Balans fördjupning nr 3 2018

Ny reglering för tjänstepensionsföretag

Regeringens förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. I denna artikel belyser Johan Uggla och Anna Lööv hur förslaget kan komma att påverka tjänstepensionsföretagen.

Regeringen har nyligen i en departementspromemoria lämnat förslag till ny rörelsereglering för tjänstepensionsföretag (Fi 2018/02661/FPM). Förslaget innebär ett genomförande av det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP II) som EU beslutade om 2016. Den nya lagen om tjänstepensionsföretag föreslås träda i kraft 1 maj 2019.

Förslaget innebär att en särskild form av tryggande av tjänstepension ska införas. I dag kan ett företag trygga de anställdas tjänstepensioner på tre sätt: avsättning i balansräkningen, överföring till pensionsstiftelse och premiebetalning till ett livförsäkringsföretag. Förslaget innebär att det också blir möjligt att avsätta till ett tjänstepensionsföretag. Den verksamhet som tjänstepensionsföretagen kommer att bedriva kommer att kallas för ”tjänstepensionsrörelse” och ett sådant företag måste tillhandahålla ”tjänstepensionsförmåner” för att kvala in som tjänstepensionsföretag.

Förslaget påverkar i ett första skede de försäkringsföretag som i dag tillhandahåller tjänstepensioner. Det kommer att bli möjligt för dem att i stället bedriva den verksamheten genom ett tjänstepensionsföretag. Dessutom påverkas den verksamhet som understödsföreningar och tjänstepensionskassor för närvarande bedriver med stöd av övergångsregler.

Enligt förslaget möjliggörs tre nya former av tjänstepensionsföretag:

 • tjänstepensionsaktiebolag,

 • ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller

 • tjänstepensionsförening.

Försäkringsföretag som tillhandahåller tjänstepension

Från och med 1 maj 2019 kan alla försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet ansöka om att omvandlas till tjänstepensionsföretag. Omvandling till ett tjänstepensionsföretag ska enligt förslaget i princip kunna ske under obegränsad tid (samma sak föreslås gälla för omvandling från tjänstepensionsföretag till försäkringsföretag). Ett grundläggande krav är att verksamheten i ett tjänstepensionsföretag enbart består i tillhandahållande av tjänstepensionsförmåner.

Det är framförallt två huvudtyper av försäkringsföretag som kan komma i fråga för omvandling till tjänstepensionsföretag:

 1. Försäkringsföretag som tillhandahåller tjänstepensionsförsäkringar med eventuella tilläggsförsäkringar såsom sjuk- och efterlevandeskydd inklusive vissa gruppförsäkringar (renodlade företag).

 2. Försäkringsföretag som bedriver blandad verksamhet, det vill säga de meddelar tjänstepensionsförsäkringar samt övriga försäkringar (blandade företag). Verksamheten måste i detta fall renodlas till att omfatta sådan verksamhet som uppfyller kraven för tjänstepensionsförsäkring.

För båda dessa typer av försäkringsföretag gäller i dag en övergångsreglering, enligt vilken Solvens II-regelverket inte behöver tillämpas fullt ut för tjänstepensionsverksamheten. Förslaget innebär att övergångsregleringen förlängs till och med 31 december 2022. Därför måste dessa företag senast vid den tidpunkten antingen börja tillämpa Solvens II-reglerna fullt ut eller ansöka om tillstånd att driva verksamhet enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag.

Understödsföreningar och tjänstepensionskassor

Understödsföreningar som registrerats före 1 januari 2011, har möjlighet att driva sin verksamhet i nuvarande form till och med utgången av juni 2019. Understödsföreningar som inte uppfyller kraven för tjänstepensionsföretag måste, som regelverket ser ut just nu, senast 30 juni 2019 ansöka om tillstånd att bedriva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen. Har någon sådan ansökan inte gjorts senast 30 juni 2019 måste en understödsförening enligt nuvarande regler träda i likvidation.

Även tjänstepensionskassor måste innan övergångsperiodens slut, det vill säga senast 30 juni 2019, ansöka om tillstånd till omvandling till tjänstepensionsförening enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag

 • ansöka om tillstånd till omvandling till tjänstepensionsföretag enligt den nya lagen om tjänstepensionsföretag,

 • ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen, eller

 • ansöka om likvidation.

Vilka åtgärder krävs inför 2019?

De försäkringsföretag som står inför den omfattande process som en ombildning innebär kommer att behöva överväga om verksamheten i sin helhet uppfyller kraven för tjänstepensionsrörelse, eller om en renodling av verksamheten först behöver genomföras, exempelvis genom avyttring av sådan verksamhet som inte får bedrivas av ett tjänstepensionsföretag. Renodling av verksamhet kan exempelvis ske genom beståndsöverlåtelse eller delning eller delning (delning är för närvarande möjlig endast för de försäkringsföretag som bedriver verksamhet i aktiebolagsform).

De administrativa kostnaderna för ombildning kommer enligt vad som framgår av förslaget att variera beroende på försäkringsföretagets storlek och nuvarande organisation. En del anpassningar av IT-system kan sannolikt även komma att krävas. Detta gäller särskilt de nya kraven på beräkning av det så kallat riskkänsliga kapitalkrav som ska tillämpas på tjänstepensionsföretag. Dessutom måste ett tjänstepensionsföretag minst årligen genomföra en risk- och solvensbedömning och även rapportera resultatet av denna till Finansinspektionen (jfr. kravet på ORSA för försäkringsföretag). När det gäller kravet på företagsstyrningssystem i ett tjänstepensionsföretag överensstämmer reglerna i huvudsak med det regelverk som tillämpas för försäkringsföretag.

Trots att Finansinspektionen ännu inte presenterat något förslag till föreskrifter bör en inledande analys påbörjas så snart som möjligt av de krav som sannolikt måste vara uppfyllda inför en eventuell ombildningsprocess.

De tjänstepensionskassor som väljer att omvandla sig till tjänstepensionsföretag kommer att, i jämförelse med nuvarande regelverk, omfattas av betydligt mer omfattande krav på exempelvis företagsstyrningssystem, funktioner för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision. Det införs även särskilda regler för utläggning (”outsourcing”) av verksamhet samt krav på framtagande av vissa typer av styrdokument.

De understödsföreningar som väljer att inte fortsätta sin verksamhet enligt något av de regelverk som står till buds behöver börja förbereda en likvidation. I finansutskottets betänkande angående ”Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar” (2017/18:FiU14) har dock utskottet tillkännagivit att regeringen skyndsamt bör ta fram ett förslag på en alternativ reglering anpassad för understödsföreningar, vilka inte är tjänstepensionskassor, som kan träda i kraft innan övergångstidens slut. Annars bör regeringen, enligt utskottet, föreslå en ytterligare förlängning av övergångsperioden för dessa understödsföreningar. Om något av dessa förslag kommer att läggas fram av regeringen är ännu inte känt.

Regeringens förslag till reglering för tjänstepensionsföretag är för närvarande föremål för remiss och en lagrådsremiss antas komma senare under hösten.

Johan Uggla är senior advisor på Kompass Advokat AB, och är specialiserad på tillståndsfrågor för bolag i finansbranschen och affärsjuridik kopplad till finansiell reglering.

Anna Lööv är advokat och partner på Kompass Advokat AB och har omfattande erfarenheter av bland annat försäkrings- och associationsrätt samt finansiell reglering.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...