Balans nr 3 1976

FARs elever kräver mer

Motsvarar utbildningen dagens krav? Måste en kvalitetskontroll införas för att bibehålla en hög och acceptabel kvalitet på de auktoriserade revisorerna? Kring dessa och andra frågor rörande revisorsutbildningen funderar ordföranden i utbildningskommittén, Erik Rydström.

Vad händer egentligen med revisorsutbildningen? Händer överhuvudtaget någonting? Det är väl bra som det är?!

Den utbildning som bedrivs i FARs egen regi är ständigt föremål för kritisk granskning. Alla elever har möjlighet att uttrycka synpunkter på den utbildning de bevistat. I kommittéer och projektgrupper pågår också ett arbete att utveckla och förbättra våra kurser. Hittills har mycken omsorg lagts ned på det som vi benämnt grundutbildningen, d v s utbildningen fram till auktoriserande. Ett omfattande projektarbete pågår där integrationen mellan praktik och arbete än mer än hittills skall beaktas. Hittills har projektgruppen arbetat med kravspecifikation och målformulering. En medarbetare med t ex tre års praktik skall ha vissa färdigheter. Vilka kurser skall då FAR erbjuda för att underlätta måluppfyllelsen? Samtidigt måste även klargöras hur ”on the job training” skall bedrivas för att uppnå bästa möjliga resultat = en välutbildad revisor.

Ett problem i detta sammanhang är givetvis att den allt mer omfattande utbildningsverksamhet som bedrives i FARs regi kräver kvalitativt högstående insatser vid produktion av läromedel, rekrytering och utbildning av lärare, kursplanering o s v. Hittills har vi klarat oss på en mycket uppoffrande insats från ett antal byråer och några entusiaster.

För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt måste resurserna utökas och detta kostar pengar. All utbildning inom FAR har hittills finansierats genom frivilliga, ofta oavlönade, insatser och genom kursavgifter. Bokföringsmässigt medför detta ett täckningsbidrag från utbildningen av icke föraktlig storlek. Det gäller emellertid att anpassa kansliapparaten så att den motsvarar efterfrågan på utbildning. Minskar efterfrågan t ex genom ändrad policy från någon eller några stora revisionsbyråer, så kan kansliet åtminstone temporärt bli feldimensionerat. En undersökning pågår för att få grepp om planerna på en satsning på FARs utbildning.

Utbildning på arbetstid

I övrigt kan konstateras att alla elever inte är medvetna om vilka förutsättningar som ligger till grund för FARs utbildning. Kraven från eleverna stiger ständigt. Det är kräsna elever som nu kommer till våra kurser. För inte så många år sedan kunde s k assistentutbildning bedrivas på lördagar och det var ingen som direkt opponerade sig när kurserna även bedrevs på kvällstid. I kursvärderingarna visar sig nu en ovilja mot att gå på en kurs efter kl 17.00 (och rent av efter kl 11.00 på en fredag). Om som t ex på H-kursen hösten 1975 ett avsnitt förlades till kl 9–12 på lördagen, medförde det att ca 25% av eleverna ansåg att de inte behövde komma. Vid den dubblerade H-kursen i december 1975 slutade programmet därför kl 17.00 på fredagen. Efter lunch hade elevantalet minskat med uppemot 25%.

På internat skall det finnas dusch på samtliga rum, färg-TV skall finnas tillgänglig och kursgårdarna skall ligga centralt i Stockholm så att eleverna får möjlighet att deltaga i storstadens nöjesliv. Detta kan förefalla vara en överdrift, men efter att ha tagit del av kursvärderingar, talat med elever och studerat närvarofrekvens är jag helt övertygad om att det som utan knot accepterades för säg två år sedan inte längre kan erbjudas eleverna.

Är utbildningen tillräcklig?

Viktigast är dock att få en bild av hur utbildningen motsvarar dagens krav. Klarar våra medarbetare av de krav som ställs på auktoriserade revisorer när de själva auktoriseras. Hur skall vi veta vad de kan? Utbildningen före anställningen är inte längre lika homogen som tidigare, då de flesta kom till handelshögskolorna. Nu är universiteten de som ger de flesta av de blivande auktoriserade revisorerna deras akademiska utbildning. Gissningsvis kan den akademiska utbildningen nu vara betydligt uttunnad jämfört med tidigare. Utbildningen i redovisning är helt förändrad jämfört med vad vi var vana vid t ex på 50–60–talet.

För att försöka behålla en hög och acceptabel kvalitet på de auktoriserade revisorerna kan det tänkas att vi tvingas att införa något slags kvalitetskontroll. Det skulle kunna uppnås genom att t ex en obligatorisk revisorsexamen införs. Det kan med fog ifrågasättas om det inte är nödvändigt att agera i den riktningen för att bibehålla den höga kvaliteten, som vi åtminstone själva tror finns inom kåren.

Vi får naturligtvis också krav på en kontinuerlig vidareutbildning. Det gäller att motverka yrkesinkurans. På fem år är kunskaperna föråldrade om de inte kontinuerligt underhålls. Det program FAR erbjuder för vidareutbildning täcker naturligtvis inte alla önskemål om en heltäckande utbildning för yrkesverksamma revisorer, men vi har kommit en bit på väg.

Vi måste dock satsa en hel del ytterligare för att ge kåren en möjlighet att bibehålla och om möjligt vidareutveckla sitt kunnande. Det är naturligtvis önskvärt att FAR kan erbjuda sådan utbildning. På utbildningskommitténs program står också en önskan att kunna utarbeta en modell för den kontinuerliga vidareutbildningen. För att klara målsättningen fordras en stabil insats från ledamöterna och deras byråer. För att kartlägga frågorna och verkligen sätta utbildningsbehoven i centrum önskar utbildningskommittén samla till en utbildningsdag i höst. De utbildningsansvariga på byråerna och andra intresserade inom kåren skall då inbjudas att ta del av utbildningserfarenheter samt att utväxla synpunkter och erfarenheter.

Erik Rydström, auktor revisor och ordförande i utbildningskommittén

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...