Aktiemarknadsnämndes uttalande 2020:44

(Beslutades 2020-09-27, offentliggjordes 2020-09-30)

Dispens från budplikt (Lindqvist, Berglund – MISAB)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Christer Lindqvist dispens från den budplikt som skulle uppkomma om denne, direkt eller genom det helägda bolaget Couder AB, tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Metallvärden i Sverige AB. Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Metallvärden i Sverige AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Christer Lindqvist högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Christer Lindqvist.

Om Christer Lindqvist förvärvar ytterligare aktier i Metallvärden i Sverige AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Per Berglund dispens från den budplikt som skulle uppkomma om denne, direkt eller genom det helägda bolaget Edvard Berglund Holding Stockholm AB, tecknar aktier i den planerade apportemissionen i Metallvärden i Sverige AB. Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Metallvärden i Sverige AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Per Berglund högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Per Berglund.

Om Per Berglund förvärvar ytterligare aktier i Metallvärden i Sverige AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

[Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.]

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 september 2020 en framställning från Synch Advokat AB på uppdrag av Christer Lindqvist och Per Berglund. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs följande.

Bakgrund

Grängesberg Exploration AB, org. nr 559208-5244, (”Grängesberg”) är ett svenskt aktiebolag vars huvudsakliga verksamhet består i att bedriva prospekterings- och gruvverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Största ägare i Grängesberg är Christer Lindqvist, 560816-0197, som direkt samt genom det helägda bolaget Couder AB, 556886-4432, indirekt äger sammanlagt 445 aktier i Grängesberg, vilket motsvarar 44,5 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Näst störste ägare är Per Berglund, 750313-0077, som genom det helägda bolaget Edvard Berglund Holding Stockholm AB, 556770-2583, äger 444 aktier i Grängesberg, vilket motsvarar 44,4 procent av samtliga aktier och röster i bolahet. Utöver nämnda personer finns ytterligare 4 aktieägare i bolaget, och ingen av dessa äger mer än fem procent vardera av aktierna och rösterna i Grängesberg. Nedan avses med Christer Lindqvists respektive Per Berglunds olika innehav av aktier i Grängesberg (liksom kommande antal aktier i MISAB) såväl dessas personliga innehav såsom indirekta innehav genom bolag.

Metallvärden i Sverige AB, org. nr 556710-2784 (nedan kallat ”MISAB”) är ett svenskt aktiebolag. I MISAB finns idag totalt 155 189 727 aktier utgivna och MISABs aktie är noterad på NGM Nordic SME. MISAB är ett serviceföretag till den metallurgiska industrin i Norra Europa och erbjuder försörjning av främst sekundära råvaror, transport, finansiering, prissäkring och liknande tjänster. Två av MISABs större aktieägare är Björn Grufman genom bolaget MittRetur AB och Lars Ransgart och dessa kontrollerar direkt eller indirekt gemensamt ca 25 procent av antalet aktier och röster i MISAB.

På grund av likviditetsbrist har MISAB begränsade förutsättningar att fortsätta driva en lönsam operativ verksamhet och har därför sökt alternativ i form av en ändrad och/eller kompletterande verksamhet. MISABs aktie är för närvarande placerad på NGM Nordic SME:s observationslista. Baserat på en gemensam vision om att etablera en betydande aktör inom prospekterings- och gruvverksamhet har MISAB och aktieägarna i Grängesberg fört diskussioner avseende ett samgående mellan MISAB och Grängesberg genom att MISAB förvärvar samtliga aktier i Grängesberg från dess aktieägare i en apport och/eller kvittningsemission, varvid Grängesbergs aktieägare därmed blir aktieägare i MISAB. I samband med samgåendet skall även viss verksamhet i MSIAB avyttras samt vissa skulder till borgenärer kvittas mot nya aktier i MISAB.

Beskrivning av transaktionen

MISAB och aktieägarna i Grängesberg avser att den 29 september 2020 ingå ett villkorat avtal avseende ett så kallat omvänt förvärv (”Avtalet”) varigenom vilket MISAB förvärvar samtliga aktier i Grängesberg från dess aktieägare genom en apportemission av nya aktier i MISAB.

I apportemissionen avses MISAB emittera högst 1 500 000 000 nya aktier till aktieägarna i Grängesberg (”Apportemissionen”) att fördelas mellan aktieägarna i Grängesberg pro rata dessas innehav i Grängesberg. Samtidigt med Apportemissionen avses ett antal kvittningsemissioner att genomföras i MISAB (”Kvittningsemissionerna”). Genom Apport- och Kvittningsemissionerna kommer således upp till 1 719 030 000 nya aktier att ges ut av MISAB.

Parterna är även överens om att genomföra en företrädesemission i MISAB om minst 30 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) så snart som möjligt efter genomförande av det omvända förvärvet.

En prövning av väsentlig förändring av bolagets verksamhet, dvs den nya koncernen (MISAB under föreslagen namnändring till Grängesberg Holding AB), kommer att initieras omgående efter genomförd bolagsstämma i MISAB där Apport- och Kvittningsemissionerna godkänts. Ett godkännande av nyss nämnda prövning beräknas kunna erhållas från NGM Nordic SME inom cirka 6 månader efter den aktuella bolagsstämman. Under den aktuella granskningsperioden kommer MISABs aktie att fortsatt handlas på NGM Nordic SME:s observationslista.

Aktieägarna i Grängesberg har sinsemellan inte ingått något aktieägaravtal eller liknande med syfte att kontrollera, eller agera samfällt som aktieägare i MISAB efter transaktionens genomförande. Ingen av aktieägarna i Grängesberg äger per idag aktier i MISAB.

Huvudägarna i MISAB Björn Grufman genom bolaget MittRetur AB och Lars Ransgart har meddelat att de fullt ut stödjer transaktionen.

Ägande i MISAB efter transaktionen

Efter genomförande av Apportemissionen kommer Christer Lindqvist ägande i MISAB att uppgå till högst 667 500 000 aktier vilket, under förutsättning att Kvittningsemissionerna fulltecknas, motsvarar högst 36,55 procent av antalet aktier och röster i MISAB. Skulle inga aktier tecknas i Kvittningsemissionerna kommer Christer Lindqvist andel i MISAB att högst uppgå till 40,33 procent av antalet aktier och röster.

Efter genomförande av Apportemissionen kommer Per Berglunds ägande i MISAB att uppgå till högst 666 000 000 aktier vilket, under förutsättning att Kvittningsemissionerna fulltecknas, motsvarar högst 36,47 procent av antalet aktier och röster i MISAB. Skulle inga aktier tecknas i Kvittningsemissionerna kommer Per Berglunds andel i MISAB att högst uppgå till 40,24 procent av antalet aktier och röster.

Christer Lindqvist och Per Berglund har aviserat sitt deltagande i Företrädesemissionen och kan därvid komma att försvara ovan angivna ägarandelar och således teckna ytterligare aktier i MSIAB, men inte därigenom ytterligare öka sina andelar av rösterna eller kapitalet i MISAB över ovan angivna nivåer.

Baserat på det ovanstående kommer således Christer Lindqvist och Per Berglunds innehav efter transaktionen att överstiga tre tiondelar av samtliga aktier och röster i MISAB.

Villkor för genomförandet

Parterna är överens om att villkora transaktionen av bland annat att extra bolagsstämma i MISAB med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna bifaller samgåendet och beslutar om såväl Apportemissionen som Kvittningsemissionerna och därmed erforderliga bolagsordningsändringar.

Information till aktieägarna inför bolagsstämman

Inför bolagsstämman i MISAB kommer bolagets aktieägare att erhålla information om Grängesberg och dess verksamhet samt information om hur stor kapital- och röstandel i MISAB som samtliga aktieägare i Grängesberg kommer att erhålla genom teckning och tilldelning i Apportemissionen.

Vidare kommer motsvarande information lämnas om de föreslagna Kvittningsemissionerna och i den mån det är möjligt, den senare Företrädesemissionen.

Styrelsen i MISAB kommer snarast att kalla till en extra bolagsstämma som planeras att hållas under oktober månad 2020.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och med stöd av de i framställningen angivna förutsättningarna, hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger Christer Lindqvist (och indirekt Couder AB) samt Per Berglund (och indirekt Edvard Berglund Holding Stockholm AB) undantag från den budplikt som annars skulle föreligga enligt punkten III.1 i takeover-reglerna vid dessas ovan beskrivna teckning av aktier i Apportemissionen.

ÖVERVÄGANDEN

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avser Christer Lindqvist (och indirekt Couder AB) samt Per Berglund (och indirekt Edvard Berglund Holding Stockholm AB) att teckna aktier i en apportemission i MISAB i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i Grängesberg Exploration AB.

Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Christer Lindqvist (och indirekt Couder AB) respektive Per Berglund (och indirekt Edvard Berglund Holding Stockholm AB) därigenom kan komma att uppnå. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis (se bl.a. AMN 2020:38) ska ansökningarna om dispens från budplikt, under ovan angivna förutsättningar, bifallas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...