Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:8

(Beslutades 2018-02-19, offentliggjordes 2018-02-28)

Fråga om dispens från budplikt (Norsel – Fram Skandinavien)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Norsel Industries Ltd, undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid den planerade emissionen av aktier i Fram Skandinavien AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 februari 2018 en framställning från Synch Advokat AB på uppdrag av Norsel Industries Ltd (”Norsel”). Framställningen rör dispens från budplikt i samband med ett aktielånearrangemang.

Framställning

Norsel äger 50.250 A-aktier och 946.000 B-aktier, motsvarande 39,85 procent av kapitalet och 47,97 procent av röstetalet, i Fram Skandinavien AB, org. nr. 556760-2692 (”Bolaget”). Norsel är därmed den största aktieägaren i Bolaget. Bolagets B-aktie är sedan oktober 2017 noterad på First North.

Bolaget avser genomföra en riktad emission av B-aktier mot en sammanlagd teckningslikvid uppgående till cirka 20 miljoner kronor (”Erbjudandet”) där den exakta teckningskursen kommer fastställas med ledning i B-aktiens aktiekurs omedelbart innan Erbjudandets offentliggörande.

Leverans av nya aktier till tecknarna i Erbjudandet avses ske genom sedvanligt aktielån från Norsel. Härigenom kommer således Norsel låna ut B-aktier till emissionsinstitutet, vilket i sin tur levererar dessa aktier till tecknarna. De av Norsel utlånade aktierna återlämnas av emissionsinstitutet i samband med att de i Erbjudandet utgivna aktierna registreras hos Bolagsverket och blir tillgängliga i Euroclears kontoföringssystem. Sistnämnda steg i detta förfarande går i praktiken till så, att emissionsinstitutet bokar in aktierna på eget konto, varefter dessa omedelbart förs över till Norsels konto hos emissionsinstitutet.

Preliminära beräkningar givet olika möjliga utfall såvitt avser teckningskurs visar att Norsels röstandel i Bolaget fortsatt kommer överstiga 30 procent (i) efter Norsels lämnande av aktielånet till emissionsinstitutet, samt (ii) efter registrering av emissionen och emissionsinstitutets återlämnande av de aktier emissionsinstitutet lånat av Norsel.

För det fall den slutliga emissionskursen i Erbjudandet understiger 47,91 kronor kommer emellertid Norsels röstandel i Bolaget understiga 30 procent under tiden mellan registreringen av aktierna hos Bolagsverket och Euroclear, varigenom Norsels aktieinnehav späds ut av de nya aktierna, och emissionsinstitutets återleverans av aktier till Norsel. Omedelbart i samband med återleveransen skulle i detta scenario Norsels röstetal i Bolaget ånyo överstiga 30 procent varigenom budplikt skulle uppkomma.

Hemställan

Norsel hemställer att Aktiemarknadsnämnden mot ovanstående bakgrund meddelar dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma för Norsel till följd av att Norsel i samband med återleverans av aktier skulle kunna komma att passera tre tiondelar av röstetalet i Bolaget.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2017-11-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. I kommentaren till bestämmelserna om budplikt har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan Norsels röstandel i Fram Skandinavien AB genom utlåning av aktier i anslutning till den planerade emissionen, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till mer än tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga. Enligt nämndens mening finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i kommentaren, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Aktielånearrangemanget skulle inte ge upphov till något sådant kontrollägarskifte utan endast medföra att Norsels aktieinnehav under en kortare tid minskade och därefter, i samband med att aktierna återfås, åter ökar till mer än tre tiondelar. Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas (jfr bl.a. AMN 2016:39). Något skäl att ålägga Norsel budplikt vid eventuella förvärv av ytterligare aktier i Fram Skandinavien AB finns inte.