Innehåll

Balans nr 3 1978

Svar till Åke Hansson om revisorsjäv

Byrådirektör Paul Berger, Kommerskollegium, besvarar här Åke Hanssons fråga angående jävssituation då revisorn själv biträder vid klientens bokföring.

Åke Hansson ställer i sin skrivelse frågan om underordnad medhjälpare till revisor kan vara ett klientföretag behjälplig med upprättande av dettas bokslut. Medhjälparen förutsätts delta även i revisionen i företaget.

Svaret på Åke Hanssons fråga kan erhållas i aktiebolagslagen (1975:1385), revisorskungörelsen (KFS 1973:6, omtryckt 1977:23) eller jävsanvisningarna (KFS: 24).

I 10 kap 4 § första stycket aktiebolagslagen sägs bl a att ”den kan ej vara revisor ....som biträder vid bolagets bokföring”. Enligt paragrafens tredje stycke gäller: ”Revisor får vid revisionen ej anlita någon som ej enligt första .... stycket är behörig att vara revisor.”

I 12 § första stycket revisorskungörelsen sägs: ”Auktoriserad revisor och godkänd revisor får ej biträda vid bokföringen hos företag, organisation eller annan verksamhet vari han utsetts till revisor på annat sätt än att han lämnar råd och anvisningar beträffande bokslutet. Längre gående biträde får lämnas av det revisionsorgan, där revisorn är verksam, om åtgärderna utföres av person som ej deltager i revisionen eller ej är överordnad revisorn. ”Vad här sägs innebär som synes egentligen inget annat än att motsvarande regler i aktiebolagslagen görs tillämpliga på revisionsuppdrag även utanför aktiebolagsområdet.

I jävsanvisningarna är formuleringarna om revisorsmedhjälpares ställning än mer rakt på sak. Det sägs att jävsbestämmelserna skall förutom på revisorn ”i lika mån tillämpas på den som av revisorn anlitas som behjälplig för genomförande av revisionen. Härmed avses huvudsakligen hos revisorn anställd eller på annat sätt till denne knuten personal”.

I samtliga dessa tre författningar utsägs således att revisors medhjälpare vid revisionen inte får biträda klienten med bokslutsarbetet i annan form och utsträckning än som är tillåten för revisorn själv.

Detta svar på Åke Hanssons fråga innebär att om det i visst fall är önskvärt att en revisionsbyrå lämnar klient längre gående biträde med bokslutsarbetet än vad revisorn och hans medhjälpare vid revisionen enligt jävsbestämmelserna kan göra, måste detta biträde lämnas av personal vid byrån som ej deltar i revisionen. Självfallet kan detta medföra kostnader för klienten som denne ej skulle åsamkats om inte kravet på boskillnad mellan bokföring och revision upprätthölls på det strikta sätt som ovan sagts. Denna konsekvens är dock så uppenbar och lagtexten så tydlig på denna punkt att problematiken får förutsättas vara uppmärksammad av lagstiftaren, men att denne funnit intresset att så långt möjligt säkra en självständig och oberoende revision väga tyngre än de nackdelar i olika hänseenden som kan vara förknippade med de regler som införts.

Byrådirektör Paul Berger, Kommerskollegium

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...