen”) med 3.392.999 aktier, vilket motsvarar 19,5 procent av det totala antalet röster i bolaget,

 3. Nordea Bank AB (”Nordea”) med 1.647.058 aktier, vilket motsvarar 9,5 procent av det totala antalet röster i bolaget,

 4. Dirbal AB med 800.000 aktier, vilket motsvarar 4,6 procent av det totala antalet röster i bolaget,

 5. Handels & Investment AB Venture med 800.000 aktier, vilket motsvarar 4,6 procent av det totala antalet röster i bolaget, samt

 6. övriga ägare med 5.741.940 aktier, vilket motsvarar 32,9 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Aktiemarknadsnämnden har i uttalande 2006:8 beviljat Alted, Dirbal och Anderssonbolagen undantag från budplikt i samband med en nyemission i Doro som slutfördes under juli 2006 (nedan ”Nyemission”). Genom Nyemissionen tillfördes Doro ca 70.000.000 kr.

Trots Nyemissionen är Doro alltjämt i behov av en finansiell rekonstruktion främst mot bakgrund av förluster i Australien samt den svåra volym- och prissituationen på den europeiska Dect-marknaden under första halvåret 2006.

Genom en uppgörelse med Nordea har man nu enats om följande konstruktion, vilken om den genomförs väsentligt kommer förbättra Doros finansiella läge.

Mot att Nordea ges möjlighet att avyttra hela sitt innehav av aktier i Doro har Nordea åtagit sig att avskriva 25.000.000 kr av sin utestående kredit till Doro. Detta innebär att Doro kan omvandla motsvarande belopp till eget kapital. Doros egna kapital beräknas härefter uppgå till ca 90.000.000 kr och koncernens soliditet till ca 25 %.

DO Intressenter har med anledning av det ovan angivna förbundit sig att förvärva Nordeas aktiepost i Doro.

DO Intressenter ägs till 100 % av Tedde Jeansson Jr (nedan ”Jeansson”). Jeansson äger dessutom 50 % av aktierna i Alted. Resterande del av Alted ägs av Alexander Oker-Blom (nedan ”Oker-Blom”).

Ägandet av DO Intressenter kommer sannolikt, med hänsyn till omstruktureringar av ägarstrukturen, inom kort, övergå från Jeansson till annat eller andra närstående bolag inom Jeanssons familjesfär (med familjesfär avses i detta avseende bolag eller stiftelser kontrollerade fullt ut av Jeansson och dennes familj) (nedan ”Intressebolag”).

Jeansson och Oker-Blom har bedrivit verksamheten i Alted sedan 1996.

Efter förvärv av Nordeas aktiepost kommer DO Intressenter inneha 9,5 % av rösterna för samtliga aktier i Doro. Tillsammans skulle DO Intressenter och Alted inneha aktier representerade mer än 30 % av rösterna för samtliga aktier i Doro.

Mellan Alted och DO Intressenter föreligger inte några överenskommelser eller samarbeten på sätt som anges i bestämmelserna i 3 kap. 5 § 4 och 5 lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA.

Eftersom Jeansson, indirekt, fullt ut kontrollerar DO Intressenter, delvis har kontroll över Intressebolag och genom sitt hälftenägande i Alted och nära samarbete med Oker-Blom, har stort inflytande över dess verksamhet och därigenom kan påverka dess beslut i olika situationer, har fråga nu uppkommit huruvida dessa omständigheter är så kvalificerande att det, trots utevaro av de direkta förutsättningar som anges i 3 kap. 5 § 4 och 5 LUA, ändå kan anses föreligga en närstående relation, vilken skulle kunna medföra budplikt.

En förutsättning för att DO Intressenter och Nordea skall delta i ovan angiven rekonstruktion är att undantag beviljas från eventuell budplikt.

På uppdrag av ovan angivna parter hemställs att Aktiemarknadsnämnden

 1. besvarar frågan om det överhuvudtaget föreligger budplikt med anledning av den situation som ovan beskrivs, och, vid fall svaret på fråga (i) är att det föreligger budplikt,

 2. medger undantag från budplikten i den ifrågavarande situationen.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen skall enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller. En sådan ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 4 och 5 §§ förordningen (1991:1007) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2006:4).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad.

Av 3 kap. 5 § 1 LUA framgår att som närstående skall anses företag inom samma koncern som förvärvaren. I 5 § 4 och 5 stadgas att som närstående skall anses den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, resp. någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget.

Jeanssons hälftenägande i Alted och indirekta kontroll över DO Intressenter grundar inte sådant närståendeförhållande som avses i 3 kap. 5 § 1 LUA. Av framställningen framgår att inga sådana överenskommelser eller samarbeten föreligger som förutsätts i 3 kap. 5 § 4 och 5.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening uppstår därför inte budplikt på grund av att DO Intressenter på det sätt som anges i framställningen förvärvar aktier i Doro. Frågan om undantag från budplikt blir därmed inte aktuell.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...