Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:36

(Beslutades 2019-09-30, offentliggjordes 2019-10-16)

Fråga om god sed vid avnotering (Moxi Tech Group)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 september 2019 en framställning från Cross Advokater på uppdrag av MoxieTech Group AB. Framställningen rör frågan om god sed vid ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

MoxieTech Group AB, 556647-6957, (”Bolaget”) är en koncern som huvudsakligen har sin verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North och handlas under kortnamnet MOXI.

Bolagets styrelse överväger att fatta beslut om att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North.

Som framgår av bifogat underlag (uteslutet här) för beslut om att ansöka om avnotering, föreligger ett antal olika orsaker till styrelsens övervägande, bl.a. har Bolaget en mycket besvärlig ekonomisk situation. Kursen på aktien har förändrats negativt och styrelsen har, i sitt arbete att hantera situationen, kommit fram till att Bolaget, på både kort och lång sikt, behöver få till stånd en finansieringslösning som torde kräva att Bolagets aktie avnoteras från Nasdaq First North.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019 är ingiven till Bolagsverket. Det finns 297 aktieägare och den huvudsakliga delen av dessa har endast ett fåtal aktier. Likviditeten i aktien är låg (likviditetsgarant finns) och Nasdaq har, vid flera tillfällen, begärt förklaring från Bolaget.

Med beaktande av ovanstående, och i samtliga aktieägares intresse, planerar Bolaget att, så snart besked erhållits från Aktiemarknadsnämnden, ansöka om avlistning hos Nasdaq First North med avlistning fyra fredagar efter ansökan eller vid tidpunkt som Aktiemarknadsnämnden finner lämplig för att ge aktieägarna möjlighet att bedöma vad de önskar göra med sina aktier.

Bolaget hemställer att Aktiemarknadsnämnden besvarar följande frågor:

  • Är de planerade åtgärderna förenliga med god sed på aktiemarknaden?

  • Om Aktiemarknadsnämnden finner att perioden mellan ansökan och avnotering är för kort, vilken kortaste tid måste Bolaget vänta mellan ansökan om avnotering och formell avnotering?

Yttrande från NASDAQ

Nasdaq Stockholm AB har i yttrande över framställningen anfört följande.

Nasdaq Stockholm AB (”Börsen”) har tagit del av framställan från MoxieTech Group AB (”MoxieTech” eller ”Bolaget”) till Aktiemarknadsnämnden, daterad den 19 september 2019. Börsen har av Aktiemarknadsnämnden ombetts att yttra sig över nämnda framställan och lämnar med anledning av detta följande kommentarer.

Frågan om avnotering regleras genom dels lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dels Nasdaq First North Growth Market Rulebook (”Regelverket”). Därutöver ska bolag vars aktier är upptagna till handel på en handelsplattform iaktta det som anses gälla såsom god sed på den svenska värdepappersmarknaden i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalanden.

Enligt 11 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden får Börsen avföra ett instrument från handel, om instrumentet inte uppfyller de krav som gäller för att handlas på plattformen och det inte är sannolikt att avförandet allvarligt skulle skada investerarnas intressen. Enligt punkt 2.8 i Regelverket får Börsen godkänna ett bolags ansökan om avnotering, under förutsättning att det inte bedöms skada investerarnas intressen eller värdepappersmarknaden. I fall där ansökan med beaktande av god sed bedöms osäker, förutsätter Börsen, innan beslut om ansökan fattas, att det klargörs att ansökan inte strider mot god sed på den svenska värdepappersmarknaden.

Med beaktande av likviditetskraven i punkt 2.3.1 (a) i Regelverket noterar Börsen följande beträffande MoxieTech.

Enligt av MoxieTech tillhandahållen uppgift till Börsen, Bilaga 1 (utesluten här), hade Bolaget per den 28 juni 2019 en free float om 42 procent. Bolaget uppfyllde således, i vart fall vid den tidpunkten, Börsens krav på att minst 10 procent av emittentens aktier ska finnas i allmän ägo. Börsen konstaterar emellertid samtidigt att Bolaget per den 31 juli 2019, enligt vad som framgår av framställan till Aktiemarknadsnämnden, endast hade 295 aktieägare. Det totala antalet aktieägare i Bolaget förefaller således understiga det krav om 300 kvalificerade aktieägare som Börsen normalt uppställer. Därvid konstateras att antalet aktieägare i Bolaget som innehar aktier till ett värde om minst 500 euro, och som därmed är att betrakta som kvalificerade, vid samma tidpunkt uppskattades till endast 95 stycken. Antalet kvalificerade aktieägare i Bolaget skulle därmed understiga det lägsta antal om 100 som, tillsammans med anlitande av en likviditetsgarant, kan accepteras av Börsen för säkerställande av en tillräcklig likviditet.

Utifrån handelsdata som Börsen tagit fram, Bilaga 2 (utesluten här), kan också konstateras att den faktiska likviditeten i MoxieTechs aktie, trots att Bolaget anlitat en likviditetsgarant, är bristfällig. Under perioden 1–24 september 2019 skedde endast 29 handelsavslut i Bolagets aktie till ett totalt värde om drygt 155.000 kr.

Börsen kan således konstatera dels att MoxieTech inte uppfyller Börsens krav på ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare, dels att likviditeten i Bolagets aktie i praktiken är bristfällig.

Vid en eventuell fortsatt notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer Börsen därför att kräva att Bolaget vidtar ytterligare åtgärder för en ökad likviditet, vid äventyr av att Börsen i annat fall kommer att verka för en avnotering av Bolagets aktier.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i flera tidigare uttalanden berört frågor om avnotering av aktier i fall då noteringskraven är uppfyllda, se framför allt AMN 2014:33. Nämnden har i dessa uttalanden framhållit att styrelsen i ett noterat bolag har en plikt att agera i samtliga aktieägares intresse och att den som förvärvar aktier i ett noterat bolag torde göra det under förutsättningen att det finns en fungerande marknad för bolagets aktier till dess att noteringskraven inte längre uppfylls.

I det nu aktuella fallet är emellertid, enligt Nasdaqs yttrande, noteringskraven inte längre uppfyllda. Vid en eventuell fortsatt notering av MoxieTech-aktien skulle börsen enligt yttrandet därför komma att kräva att Bolaget vidtar ytterligare åtgärder för en ökad likviditet. God sed på aktiemarknaden kan, i linje med vad nämnden tidigare uttalat, inte anses kräva att bolaget för fortsatt notering vidtar sådana åtgärder (jfr AMN 2016:12). Med hänsyn till det mycket begränsade antalet aktieägare med kvalificerade innehav och den synnerligen begränsade handeln i aktien kan det inte heller anses motiverat att kräva att bolaget ansöker om notering på en annan marknadsplats.

Mot bakgrund av vad som nu sagts och de i framställningen angivna förutsättningarna, kan enligt nämndens mening, som utgångspunkt, MoxieTech ansöka om avnotering utan att det strider mot god sed på aktiemarknaden, om börsen meddelat MoxieTech vad börsen anfört i yttrandet till nämnden.

God sed påbjuder emellertid att MoxieTech ansöker om avnotering först efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen. Enligt nämndens mening bör därför ansökan om avnotering ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna, givetvis förutsatt att noteringskraven inte heller då är uppfyllda (jfr AMN 2019:30 och AMN 2019:15).

[Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.]

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%