Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:16

(Beslutades 2018-04-15, offentliggjordes 2018-04-17)

Fråga om dispens från takeover-reglerna (Medical Prognosis – Oncology Venture Sweden)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Medical Prognosis Institute A/S dispens från skyldigheten att inom sex veckor från offentliggörande av fusionen med Oncology Venture Sweden AB offentliggöra fusionsdokumentet. Nämnden fastställer en ny tidsfrist till nio veckor från offentliggörandet.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 april 2018 en framställning från Hammarskiöld & Co i egenskap av svensk juridisk rådgivare åt Medical Prognosis Institute A/S. Framställningen rör dispens från sexveckorsfristen för offentliggörande av fusionsdokument.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Medical Prognosis Institute A/S (”MPI”) är ett danskt bolag, danskt org. nr. 28106351, vars aktier är listade på Nasdaq First North Stockholm. Den 9 mars 2018 offentliggjordes ett förslag till samgående mellan MPI och det svenska bolaget Oncology Venture Sweden AB (”OV”), org.nr. 559016-3290, vars aktier är listade på AktieTorget, genom en gränsöverskridande fusion i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 som införlivats i (i) dansk rätt i 16 kap. danska aktiebolagslagen och (ii) svensk rätt i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551). MPI ska vara övertagande bolag och OV överlåtande bolag. Avsnitt VI i takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”) är tillämpligt på fusionen. Fusionen kommer att underställas bolagsstämmorna i MPI och OV. Fusionsvederlaget ska utgöras av nya ordinarie aktier i MPI.

MPI har upprättat ett prospekt som den 21 mars 2018 lämnades in för registrering hos det danska Finanstilsynet. Prospektet avses att passporteras till Sverige i enlighet med artikel 25 i förordning (EU) 2017/1129 efter att den danska myndigheten har godkänt prospektet. Prospektet är menat att uppfylla samtliga krav som ställs på ett sådant fusionsdokument, innehållande information likvärdig med den som ska finnas i ett prospekt, som ska upprättas enligt svenska regler (se kommentaren till punkten VI.2 i takeover-reglerna). Det danska Finanstilsynets granskning av prospektet beräknas ta cirka sex veckor i anspråk.

Hemställan

Mot ovanstående bakgrund hemställs att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från kravet enligt punkten II.6 (jämförd med punkterna VI.1–2) i Kollegiets takeover-regler att inom sex veckor från offentliggörandet av fusionen offentliggöra ett fusionsdokument. Vidare hemställs att nämnden fastställer en ny tidsfrist om nio veckor från offentliggörandet av fusionen. För det fall godkännandeprocessen avseende prospektet hos det danska Finanstilsynet blir mer långdragen än förväntat, eller det i övrigt föreligger behov, kan MPI komma att återkomma med en begäran om ytterligare förlängning av fristen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Takeover-reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Från minoritetsskyddssynpunkt gör sig likartade skyddsintressen gällande oberoende av om ett övertagande av ett målbolag genomförs som ett uppköpserbjudande eller t.ex. genom ett fusionsförfarande. Därför föreskrivs i punkten VI.1 i takeover-reglerna att reglerna, med endast vissa i punkten VI.2 angivna undantag, ska äga motsvarande tillämpning vid fusioner och fusionsliknande förfaranden. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från reglerna (punkten I.2).

Enligt punkten II.6 första stycket i takeover-reglerna ska budgivaren inom sex veckor från erbjudandet offentliggöra en erbjudandehandling. I kommentaren till bestämmelsen påpekas att ”omständigheterna i det enskilda fallet kan vara sådana, t.ex. vid ett erbjudande där vederlaget ska utgöras av nyemitterade aktier eller vid ett erbjudande som berör även utländska marknader, att sexveckorsfristen inte kan hållas. På begäran av budgivaren kan Aktiemarknadsnämnden i sådana fall medge undantag.”

Av punkterna VI.1–2 i takeover-reglerna följer att punkten II.6 äger motsvarande tillämpning vid en fusion.

Enligt nämndens mening finns mot bakgrund av vad som uttalas i kommentaren förutsättningar att på i ansökan anförda skäl i det nu aktuella fallet medge undantag från sexveckorsfristen och bevilja en förlängning till nio veckor (jfr AMN 2018:1).