Innehåll

Balans nr 3 1978

Svar till Åke Hansson om revisorsjäv

Byrådirektör Paul Berger, Kommerskollegium, besvarar här Åke Hanssons fråga angående jävssituation då revisorn själv biträder vid klientens bokföring.

Åke Hansson ställer i sin skrivelse frågan om underordnad medhjälpare till revisor kan vara ett klientföretag behjälplig med upprättande av dettas bokslut. Medhjälparen förutsätts delta även i revisionen i företaget.

Svaret på Åke Hanssons fråga kan erhållas i aktiebolagslagen (1975:1385), revisorskungörelsen (KFS 1973:6, omtryckt 1977:23) eller jävsanvisningarna (KFS: 24).

I 10 kap 4 § första stycket aktiebolagslagen sägs bl a att ”den kan ej vara revisor ....som biträder vid bolagets bokföring”. Enligt paragrafens tredje stycke gäller: ”Revisor får vid revisionen ej anlita någon som ej enligt första .... stycket är behörig att vara revisor.”

I 12 § första stycket revisorskungörelsen sägs: ”Auktoriserad revisor och godkänd revisor får ej biträda vid bokföringen hos företag, organisation eller annan verksamhet vari han utsetts till revisor på annat sätt än att han lämnar råd och anvisningar beträffande bokslutet. Längre gående biträde får lämnas av det revisionsorgan, där revisorn är verksam, om åtgärderna utföres av person som ej deltager i revisionen eller ej är överordnad revisorn. ”Vad här sägs innebär som synes egentligen inget annat än att motsvarande regler i aktiebolagslagen görs tillämpliga på revisionsuppdrag även utanför aktiebolagsområdet.

I jävsanvisningarna är formuleringarna om revisorsmedhjälpares ställning än mer rakt på sak. Det sägs att jävsbestämmelserna skall förutom på revisorn ”i lika mån tillämpas på den som av revisorn anlitas som behjälplig för genomförande av revisionen. Härmed avses huvudsakligen hos revisorn anställd eller på annat sätt till denne knuten personal”.

I samtliga dessa tre författningar utsägs således att revisors medhjälpare vid revisionen inte får biträda klienten med bokslutsarbetet i annan form och utsträckning än som är tillåten för revisorn själv.

Detta svar på Åke Hanssons fråga innebär att om det i visst fall är önskvärt att en revisionsbyrå lämnar klient längre gående biträde med bokslutsarbetet än vad revisorn och hans medhjälpare vid revisionen enligt jävsbestämmelserna kan göra, måste detta biträde lämnas av personal vid byrån som ej deltar i revisionen. Självfallet kan detta medföra kostnader för klienten som denne ej skulle åsamkats om inte kravet på boskillnad mellan bokföring och revision upprätthölls på det strikta sätt som ovan sagts. Denna konsekvens är dock så uppenbar och lagtexten så tydlig på denna punkt att problematiken får förutsättas vara uppmärksammad av lagstiftaren, men att denne funnit intresset att så långt möjligt säkra en självständig och oberoende revision väga tyngre än de nackdelar i olika hänseenden som kan vara förknippade med de regler som införts.

Byrådirektör Paul Berger, Kommerskollegium