Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:22

(Beslutades 2015-07-25, offentliggjordes 2015-07-30)

Fråga om dispens från budplikt (Serendipity – Episurf)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Serendipity Ixora AB undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier med primär företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Episurf Medical AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Serendipity Ixora AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att bolaget infriar ett åtagande att i samma nyemission teckna aktier som övriga aktieägare inte tecknar, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Episurf Medical AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Serendipity Ixora AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Serendipity Ixora AB.

Om Serendipity Ixora AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 23 juli 2015 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB på uppdrag av Serendipity Ixora AB (”Serendipity”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt LUA.

Framställning

Episurf Medical AB, org nr 556767-0541 (“Episurf”) har två aktieslag emitterade. Det är dels 1.741.228 A-aktier som berättigar till tre röster per aktie, dels 6.232.228 B-aktier som berättigar till en röst per aktie. Aktierna har lika ekonomiska rättigheter. Episurfs B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Det förekommer ingen organiserad handel i A-aktierna. Episurf har ett registrerat aktiekapital om 2.392.036,80 kr, fördelat på totalt 7.973.456 aktier.

Episurf är ett medicintekniskt bolag med inriktning mot utveckling och kommersialisering av individanpassade produkter för reparation av lokala broskskador i människors leder. Av utestående aktier och röster i bolaget innehar Serendipity för närvarande 1.368.943 A-aktier vilket motsvarar 4.106.829 röster (motsvarande cirka 17,2 procent av aktierna och 35,8 procent av rösterna), vilket gör Serendipity till Episurfs största aktieägare per den 12 juni 2015 enligt förvaltarförteckning och aktiebok erhållna från Euroclear Sweden AB.

Vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som Episurf genomförde år 2011 kom Serendipity Innovations AB (moderbolag till Serendipity), genom infriande av ett emissionsgarantiåtagande, att uppnå en ägarandel om cirka 48,7 procent av rösterna. I samband med att Serendipity Innovations AB år 2011 lämnade det aktuella emissionsgarantiåtagandet erhölls från Aktiemarknadsnämnden ett undantag från budplikt (AMN 2011:11). Av undantaget framgår att ”[o]m Serendipity Innovations AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i [Episurf] och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.”

Episurf avsåg vidare att genomföra nyemissioner med och utan företrädesrätt för befintliga aktieägare under sommaren 2013. Serendipitys aktieinnehav motsvarade då 46,6 procent av rösterna i bolaget. Genom de då planerade emissionerna skulle Serendipitys andel minska oavsett infriande av emissionsgarantiåtagandet. Serendipity erhöll ett undantag från budplikt (AMN 2013:28) från Aktiemarknadsnämnden för det då aktuella emissionsgarantiåtagandet.

Styrelsen i Episurf avser att inom kort besluta om en nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Företrädesemissionen avses uppgå till högst 120 milj. kr.

Syftet med företrädesemissionen är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter. För att säkerställa att emissionen blir framgångsrik och med minimerad marknadsrisk gör styrelsen bedömningen att det ligger i hela aktieägarkollektivets intresse att emissionen garanteras i så stor utsträckning som möjligt. Serendipity avser därför, genom att ingå ett så kallat emissionsgarantiavtal, att åta sig dels att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier Serendipity sedan tidigare äger (sin pro rata-del) (”Teckningsåtagandet”), dels teckna ytterligare nya aktier (”Garantiåtagandet”). För att Serendipity ska ingå emissionsgarantiavtalet och kunna fullfölja sina förpliktelser enligt ett sådant avtal, måste Serendipity ha erhållit undantag från uppkommande budplikt (både vad avser Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet). Serendipity avser att åta sig gentemot Episurf att garantera företrädesemissionen upp till ett belopp om totalt 50 milj. kr (inkluderandes både Teckningsåtagandet (utan ersättning) och Garantiåtagandet (för en ersättning som ska motsvara den ersättning som utges till övriga garanter)). Avsikten är att andra aktieägare tillsammans ska garantera företrädesemissionen upp till ett belopp om 40 milj. kr, vilket tillsammans med Serendipitys Teckningsåtagande och Garantiåtagande gör att företrädesemissionen skulle bli garanterad upp till ett belopp om 90 milj. kr.

Episurfs styrelse har fört diskussioner med bolagets större aktieägare i syfte att söka minska omfattningen av Serendipitys avsedda Garantiåtagande. För närvarande ser dock omständigheterna ut som anges ovan varför Serendipitys Garantiåtagande avses uppgå till det belopp som nyss framgått.

Garantiåtagandet och tilldelningsprinciperna avses utformas på sedvanliga villkor, dvs. på ett sådant sätt att Serendipity med stöd av denna endast kan komma att teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive Serendipity (i egenskap av aktieägare), erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive Serendipity, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

Styrelsen avser att omedelbart efter emissionsbeslutet kalla till en extra bolagsstämma vid vilken aktieägarna ska rösta om att godkänna företrädesemissionen. Inför bolagsstämman kommer bolagets aktieägare att informeras om Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet och den högsta kapital- och röstandel som Serendipity skulle kunna få genom att infria Teckningsåtagandet och hela Garantiåtagandet.

Beroende på hur övriga aktieägare väljer att agera kan Serendipitys ägarandel i Episurf komma att förändras till följd av att Serendipity infriar Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet. Som anges ovan avses företrädesemissionen uppgå till högst 120 milj. kr. Företrädesemissionen avses prissättas genom att priset fixeras såsom en marknadsmässig rabatt till TERP (theoretical ex-rights price) vid en tidpunkt som ligger efter styrelsens emissionsbeslut men innan bolagsstämman som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut. Om Serendipity full tut skulle komma att infria Teckningsåtagandet ochGarantiåtagandet skulle Serendipitys ägarandel, baserat på nuvarande aktiekurs, komma att uppgå till maximalt ca 29 procent av aktiekapitalet och 48 procent av det totala antalet röster i bolaget.

Episurf styrelse har bedömt att en mycket viktig omständighet för att företrädesemissionen ska kunna genomföras på acceptabla villkor och med minimerad negativ marknadspåverkan är att den i så stor utsträckning som möjligt omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. Som redan nämnts kommer Serendipity inte att kunna ingå emissionsgarantiavtal för det fall Serendipity inte erhåller undantag från uppkommande budplikt.

Vidare vill Serendipity framhålla att bestämmelserna om budplikt syftar till att bereda övriga aktieägare en möjlighet att lämna ett bolag i samband med ett kontrollägarskifte. I detta fall måste dock beaktas att aktieägarna direkt påverkar hur stor andel av aktier och röster i Episurf som Serendipity kommer att erhålla efter Företrädesemissionen. Det beror nämligen på om och hur aktieägarna utnyttjar sin företrädesrätt i företrädesemissionen.

Inför bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen kommer aktieägarna att vara informerade om det faktum att Serendipity ingått ett emissionsgarantiavtal avseende Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet samt om hur stor kapital- och röstandel som Serendipity högst kan få genom att infria Garantiåtagandet. Det faktum att Serendipity och övriga garanter garanterar företrädesemissionen kommer också tydligt att framgå av det prospekt som kommer att upprättas i samband med företrädesemissionen och som kommer att kommuniceras till aktieägarna och aktiemarknaden.

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer Serendipity, mot bakgrund av vad som anges ovan, att nämnden (i) medger Serendipity undantag från den budplikt som kan uppkomma genom att Serendipity infriar Teckningsåtagandet, och (ii) medger Serendipity undantag från den budplikt som kan uppkomma genom att Serendipity, helt eller delvis, infriar Garantiåtagandet.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Serendipity kontrollerar i dag, med stöd av en dispens från Aktiemarknadsnämnden, aktier som representerar närmare 36 procent av rösterna i Episurf. Serendipity kan emellertid inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i Episurf utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2012:24). Serendipity bör således beviljas dispens för att teckna aktier i den planerade nyemissionen med stöd av sin företrädesrätt.

Serendipity avser också att garantera en del av den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Serendipity bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av Garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.