Balans nr 3 1975

Ägarstrategi i familjeföretag

Föreningens utbildningsprogram för 1975/76 innehåller flera nyheter. En av dessa nyheter är ett seminarium i ägarstrategi i familjeföretag. Seminariet som genomförs den 6 november i Stockholm (ingenjörshusets lokaler) presenteras här kort av seminarieledaren auktoriserad revisor Sven-Erik Johansson.

Vad händer med familjeföretagen?

Senare delen av 1960-talet synes ha utgjort något slags ”vändpunkt” för familjeföretagssektorn. På mindre än en tioårsperiod har det skett stora förändringar inom denna sektor. Ett stort antal av de mest lönsamma och utvecklingsbara familjeföretagen har köpts upp av framförallt storföretag och investmentbolag. Orsakerna har varit skatteproblem för de tidigare företagsägarna, svårigheter att lösa kapitalförsörjningen vid snabb expansion men också ett stort köpintresse hos storföretagen – och en vilja att betala, sett ur familjeföretagarnas synvinkel, hög köpeskilling. Ägarförändringarna har varit så starka, att antalet medelstora familjeföretag minskat i en takt av 4–5% per år. Man kan tala om en ”glömd” strukturförändring, eftersom nya företag inte hunnit växa upp i tillräckligt snabb takt för att ersätta de företag som upphört som familjeföretag.

Parallellt med dessa ägarförändringar har också ägt rum väsentliga förändringar i de allmänna förutsättningarna för företagandet. Betydelsefulla ändringar i ”rambetingelserna” finner vi på skatteområdet och området försörjning med riskvilligt kapital liksom när det gäller företagens skyldigheter gentemot de anställda. Till bilden hör också den högaktuella frågan om de anställda skall kunna bli delaktiga i förmögenhetsbildningen genom aktieägande i företagen.

Förutsättningarna är på så många punkter ändrade för familjeföretagandet, att vi har anledning att tala om en ny roll för familjeföretagarna för framtiden. Men detta innebär också, att den långsiktiga planläggningen inom sådana företag, antingen de är stora eller små, får en ny dimension. Ett område som vi skulle kunna benämna ägarstrategi får en avgörande betydelse. De nya förutsättningarna och företagarnas beredskap i förhållande till dessa har dokumenterats bl a genom ett par empiriska undersökningar som presenterades våren 1975 av Sveriges Industriförbund (”Samhället och företagarna”, Sven-Erik Johansson/Bo Sillen).

Seminarium i ägarstrategi

Familjeföretagen utgör en tung del av revisorernas totala klientstock och revisorerna har av tradition spelat en viktig roll som ekonomirådgivare inte bara i företagen utan också gentemot familjeföretagarna. Det är därför angeläget, att de auktoriserade revisorerna och deras medarbetare har en god information om utvecklingen och erforderliga kunskaper för att klara sina uppgifter som revisorer och rådgivare i familjeföretagen.

För att tillgodose en del av informationsbehovet har lagts upp ett endagars seminarium med rubriken ”ägarstrategi i familjeföretag”. Seminariet, som vänder sig till auktoriserade revisorer och kvalificerade medarbetare på byråerna, har preliminärt följande uppbyggnad:

 • struktur, utvecklingstendenser och huvudproblem för familjeföretagandet

 • rambetingelserna för familjeföretagandet (skatter, kapitalförsörjning och arbetsrätt)

 • ägarstrategi i familjeföretag

  – behovet, synsätt och metoder

 • ägarstrategi i praktiken

  – vissa typfall presenteras, kommenteras och diskuteras

 • revisorn och ägarstrategi

  – paneldiskussion med tonvikt vid revisorns roll vid behandling av de ägarstrategiska problemen i familjeföretagen

Som föreläsare och diskussionsdeltagare medverkar, utöver representanter för revisorer, skattekonsulter, bankmän, företagare m fl kategorier.

Sven-Erik Johansson, auktoriserad revisor

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...