Innehåll

Balans nr 7 1977

Revisorns granskning av lager

Kursen ”revisorns granskning av lager” har drivits på i stort sett oförändrat sätt under de senaste åren. Då dessutom en del av materialet i kursen numera används även i grundkursen har tiden ansetts mogen för en revidering av kursinnehållet.

I höstens tappning har kursen vinklats mot avancerade värderingsproblem. Åtta timmar av de två kursdagarnas fjorton ägnas helt åt värdering. Även övriga avsnitt i kursen har till stor del arbetats om för att bättre möta målgruppens krav.

Innehållet framgår i detalj av följande beskrivning:

Lektioner

Genomgång av FARs revisionsrekommendation angående granskning av balansposten varulager

1

Vad är lager? Vems är lagret?

Genomgång av vad som innefattas i tillgångsposten lager och avgränsningsproblem mot andra tillgångar

1

Revisorns granskning av lagrets existens. Lektion och grupparbete

2

Revisorns granskning av lagrets värdering. Allmänt om värdering.

Revisorns granskning av lagrets värdering i service- och handels- företag. Lektion och grupparbeten

3

Revisorns granskning av lagrets värdering i industriföretag.

Lektion och grupparbeten

3

Revisorns granskning av lagrets värdering i entreprenadföretag.

Lektion och grupparbeten

2

Lager och penningvärdeförändringar

1

Slutdiskussion

1

Avsnittet om revisorns granskning av lagrets värdering i industriföretag är helt nytt och behandlar bl a möjligheten att granska värderingen utifrån företagets kostnadsbokföring samt praktiska problem förknippade härmed.

Kursavsnitten består till stor del av lektioner och lärarledda grupparbeten. Som lärare deltar revisor Ingemar Nilsson, auktoriserade revisorerna Claes Blix, Tord Cederlund, Karl G Giertz, Rolf Lindskog, Gunnar Johansson och Christer Nirland.

Med den nya inriktningen kursen fått efter omarbetningen hoppas vi den skall möta de krav som ställs på en kurs om avancerade lagergranskningsproblem.