Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:44

(Beslutades 2010-12-16, offentliggjordes 2010-12-20)

Dispens från LUA och takeover-reglerna (Assa Abloy – Cardo)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Assa Abloy AB dispens från skyldigheten att inom fyra veckor från den 13 december 2010 upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Cardo AB. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till sex veckor från den 13 december 2010.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2010 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB som ombud för Assa Abloy AB. Framställningen rör dispens från fyraveckorsfristen för upprättande av erbjudandehandling.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Assa Abloy lämnade den 13 december 2010 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Cardo AB (publ) (”Cardo” eller ”Bolaget”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet föregicks av förvärv av sammanlagt 63,6 procent av aktierna i Cardo (”Förvärven”). Erbjudandet, liksom Förvärven, är villkorade av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. I samband med offentliggörande av Erbjudandet angavs att acceptfristen för Erbjudandet preliminärt beräknades löpa från och med den 4 februari till och med den 25 februari 2011.

Inför Förvärven och Erbjudandet har Assa Abloy tillsammans med sina legala rådgivare analyserat och kommit fram till att godkännande från EU-kommissionen samt möjligen även konkurrensmyndigheter i bland annat Förenta staterna och Ryssland kommer att utgöra en förutsättning för att kunna slutföra Förvärven och Erbjudandet.

Av myndighetstillstånden kan det förväntas att godkännandet från EU-kommissionen tar längst tid. Denna ansökan kan ta upp till 25 arbetsdagar att handlägga från det att fullständig ansökan givits in. Vad gäller ansökningsförfarandet hos EU-kommissionen föregås den formella ansökan som regel av en ”pre-notifiering”, enligt vilken ansökans omfattning och innehåll ska överenskommas med EU-kommissionen. Denna notifieringsprocess inbegriper regelmässigt möten med EU-kommissionen innan slutlig och fullständig ansökan ges in. Då EU-kommissionens avdelning för företagskoncentrationer hålls stängd från och med den 23 december 2010 till den 3 januari 2011 kommer ansökningsförfarandet att dra ut på tiden.

Assa Abloy räknar med att fullständig ansökan vid en gynnsam handläggning hos EU-kommissionen, kommer att kunna lämnas in omkring den 19 januari 2011. Det innebär att den absolut tidigaste tidpunkten för erhållande av godkännande av Förvärven och Erbjudandet är omkring den 23 februari 2011. Den preliminära acceptfristen har anpassats på så sätt att den sista dagen för ingivande av accepter har satts till den 25 februari 2011, vilket medför att aktieägarna i Cardo därmed ska ha kännedom om utfallen för de relevanta konkurrensansökningarna innan de behöver ge in sina aktier i Erbjudandet. Assa Abloy avser att upprätta erbjudandehandlingen för Erbjudandet parallellt med arbetet med att färdigställa och att ge in ansökningarna till berörda konkurrensmyndigheter. Det finns emellertid ingen anledning att presentera erbjudandehandlingen för aktieägarna i Cardo långt före den planerade acceptfristen eftersom det då finns en risk att erbjudandehandlingen i vissa delar blir obsolet. Snarare är det av vikt att erbjudandehandlingen offentliggörs vid en tidpunkt då det rimligen kan stå klart när relevanta konkurrenstillstånd kan erhållas, att statusrapport rörande utestående konkurrensgodkännanden kan återges i erbjudandehandlingen och att acceptfristen kan anpassas på angivet sätt.

För att erbjudandehandlingen på ett korrekt sätt ska kunna redogöra för Erbjudandet och relevanta tidsramar är det således, enligt Assa Abloy, en förutsättning att erbjudandehandlingen inlämnas för godkännande när pre-notifieringsprocessen är avklarad och Assa Abloy rimligen kan bedöma när relevanta konkurrenstillstånd kan erhållas. Eftersom det framstår som klart att handläggningen hos EU-kommissionen kommer att fördröjas med anledning av de begränsade öppettiderna under jul och nyår, önskar Assa Abloy ha möjlighet att senarelägga tidpunkten för ingivande av erbjudandehandlingen.

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från kravet i 2 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) samt punkt II.6 i NASDAQ OMX Stockholms takeover-regler, att inom fyra veckor från offentliggörande av ett offentligt erbjudande upprätta och ge in en erbjudandehandling till Finansinspektionen. Assa Abloy önskar att nämnden fastställer den förlängda fristen för ansökan för godkännande av erbjudandehandlingen för godkännande till sex veckor från den 13 december 2010. Assa Abloy förbehåller sig rätten att återkomma med begäran om förlängning om skäl därtill skulle föreligga.

Överväganden

Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2007:17).

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att NASDAQ OMX Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna.

I det nu aktuella fallet började tidsfristen på fyra veckor att löpa den 13 december 2010. Om Assa Abloy inom den tidsfristen måste ansöka om godkännande av en erbjudandehandling finns enligt framställningen en risk för att erbjudandehandlingen inte på ett korrekt sätt kommer att kunna redogöra för Erbjudandet och relevanta tidsramar. Skälet till detta är framför allt att EU-kommissionens konkurrensprövning kommer att fördröjas med anledning av begränsade öppettider under jul och nyår. Enligt nämndens mening finns med hänsyn härtill och vad som i övrigt anförs i framställningen skäl för att bevilja en sådan förlängning av tidsfristen som Assa Abloy begär. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning finns inte.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...