Balans fördjupning nr 2 2019

Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?

Det har pågått en diskussion om huruvida lån ska klassificeras som kort- eller långfristig skuld, bland annat på grund av ändrat språkbruk i omarbetningen av årsredovisningslagen (ÅRL) 2015. Vad gäller gränsdragningen mellan vad som klassificeras som kort- respektive långfristig skuld behandlas detta i K2 och K3 med utgångspunkt från ÅRL. Mot den bakgrunden planerar FAR:s policygrupp för redovisning att ta fram ett uttalande om klassificering av skulder. I denna artikel redogör Jörgen Nilsson och Johan Roempke för policygruppens syn på klassificering utifrån gällande regelverk och ber samtidigt om synpunkter på innehållet.

Det har pågått en diskussion om huruvida lån ska klassificeras som kort- eller långfristig skuld, bland annat på grund av ändrat språkbruk i omarbetningen av årsredovisningslagen (ÅRL) 2015. Vad gäller gränsdragningen mellan vad som klassificeras som kort- respektive långfristig skuld behandlas detta i K2 och K3 med utgångspunkt från ÅRL. Mot den bakgrunden planerar FAR:s policygrupp för redovisning att ta fram ett uttalande om klassificering av skulder. I denna artikel redogör Jörgen Nilsson och Johan Roempke för policygruppens syn på klassificering utifrån gällande regelverk.

Den frågeställning som behandlas är hur skulder klassificeras som kort- respektive långfristiga vid tillämpning av K2 respektive K3 med utgångspunkt från ÅRL.

Överväganden

Klassificering enligt ÅRL

I 3 kap 4b § ÅRL anges: ”För varje skuldpost i balansräkningen ska följande anges: den del som ska betalas inom ett år från balansdagen, den del som ska betalas senare än ett år efter balansdagen och summan av dessa skulder.” Det kan konstateras att före omarbetningen av ÅRL, som skedde 2015, var ordalydelsen i ÅRL¹ ”som förfaller till betalning” i stället för befintlig lydelse i ÅRL² som är ”som ska betalas”. I förarbetena³ till omarbetningen av ÅRL används termerna ”förfaller till betalning” och ”skall betalas” synonymt varför denna ändrade ordalydelse enligt vår uppfattning inte innebär någon ändring i sak.

Klassificering i K2

Av K2 p 17.5 framgår när en skuld ska klassificeras som kort- respektive långfristig:

”En skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är en kortfristig skuld. Andra skulder är långfristiga.

En checkräkningskredit som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen ska normalt redovisas som långfristig skuld om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen.”

En skuld som förfaller/ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är således enligt denna punkt en kortfristig skuld. Vidare finns det en undantagsregel för checkräkningskredit. Även om checkräkningskrediten formellt är kortfristig ska den enligt denna undantagsregel redovisas som långfristig om det är troligt att krediten förnyas och kommer att utnyttjas efter förfallodagen. Detta är emellertid en undantagsregel och som framgår i kommentartexten till K2:s tolkningshierarki p 1.7, får inte vägledning hämtas från en undantagsregel utan huvudregeln måste följas. I p 1.7 exemplifieras detta med just att undantagsregeln för checkräkningskrediter inte kan tillämpas på andra liknande krediter.

Klassificering i K3

Av K3 p 4.7 framgår när en skuld ska klassificeras som kort- respektive långfristig:

”En skuld ska klassificeras som kortfristig när

 1. företaget avser att reglera skulden under företagets normala verksamhetscykel,

 2. företaget primärt innehar skulden för handelsändamål,

 3. skulden ska betalas inom tolv månader efter balansdagen, eller

 4. företaget inte har en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen.

När företagets normala verksamhetscykel inte är tydligt identifierbar ska den anses uppgå till tolv månader.”

Det innebär att när något av dessa förhållanden föreligger ska skulden klassificeras som kortfristig. Det kan således noteras att om inte företaget har en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen klassificeras skulden som kortfristig. Det finns, till skillnad från K2, inte någon motsvarande undantagsregel för checkräkningskrediter.

Händelser efter balansdagen

En särskild fråga är hur klassificering av ett lån ska göras om detta lån omförhandlas efter balansdagen men före avgivandet av årsredovisning. Ska denna överenskommelse beaktas vid klassificering av skulden i årsredovisningen? Såväl K2 (p 2.11) som K3 (p 32.3) anger att när årsredovisningen avges ska företaget beakta händelser efter balansdagen som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen.

Bedömning

Klassificering av skulden

Vår bedömning är att både K2 och K3 är tydliga. Inom K2 finns inget utrymme för att undanta annat än checkräkningskrediten från huvudregeln. Förfaller skulden inom 12 månader ska den klassificeras som kortfristig. Enligt vår bedömning är emellertid inte omförhandling av räntevillkor att betrakta som att lånet förfaller, utan endast om (del av) kapitalbeloppet förfaller inom tolv månader blir det aktuellt att klassificera (del av) skulden som kortfristig.

Inom K3 finns inte utrymme för något undantag överhuvudtaget. Har inte företaget en ovillkorad rätt att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter balansdagen klassificeras skulden som kortfristig. Omförhandling av räntevillkor innebär inte heller här att lånet klassificeras som kortfristigt.

Händelser efter balansdagen

I kommentartext till p 32.3 i K3 anges som exempel ett domstolsavgörande efter balansdagen som bekräftar att ett företag hade en befintlig förpliktelse per balansdagen. Ett annat exempel är om information erhålls efter balansdagen som visar på att en tillgång redan på balansdagen hade minskat i värde, vilket innebär att nedskrivning görs i bokslutet. Gemensamt för exemplen är att det föreligger ett förhållande per balansdagen, till exempel en förpliktelse eller en värdenedgång. En händelse som inträffar efter balansdagen kan enbart bekräfta detta förhållande, inte ändra på det.

Vid exempelvis ett kortfristigt lån som förfaller/ska betalas inom 12 månader efter balansdagen är förhållandet som råder vid denna balansdag att detta lån är kortfristigt eftersom ingen överenskommelse om förlängning föreligger vid denna tidpunkt. Det kan möjligen pågå en förhandling vid årsskiftet men så länge ingen överenskommelse föreligger om en förlängning av lånet per balansdagen kan det inte beaktas. Per balansdagen råder förhållandet att skulden är kortfristig eftersom ingen överenskommelse om förlängning föreligger per balansdagen. Att företaget efter balansdagen förlänger sitt lån eller tar upp ett nytt lån kan därför aldrig göra att lånet omklassificeras till långfristigt per balansdagen utan är en ny händelse. Vår bedömning är att motsvarande gäller vid tillämpning av K2.

Upplysningar

Såväl inom K2 som K3 kan det inom ramen för förvaltningsberättelsen vara motiverat att upplysa om viktiga förhållanden vad gäller skulderna. Det kan vara motiverat att beskriva situationen då ett lån formellt sett förfaller det kommande året men det är troligt att det förlängs och detta är företagets intention. Vidare kan det faktum att lånet har förlängts efter balansdagen ha betydelse och en upplysning lämnas som en väsentlig händelse efter balansdagen. Vidare anges i 5 kap. 22 § ÅRL att om det inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsåret slut som inte kommer till uttryck i räkningarna ska företaget lämna upplysningar om dessa i not.

Jörgen Nilsson redovisningsspecialist på KPMG.

Johan Roempke redovisningsspecialist och auktoriserad revisor på EY.

Fotnoter

1) 5 kap 10 § ÅRL Lag 2010:1515

2) 3 kap 4b § ÅRL Lag 2015:813

3) Prop. 2015/16:3 sid 206–207

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...