Med start för det räkenskapsår som påbörjas efter årsskiftet införs IFRS 16 – Leasing. Precis som för andra standarder uppmuntras företag till tidigare implementering vilket innebär att boksluten för 2018 kan vara upprättade enligt den nya standarden som för många typer av företag innebär en rejäl omflyttning av kostnader i resultaträkningen och ökad balansomslutning jämfört med tidigare år.

I FRS 16 – Leasing ersätter den tidigare standarden IAS 17 och innebär att samtliga nyttjanderättsavtal förutom sådana med kort löptid eller icke signifikanta belopp ska aktiveras i balansräkningen såsom en anläggningstillgång och finansiell skuld. Även om redovisningsregler, eller ändringen av sådana, inte ska påverka värderingen av företag är det sannolikt att så kommer att ske eftersom ett stort antal nyckeltal vilka regelmässigt beaktas vid såväl företagsvärdering och genomförande av företagstransaktioner, som vid förhandling av lånevillkor kommer att ändras. Det blir därmed viktigt att identifiera om ett nyckeltal avser ”före IFRS 16” eller ”efter IFRS 16”.

Standarden i korthet

Under IFRS 16 ska företaget uppskatta verklig nyttjandetid för ett avtal inklusive sannolika förlängningsperioder, beräkna nyttjanderättsersättningen (”hyran”) under denna tid och diskontera hem betalningarna till nuvärde och ta upp en nyttjanderättstillgång och en finansiell skuld i balansräkningen vid första redovisningstillfället.

Hyresbetalningen kommer därefter inte längre att kostnadsföras i rörelsen utan delas upp i en amorteringskomponent och en räntekomponent. Parallellt med detta ska tillgången planenligt skrivas av över nyttjandetiden.

De direkta konsekvenserna av den nya standarden blir därmed högre anläggningstillgångar, högre finansiell skuld, högre resultat före avskrivningar (EBITDA), sannolikt något högre resultat efter avskrivningar (EBIT) samt lägre resultat efter finansiella poster.

Påverkan på centrala nyckeltal

När de ovan nämnda posterna i företagets redovisning ändras (allt annat lika) påverkas flertalet av de nyckeltal som används inom området företagsfinansiering (företagsvärdering, företagsförvärv och lånetransaktioner). På nästa sida kommenteras de mest centrala.

Hur kommer företagens nyckeltal påverkas

En undersökning av 50 stora noterade bolag (finansiella företag och fastighetsbolag undantagna) visar att företagens rapporterade nettolåneskuld kan beräknas öka med drygt 450 miljarder kronor motsvarande cirka 30 % i genomsnitt. De största ökningarna observeras för företag med omfattande fysiska distributionskanaler som till exempel detalj- och daglivaruhandel och mobiloperatörer eller transportföretag med hög andel inhyrda fordon som till exempel flygbolag.

Bolagens EV/EBITDA beräknas sjunka från 9,2x till 8,7x i genomsnitt motsvarande cirka 6 %. De företag som erfar största ökning av nettolåneskuld erfar också största reduktion av EV/EBITDA – uppemot 15 %.

BALANS_Fordjupning_2018_N04_A0003_bild

Vikten av noggrann analys kan inte nog understrykas

Transformeringen från IAS 17 till IFRS 16 ger som framgår ovan upphov till en mängd möjligheter att dra felaktiga slutsatser av för ytligt analyserad information. Det blir inte bara viktigt att undersöka och förstå om ett nyckeltal har beräknats under IAS 17 eller IFRS 16 för att utröna dess jämförbarhet, utan även framöver under implementerad IFRS 16, kommer det att bli avgörande att förstå hur företaget har bedömt hyresbelopp och framför allt hyresperiod. Standarden bidrar till ökad jämförbarhet mellan bolag i samma bransch som äger respektive hyr sina tillgångar men leder samtidigt till hög grad av subjektivitet. Faktorer som omsättningsbaserad hyra, avgift till köpcentrumförening, egentlig hyresperiod för ”flagshipstores”, initiala hyresrabatter med mera vilka påverkar storleken av den aktiverade tillgången kan bedömas på lika många sätt som det finns leasetagare.

En inte helt långsökt gissning är att många analytiker kommer att bortse från den aktiverade hyran och hyresskulden och återlägga hyresbetalningen (vilken ska framgå i kassaflödesanalysen) till rörelsekostnaderna så att nuvärde av kassaflöde med avdrag för nettolåneskuld fortsatt uttrycker värdet av det egna kapitalet.

Carl Grefberg är Partner, MLT Corporate Finance.

Fotnoter

1) EV/EBITDA, det vill säga rörelsevärde i förhållande till rörelseresultat före av- och nedskrivningar, har fram till i dag varit den vanligaste så kallade vinstmultipeln vid värdebedömning av icke kapitalintensiva företag.

2) Vid 5 % diskonteringsränta behöver återstående hyresperiod uppgå till cirka 11 år för att hålla en EV/EBITDA-multipel om 9,0x oförändrad.

3) DebtServiceCoverageRatio. EBITDA/(amortering + ränta), vanligt förekommande lånevillkor är att nyckeltalet skall vara över 1,0x.

4) Free Cash Flow from the Firm. Operationellt kassaflöde efter förändring av rörelsekapital och investeringar. Det kassaflöde som diskonteras i en DCF-värdering.