Balans fördjupning nr 1 2014

Progressiva avskrivningar på byggnader – är det tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014. Det anser FAR:s policygrupp för redovisning. Bakgrunden är de nya redovisningsregler från Bokföringsnämnden (BFN) som ska följas av de flesta icke-noterade aktiebolag och ekonomiska föreningar.

På senare tid har det förekommit många diskussioner om avskrivning på byggnader och då framför allt i bostadsrättsföreningar. Ett återkommande frågetecken har handlat om huruvida det är tillåtet att tillämpa progressiva avskrivningar när det gäller byggnader. FAR:s policygrupp för redovisning (FAR) anser att bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014. Orsaken är de nya redovisningsregler från Bokföringsnämnden (BFN) som träder i kraft och som ska följas av de flesta icke-noterade aktiebolag och ekonomiska föreningar. Redovisningsreglerna är BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) respektive BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2) och BFNAR 2012:11

Årsredovisning och koncernredovisning (K3)2. Både K2 och K3 innehåller grundprinciper för avskrivning som, enligt FAR:s bedömning, inte medger progressiv avskrivning av byggnader. För att kunna tillämpa progressiv avskrivningsmetod måste företaget nämligen visa att metoden återspeglar förbrukningen av byggnaden. Ett annat sätt att uttrycka detta på är att tillämpning av en progressiv avskrivningsmetod förutsätter att det går att visa att förbrukningen av de ekonomiska fördelarna av byggnaden ökar mot slutet av nyttjandeperioden. FAR:s uppfattning är att ett sådant förbrukningsmönster inte går att påvisa.

Progressiva avskrivningar av byggnader förekommer i nuvarande praxis. Anledningen till detta är att metoden anses vara förenlig med god redovisningssed enligt nuvarande normgivning från BFN och Redovisningsrådet. I det nuvarande allmänna rådet BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar, som ska tillämpas tills dess K3 eller K2 blir obligatoriskt, finns en formulering som tolkas som en särskild regel som tillåter progressiva avskrivningar på byggnader. Formuleringen lyder ”Progressiv avskrivningsmetod är tänkbar för anläggningar med lång livslängd och obetydlig teknisk utveckling.” Denna text återfanns ursprungligen i FAR:s numera upphävda rekommendation nr 3. I nyss nämnda rekommendation framgick det att syftet var att möjliggöra en avskrivningsmetod för byggnader där avskrivningarnas storlek motsvarade amorteringarna i ett annuitetslån. 2001 drogs FAR:s rekommendation nr 3 tillbaka eftersom Redovisningsrådets rekommendation RR 12 Materiella anläggningstillgångar utfärdades. Även i RR 12 fanns skrivningen om progressiva avskrivningar med, men utan motiveringen kopplad till annuitetslån.

I och med införandet av de allmänna råden K3 och K2 är det FAR:s bedömning att förutsättningarna ändras för att tillämpa progressiva avskrivningar på byggnader. I K3 nämns inte progressiva avskrivningar över huvud taget. FAR utesluter inte att det i sällsynta fall kan finnas tillgångar där progressiv avskrivning är lämplig mot bakgrund av den överordnade principen i K3, att avskrivningarna ska återspegla förväntad förbrukning av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Det är dock FAR:s uppfattning att detta inte kan gälla för byggnader.

Vad är avsikten med formuleringen?

I K2 finns formuleringen om progressiva avskrivningar från BFNAR 2001:3. Skrivningen utgör dock inte en del av det allmänna rådet, såsom var fallet i BFNAR 2001:3, utan har endast tagits in i kommentarerna till K2. FAR har ställt en skriftlig fråga till BFN om vad avsikten med formuleringen är. Nämndens svar finns publicerat på BFN:s hemsida där det framgår att progressiva avskrivningar endast kan tillämpas om det är i överensstämmelse med de grundläggande principerna. Genom sitt brev har nämnden, enligt FAR:s bedömning, klarlagt att skrivningen om progressiva avskrivningar i K2 inte kan tolkas ensamt utan ska läsas i sitt sammanhang. Det är FAR:s uppfattning att progressiva avskrivningar på byggnader inte är i överensstämmelse med den grundläggande principen att avskrivningarna ska återspegla hur tillgångens ekonomiska fördelar förbrukas och att denna grundprincip inte bara gäller i K3 utan också i K2. I kommentarerna till kapitel 10 i K2 finns en beskrivning av avskrivningsmetoder. Där framgår att den metod ska väljas som bäst återspeglar hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. I sammanhanget bör förtydligas att med ”ekonomiskt värde” avses ”anskaffningsvärde”, det vill säga det ursprungliga värdet av framtida ekonomiska fördelar från investeringen. Hur andra värden, exempelvis marknadsvärde, utvecklas under nyttjandeperioden saknar betydelse för fastställande av avskrivning.

Hopp om klargörande

I samband med den översyn som nu sker av BFN av K2-regelverken är det FAR:s förhoppning att BFN klargör den skrivning som finns i dag i enlighet med det svar som lämnats av BFN till FAR och som är publicerat på BFN:s hemsida.

I sammanhanget ska också noteras att FAR har gett ut ett uttalande, RedU12 Avskrivning av byggnad vid tillämpning av årsredovisningslagen. Detta uttalande ger uttryck för, med hänvisning till årsredovisningslagens förarbeten, en försiktig syn när det gäller att tillämpa avskrivningsmetoder som skjuter kostnader på framtiden.

Att byta från progressiv avskrivningsmetod till annan avskrivningsmetod anser FAR vara en så kallad ändrad uppskattning och bedömning och följaktligen ska en sådan ändring ske framåtriktat, det vill säga utan retroaktiv omräkning.

Slutsatsen är, enligt FAR:s uppfattning, att progressiva avskrivningar inte får tillämpas avseende byggnader varken enligt K3 eller K2. Avskrivningen ska spegla den faktiska förbrukningen av byggnadens framtida ekonomiska fördelar. Detta innebär att många företag som i dag tillämpar denna avskrivningsmetod kan behöva ändra sina avskrivningar.

FAR vill genom denna debattartikel genomlysa frågan om tillämpning av progressiv avskrivning av byggnader och bjuda in till synpunkter. FAR har för avsikt att utkomma med ett uttalande i frågan.

Fotnoter

1) BFNAR 2012:1 ska följas av alla större företag som inte tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 måste sedan tidigare tillämpas av moderföretag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS. RFR 2 får, men måste inte, tillämpas av svenska dotterföretag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS.

2) Aktiebolag och ekonomiska föreningar som är mindre enligt års-redovisningslagen kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3.

FAR:s policygrupp för redovisning

Göran Arnell, KPMG, ordförande

Fredrik Walméus, Deloitte, vice ordförande

Göran Abrahamsson, EY

Caisa Drefeldt, KPMG

Jenny Falk, EY

Pernilla Lundqvist, KPMG

Johan Månsson, PwC

Jörgen Nilsson, KPMG

Bo Nordlund, BREC

Thomas Olofsson, Baker Tilly SEK

Mattias Overud, Deloitte

Mikael Scheja, PwC

Christian Stralström, PwC

Eva Törning, Grant Thornton

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...