Innehåll

Balans nr 2 1978

Så arbetar en avdelning inom GAO

Energi är en viktig fråga för GAO. Energiutredningar, forskningsarbete och rapporter får 7,5 % av GAOs årliga budget. Avdelningen har vuxit ut drastiskt de senaste åren, i takt med energikrisen. – Vi växte ut i och med oljekrisen, säger Dexter Peach, chef för avdelningen.

Kärnkraftsfrågan är något som ingår i avdelningens arbetsuppgifter. Men där liksom på alla andra håll i organisationen så ifrågasätter man ingenting i grunden. Man ifrågasätter alltså inte kärnkraft. Mr Peach berättar att man undersökt om kärnkraften används på ett säkert sätt. Man har också forskat en del i avfallsfrågan och hur man sköter nedskrotningen av kärnkraftverk.

– Det finns inga gemensamma normer för säkerhetskontrollen på våra kärnkraftverk. Varje kärnkraftverk inspekteras individuellt. På vissa kärnkraftverk är bevakningen mycket noggrann med staket, infraljus, larmsignaler etc. Medan det på andra bara finns t ex ett staket som är 1,5 m högt, berättar mr Peach.

Rapporterna om dessa förhållanden antar han ska leda till enhetliga säkerhetsnormer för alla kärnkraftverk i USA.

I och med oljekrisen började GAO också utreda andra energikällor. Kol har t ex blivit aktuellt i diskussionerna. Det finns stora koltillgångar i USA. Kol bryts i Appalacherna i Kentucky men också i Colorado, Wyoming och Montana. – Vilka problem uppstår om vi fördubblar kolproduktionen under de kommande tio åren? Vad händer t ex om kolbrytningen ökas och vi måste bygga ut städer snabbt? Vilka miljö- och transportproblem uppstår? Ja, den typen av frågor utreder vi, menar mr Peach.

Ni skriver också förslag på olika typer av energibesparingar?

– Ja, vi tittar på den del av besparingar som redan är lagstadgade och vi utvärderar hur effektiva de varit. De besparingar som sker på frivillig väg är nämligen mycket begränsade.

Erfarenheterna säger att alla större energibesparingar måste lagstadgas. – Om man kräver av amerikanarna att de ska köpa en ny och energisnålare typ av skorsten, så är det något som måste lagregleras, säger mr Peach. – Men hur undviker vi ramaskri från våra medborgare? Kanske kan vi lösa problemet genom att bevilja skattelättnader för folk som är villiga att investera i nya skorstenar.

Under Fords presidenttid utarbetade GAO en plan på hur man kunde öka priserna på bensinen för att spara energi.

– Vår rapport fick inget gehör då. Nu har emellertid president Carter börjat tala om den här möjligheten, så det är möjligt att vi tar fram och putsar upp vår rapport, säger han.

Men det finns ett allmänt motstånd hos politiker att höja bensinpriset i den takt GAO föreslår – under en femårsperiod skulle bensinpriset öka två gånger per år.

– De vet att beslutet är impopulärt och det kan kosta deras plats i kongressen, påpekar mr Peach.

– Bilarna är ju det största område vi kan spara in på. Vi har arbetat fram förslag på hur vi amerikanare kan ta oss till och från arbetet i kollektiva transportmedel, i stället för att ta bilen. Men våra förslag är som sagt inte speciellt genomgripande.

GAO har 5.500 anställda. 3.000 är utredare och 2.500 är kontorspersonal. Därtill kommer ett stort antal korttidsanställda konsulter.

GAO reviderar och utvärderar verksamheter och myndigheter som får statliga pengar.

GAO är uppdelat i 10 avdelningar, där avdelningarna för Energi samt för Hälsovård tillhör de mest kostnadskrävande.

GAO prioriterar 29 ämnesområden. Dessa områden används som riktlinjer för planeringen av organisationens arbete. De beslutas av en kommitté som är sammansatt av avdelningscheferna och verkschefen. Kommittén står i nära kontakt med Vita Huset och kongressen, som har visst inflytande på ämnesvalen. Ämnena varierar efter aktualitet. Just nu högprioriteras energifrågor, hälsovård, konsument- och arbetarskydd och utbildning.

Avdelningen för energifrågor har vuxit ut drastiskt. För 10 år sedan var den mycket liten. I dag har den 300 anställda.

GAO producerar utvärderingar, kritiska synpunkter, alternativa lösningar etc som sammanställs i rapporter. Rapporterna skickas bl a till kongressen, kongresskommittéer, den reviderade myndigheten och till massmedia. Det händer också att utredare får delta i s k ”hearings” med anledning av rapporten om den anses speciellt viktig.

Petra Peterson