Dispens från LUA och takeover-reglerna (Assa Abloy – Cardo)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Assa Abloy AB dispens från skyldigheten att inom fyra veckor från den 13 december 2010 upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Cardo AB. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till sex veckor från den 13 december 2010.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 december 2010 en framställning från Linklaters Advokatbyrå AB som ombud för Assa Abloy AB. Framställningen rör dispens från fyraveckorsfristen för upprättande av erbjudandehandling.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Assa Abloy lämnade den 13 december 2010 ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Cardo AB (publ) (”Cardo” eller ”Bolaget”) (”Erbjudandet”). Erbjudandet föregicks av förvärv av sammanlagt 63,6 procent av aktierna i Cardo (”Förvärven”). Erbjudandet, liksom Förvärven, är villkorade av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. I samband med offentliggörande av Erbjudandet angavs att acceptfristen för Erbjudandet preliminärt beräknades löpa från och med den 4 februari till och med den 25 februari 2011.

Inför Förvärven och Erbjudandet har Assa Abloy tillsammans med sina legala rådgivare analyserat och kommit fram till att godkännande från EU-kommissionen samt möjligen även konkurrensmyndigheter i bland annat Förenta staterna och Ryssland kommer att utgöra en förutsättning för att kunna slutföra Förvärven och Erbjudandet.

Av myndighetstillstånden kan det förväntas att godkännandet från EU-kommissionen tar längst tid. Denna ansökan kan ta upp till 25 arbetsdagar att handlägga från det att fullständig ansökan givits in. Vad gäller ansökningsförfarandet hos EU-kommissionen föregås den formella ansökan som regel av en ”pre-notifiering”, enligt vilken ansökans omfattning och innehåll ska överenskommas med EU-kommissionen. Denna notifieringsprocess inbegriper regelmässigt möten med EU-kommissionen innan slutlig och fullständig ansökan ges in. Då EU-kommissionens avdelning för företagskoncentrationer hålls stängd från och med den 23 december 2010 till den 3 januari 2011 kommer ansökningsförfarandet att dra ut på tiden.

Assa Abloy räknar med att fullständig ansökan vid en gynnsam handläggning hos EU-kommissionen, kommer att kunna lämnas in omkring den 19 januari 2011. Det innebär att den absolut tidigaste tidpunkten för erhållande av godkännande av Förvärven och Erbjudandet är omkring den 23 februari 2011. Den preliminära acceptfristen har anpassats på så sätt att den sista dagen för ingivande av accepter har satts till den 25 februari 2011, vilket medför att aktieägarna i Cardo därmed ska ha kännedom om utfallen för de relevanta konkurrensansökningarna innan de behöver ge in sina aktier i Erbjudandet. Assa Abloy avser att upprätta erbjudandehandlingen för Erbjudandet parallellt med arbetet med att färdigställa och att ge in ansökningarna till berörda konkurrensmyndigheter. Det finns emellertid ingen anledning att presentera erbjudandehandlingen för aktieägarna i Cardo långt före den planerade acceptfristen eftersom det då finns en risk att erbjudandehandlingen i vissa delar blir obsolet. Snarare är det av vikt att erbjudandehandlingen offentliggörs vid en tidpunkt då det rimligen kan stå klart när relevanta konkurrenstillstånd kan erhållas, att statusrapport rörande utestående konkurrensgodkännanden kan återges i erbjudandehandlingen och att acceptfristen kan anpassas på angivet sätt.

För att erbjudandehandlingen på ett korrekt sätt ska kunna redogöra för Erbjudandet och relevanta tidsramar är det således, enligt Assa Abloy, en förutsättning att erbjudandehandlingen inlämnas för godkännande när pre-notifieringsprocessen är avklarad och Assa Abloy rimligen kan bedöma när relevanta konkurrenstillstånd kan erhållas. Eftersom det framstår som klart att handläggningen hos EU-kommissionen kommer att fördröjas med anledning av de begränsade öppettiderna under jul och nyår, önskar Assa Abloy ha möjlighet att senarelägga tidpunkten för ingivande av erbjudandehandlingen.

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från kravet i 2 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) samt punkt II.6 i NASDAQ OMX Stockholms takeover-regler, att inom fyra veckor från offentliggörande av ett offentligt erbjudande upprätta och ge in en erbjudandehandling till Finansinspektionen. Assa Abloy önskar att nämnden fastställer den förlängda fristen för ansökan för godkännande av erbjudandehandlingen för godkännande till sex veckor från den 13 december 2010. Assa Abloy förbehåller sig rätten att återkomma med begäran om förlängning om skäl därtill skulle föreligga.

Överväganden

Enligt 2 kap. 3 § LUA ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett offentligt uppköpserbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om förlängning av tidsfristen (FFFS 2007:17).

Enligt 2 kap. 1 § LUA får ett offentligt uppköpserbjudande lämnas endast av den som gentemot den börs eller auktoriserade marknadsplats där bolagets aktier är noterade har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen eller marknadsplatsen har fastställt för sådana erbjudanden. Det innebär, såvitt avser det nu aktuella erbjudandet, att NASDAQ OMX Stockholm ABs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden (”takeover-reglerna”) ska följas. Även enligt punkten II.6 i takeover-reglerna ska budgivaren inom fyra veckor från lämnandet av ett erbjudande upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna.

I det nu aktuella fallet började tidsfristen på fyra veckor att löpa den 13 december 2010. Om Assa Abloy inom den tidsfristen måste ansöka om godkännande av en erbjudandehandling finns enligt framställningen en risk för att erbjudandehandlingen inte på ett korrekt sätt kommer att kunna redogöra för Erbjudandet och relevanta tidsramar. Skälet till detta är framför allt att EU-kommissionens konkurrensprövning kommer att fördröjas med anledning av begränsade öppettider under jul och nyår. Enligt nämndens mening finns med hänsyn härtill och vad som i övrigt anförs i framställningen skäl för att bevilja en sådan förlängning av tidsfristen som Assa Abloy begär. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot en sådan förlängning finns inte.