Aktiemarknadsnämndens uttalande 2008:26

(Beslutades 2008-08-18, offentliggjordes 2010-09-07)

Tolkning av LUA (Anonymt)

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 augusti 2008 en framställning från KLEWE Advokater AB som ombud för X och Y. Framställningen gäller tolkning av närståendebegreppet i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Framställningen

Aktiemarknadsbolaget AMB är noterat vid OMX Nordic Exchange Stockholm AB.

AB1 innehar idag xxx aktier i AMB, motsvarande strax under 30 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. X äger indirekt 100 procent av aktierna i AB2, vilket bolag äger 50 procent av aktierna i AB1. Y äger 100 procent av aktierna i AB3, vilket bolag äger 50 procent av aktierna i AB1. Således kontrolleras AB1 av X och Y till lika delar.

Envar av X och Y överväger nu att delvis dela upp sitt gemensamma indirekta ägande i AMB. AB2 och AB3 avser att därför etablera nya separata dotterbolag, AB21 och AB31 (”Dotterbolag”) som skulle ha separata aktieinnehav i AMB genom att AB1 skulle överlåta aktier i AMB till respektive Dotterbolag. Dotterbolagen skulle efter dessa transaktioner vardera uppnå en ägarandel i AMB om cirka 10 procent av det totala röstetalet i AMB.

Direkt efter uppdelningen skulle varje Dotterbolag respektive AB1 äga mer än 10 procent av röstetalet i AMB. Sammanräknat skulle bolagen då representera mer än 30 procent av röstetalet i AMB. Emellertid skulle det inte finnas någon överenskommelse mellan X och Y (eller dem kontrollerat bolag) avseende innehaven i respektive Dotterbolag, utan innehaven skulle vara helt separerade ifrån varandra.

Efter uppdelningen skulle AB1 ha möjlighet att i marknaden förvärva aktier i AMB så att AB1 kom att äga aktier motsvarande cirka 15 procent av röstetalet i AMB. Även respektive Dotterbolag skulle över tiden ha möjlighet att ändra sitt innehav.

För reglering av aktieägandet i AMB finns idag ett aktieägaravtal mellan X och Y(samt de bolag varigenom de indirekt äger aktier i AB1). Aktieägaravtalet reglerar deras samverkan i AB1 och innehåller sedvanliga regleringar om styrelse i AB1, begränsningar i rätten att överlåta aktier i AB1 samt förfarandet vid parts bortgång.

X och Ys indirekta ägande av Dotterbolagen kommer inte att omfattas av aktieägaravtalet. Det kommer inte heller i övrigt att finnas några överenskommelser mellan X och Y eller av dem kontrollerade bolag om hur respektive part ska agera avseende de aktier i AMB som ägs av andra subjekt än AB1.

Den uppdelning som övervägs medför att frågan om huruvida X, Y och deras indirekt ägda bolag ska anses som närstående enligt 3 kap. 5 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, aktualiseras. Med hänvisning till att det av skattemässiga skäl är en förutsättning för samtliga parter att respektive Dotterbolag och AB1 efter uppdelningen kan ha ett aktieägande i AMB som överstiger 10 procent av det totala röstetalet, hemställs i framställningen att Aktiemarknadsnämnden uttalar att de förhållanden som beskrivits ovan inte medför att respektive Dotterbolag och AB1 ska anses som närstående till varandra enligt 3 kap. 5 § 4 eller 5 LUA. Vidare hemställs att framställningen behandlas konfidentiellt och inte offentliggörs utan sökandens medgivande.

Överväganden

I 3 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, LUA, finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen ska enligt 7 kap. 4 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och får enligt 7 kap. 5 § efter ansökan medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Av 3 kap. 5 § 4 och 5 LUA framgår att som närstående ska anses den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, respektive någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget. Med kontroll avses i sammanhanget en möjlighet att utöva rösträtt för aktier som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

I det nu aktuella fallet äger X och Y genom det till lika delar gemensamt ägda holdingbolaget AB1 aktier i AMB som representerar strax under tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Mellan X och Y föreligger att aktieägaravtal, som bl.a. reglerar styrelsens sammansättning i AB1.

AB1 är AMBs största och, i praktiken, kontrollerande ägare. En annan sak är att AB1s aktieinnehav ligger strax under nivån för kontroll i LUAs mening. Enligt uppgifter från VPC motsvarar innehavet 29,99 procent av röstetalet. För det fall AB1 skulle öka sitt aktieinnehav i AMB så att det representerar minst 30 procent av röstetalet, skulle emellertid kontroll uppnås även i lagens mening och budplikt uppkomma för AB1. På motsvarande sätt måste enligt nämndens mening den situationen bedömas att den ene eller båda av AB1s två ägare, X eller Y, beslutar att var för sig (genom sina respektive bolag) förvärva aktier i AMB i sådan utsträckning att AB1 tillsammans med X och Y uppnår minst 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Redan samarbetet om ägandet i AMB genom AB1 är enligt nämndens mening tillräckligt för att rekvisiten i 3 kap. 5 § 4 ska anses vara uppfyllda och budplikt således utlösas av de i framställningen beskrivna transaktionerna. Huruvida X och Y helt eller delvis förvärvar aktierna ifråga från AB1 spelar i sammanhanget inte någon roll, i vart fall så länge AB1 alltjämt har ett betydande innehav i AMB.

Beslut

Vid ett genomförande av de aktieförvärv i AMB som beskrivs i framställningen ska X och Y, inklusive av dem direkt eller indirekt ägda bolag, samt AB1 anses som närstående till varandra enligt 3 kap. 5 § 4 LUA.