Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:49

(Beslutades 2019-11-13, offentliggjordes 2019-12-13)

Fråga om dispens från budplikt (Scope – Artificial Solutions)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P. undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P. infriar sitt teckningsåtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Artificial Solutions International AB.

Om Scope Growth II L.P. eller Scope Growth III L.P. förvärvar ytterligare aktier i Artificial Solutions International AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 november 2019 en framställning från Cirio Advokatbyrå AB som ombud för Scope Growth II L.P. respektive Scope Growth III L.P. (tillsammans “Scope”), genom fondernas general partners Scope Capital Partner II Limited respektive Scope Capital Partner III Limited. Framställningen rör dispens från budplikt i samband med teckning av aktier i en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076 (”Artificial Solutions”), är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Artificial Solutions verksamhet bedrivs i huvudsak genom dotterbolaget Artificial Solutions Holding ASH AB. org.nr 556734-1556 (”Artificial Solutions Holding” eller ”Dotterbolaget”). Artificial Solutions utvecklar och erbjuder tjänster och lösningar bestående av en mjukvaruplattform under namnet Teneo med en funktion med sofistikerat och naturligt språk. Artificial Solutions är idag en ledande aktör för tjänster och lösningar för konversationsbaserad artificiell intelligens.

Artificial Solutions nuvarande koncernstruktur etablerades i samband med att Artificial Solutions (då med firman Indentive AB), den 28 januari 2019, ingick ett avtal om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Dotterbolaget genom en apportemission (”Omvända Förvärvet”). Det Omvända Förvärvet var villkorat av godkännande av Artificial Solutions årsstämma den 28 februari 2019. Omedelbart efter det Omvända Förvärvets genomförande hade Dotterbolagets tidigare aktieägare ett innehav om cirka 97,75 procent av aktierna och rösterna i Artificial Solutions, och Artificial Solutions (då med firman Indentive AB) befintliga aktieägare hade ett innehav om cirka 2,25 procent av aktierna och rösterna i Artificial Solutions.

Med anledning av det Omvända Förvärvet krävdes att en ny noteringsprocess initierades av den nya koncernen. Den 5 mars 2019 erhöll Artificial Solutions ett godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North och första dag för handel var den 12 mars 2019.

Det totala antalet aktier i Artificial Solutions uppgår för närvarande till 24.710.665. Artificial Solutions aktiekapital uppgår till 44.479.197,76 kronor. Kvotvärdet är 1,8 kronor per aktie. Scope var från 2008 och fram till tidpunkten för det Omvända Förvärvet huvudaktieägare i Dotterbolaget. Genom det Omvända Förvärvet blev Scope i stället huvudaktieägare i Artificial Solutions och innehar vid tidpunkten för denna hemställan totalt cirka 43,84 procent av aktierna och rösterna i Artificial Solutions. Scope Growth II L.P.1 innehar 4.564.045 aktier, motsvarande cirka 18,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Artificial Solutions, och Scope Growth III L.P. innehar 6.269.833 aktier, motsvarande cirka 25,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Artificial Solutions. Eftersom fonderna har ingått ett samägandeavtal är de att anse som närstående enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (Takeover-reglerna).

I samband med det Omvända Förvärvet beviljade Aktiemarknadsnämnden Scope dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom apportemissionen, AMN 2019:03. Dispensen villkorades av att Scope inte ytterligare ökade sin röstandel genom förvärv av aktier.

Artificial Solutions avser nu genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna att teckna de nya aktierna (”Företrädesemissionen”). Styrelsen avser att fatta beslut om Företrädesemissionen och att den därefter offentliggörs i mitten av november 2019. Styrelsens beslut förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som planeras att hållas i december 2019. Teckningstiden avseende aktierna planeras att pågå under december 2019. För att säkerställa en så framgångsrik kapitalanskaffning som möjligt bedömer styrelsen att Företrädesemissionen i så stor utsträckning som möjligt ska garanteras genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt genom garantiåtaganden.

Scope avser att åta sig att teckna sin pro rata andel av Företrädesemissionen (”Teckningsåtagandet”). Ingen ersättning kommer att utgå för Teckningsåtagandet. Om Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer Scopes ägande att öka till följd av att Scope infriar Teckningsåtagandet, vilket skulle utlösa budplikt för Scope i enlighet med takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:03.

Scopes slutliga ägarandel är beroende av övriga aktieägares anslutning till den planerade Företrädesemissionen. Den eventuella ökningen av Scopes andel i Artificial Solutions är således ofrivillig eftersom Scopes deltagande i emissionen inte sker i avsikt att öka Scopes innehav av aktier och röster i Artificial Solutions utan i syfte att stödja finansieringen av Artificial Solutions.

Respektive fond har placerat sitt innehav i en holdingstruktur med ett helägt Luxemburgbolag som i sin tur heläger ett svenskt holdingbolag.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställer Scope att Aktiemarknadsnämnden medger Scope undantag från den budplikt som kan uppkomma genom att Scope infriar Teckningsåtagandet.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på First North.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på First North i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En sådan omständighet är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission.

Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från den budplikt som kan uppkomma på grund av att en aktieägare utnyttjar sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Sådana dispenser förenas i allmänhet inte med några villkor.

I det nu aktuella fallet ska Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P. förvärva aktier i Artificial Solutions i en företrädesemission. Fonderna kontrollerar i dag, med stöd av en dispens från Aktiemarknadsnämnden, tillsammans aktier som representerar cirka 43,84 procent av rösterna i Artificial Solutions. Fonderna kan emellertid inte öka sina röstandelar genom förvärv av aktier i Artificial Solutions utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2015:22). Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P. bör således beviljas dispens för att teckna aktier i den planerade emissionen med stöd av sin företrädesrätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...