Balans nr 8 1978

Förslag till rekommendation om inverkan av intern revision på revisorns granskning

Detta förslag till rekommendation om inverkan av intern revision på revisorns granskning har framtagits av FARs Revisionskommitté och godkänts av FARs styrelse. Förslaget kommenteras av auktor revisor Sten Lundvall på sid 8.

Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning för revisorn om vad som är god revisionssed när denne direkt anlitar intern revisionsavdelning eller eljest beaktar resultatet av dess arbete.

1 INTERN REVISION

Intern revision är i första hand ett företagsledningens kontrollorgan till skillnad mot externa revisorer, vilka har en lagstadgad granskningsplikt med skyldighet att rapportera till bolagsstämman.

Företagsledningen kan inom företaget inrätta en intern revisionsavdelning bl a för att förvissa sig om att de åligganden styrelsen och verkställande direktören har enligt aktiebolagslagen i fråga om redovisningen och medelsförvaltningen iakttas. Den interna revisionen har då vanligen till uppgift att granska och bedöma det interna kontrollsystemet och ge rekommendationer till förbättringar i detta. Företagsledningen kan även uppdra åt internrevisionen att utföra olika uppgifter av utredande och kontrollerande slag samt att biträda de externa revisorerna.

För att internrevisionen skall kunna anlitas av revisorn förutsättes att den fungerar som ett inom företaget självständigt kontrollorgan. Internrevisionens uppgifter att kontrollera redovisningen och medelsförvaltningen skall således inte vara ett led i det rutinmässiga fortlöpande arbetet med att avstämma och på andra sätt kontrollera behållningar och transaktioner. Inte heller får internrevisionens arbetsuppgifter utsträckas till ett direkt inflytande över den granskade verksamheten.

2 EFFEKTEN AV INTERNREVISION PÅ INRIKTNINGEN OCH OMFATTNINGEN AV REVISORNS GRANSKNING

Om internrevisionens arbete kan förväntas inverka på revisorns egen granskning av den interna kontrollen och av redovisningen i övrigt måste denne först bedöma internrevisorernas kompetens, objektivitet och ställning i företaget samt utvärdera deras arbete. Utfallet av denna prövning är bestämmande för i vilken omfattning revisorn kan förlita sig på internrevisorernas arbete och därmed begränsa sin egen granskning.

Internrevisorernas arbete kan inte ersätta revisorns granskning. Revisorn kan med vissa begränsningar som anges nedan under avsnitt 3 anlita intern revision på motsvarande sätt som då egna medarbetare anlitas. Eftersom revisorn icke kan överflytta något ansvar för revisionen på den interna revisionen kommer de skyldigheter revisorn har i avseende på medarbetare, planering av arbetet, arbetspapper mm enligt FARs rekommendation ”Om revision av räkenskaperna i svenska aktiebolag” att i tillämpliga delar gälla även beträffande den interna revisionens arbete, till den del detta skall bilda underlag för revisorns uttalanden.

Då revisorn enligt denna rekommendation ”anlitar” intern revision åsyftas en situation då internrevisionen utför granskning antingen på direkt uppdrag av revisorn eller i sådant samråd med denne att planerna är fastställda gemensamt beträffande den granskning, som avses få en inverkan på revisorns egen granskning.

I de fall då internrevisionen inte har till uppgift att biträda revisorn eller i övrigt förutsättningar saknas för att anlita densamma bör revisorn dock beakta den interna revisionens arbete vid bestämning av inriktningen och omfattningen av sin egen granskning på samma sätt som han beaktar annan intern kontroll.

Även då internrevisionen inte anlitas av revisorn men dess arbete ändå förväntas få betydelse för revisorns granskning av den interna kontrollen, bör han vid början av uppdraget informera internrevisorerna om de rapporter och den dokumentation i övrigt han kommer att behöva. Granskning som utförts av internrevisionen blir värdefullare för revisorn om arbetsplanerna har diskuterats i förväg. Revisorn bör vidare fortlöpande hålla sig informerad om det arbete internrevisorerna utför, bl a därför att även ett icke avslutat arbete kan ha betydelse för hans granskning.

3 ANLITANDE AV INTERN REVISION

Möjlighet för revisorn att anlita internrevisorer enligt aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagens regler om jäv för revisorer (10 kap 4 §) får revisorn ej anlita någon som inte själv är behörig att vara revisor. Undantag medges dock då internrevision förekommer:

”Har bolaget eller moderbolaget i sin tjänst anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen handha den interna revisionen, får revisor dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.”

Även om sålunda revisorn har möjlighet att anlita internrevisorer för biträde med revisionsarbetet åligger det honom själv att bestämma om och hur detta skall göras, dvs att avgöra vad som i varje enskilt fall är förenligt med god revisionssed.

Samverkan med den interna revisionen

Revisorn kan anlita internrevisorer inte bara för utredning av den interna kontrollen utan även för verifiering och bedömning av denna samt för granskning av räkenskaperna i övrigt. Revisorn kan då i stor utsträckning avstå från att själv utföra den del av granskningen som internrevisionen anlitas för. Revisorn är emellertid alltid själv ansvarig för de slutliga bedömningar, som ligger till grund för hans uttalanden i revisionsberättelsen.

Följande skall särskilt iakttas då internrevisorer anlitas:

– Revisorn skall delta i planeringen av den interna revisionen och godkänna programmet för den granskning som avses utgöra underlag för hans uttalanden i revisionsberättelsen. Till de obligatoriska uppgifterna i internrevisionens program eller instruktion skall höra att i god tid rapportera till revisorn:

 • väsentliga iakttagelser som kan kräva snara åtgärder

 • avvikelser i tidsplanen och granskningsprogrammet

 • personalförändringar inom den interna revisionsavdelningen

 • nytillkomna arbetsuppgifter som icke är intern revision, i synnerhet sådana av linjekaraktär

 • vidtagna inskränkningar av den interna revisionens arbetsområde

– Revisorn skall förvissa sig om att granskningen utförs på överenskommet sätt, vilket görs med ledning av internrevisionens arbetspapper och rapporter samt företagets åtgärder med anledning av dessa. Internrevisionens arbetspapper skall bevaras och finnas tillgängliga för revisorn även sedan revisionen avslutats.

Revisorns egen granskning

Eftersom revisorn själv svarar för de slutliga bedömningar, som ligger till grund för uttalandena i revisionsberättelsen, och för andra åtgärder från revisorns sida måste han utföra visst arbete själv eller med egen personal även i de fall han anlitar interna revisorer.

1 Allmänt

Revisorn skall inhämta kunskap om företagets verksamhet, organisation, redovisningssystem och andra förhållanden av väsentlig betydelse för revisionen och sammanställa en egen grunddokumentation. En sådan information om företagets verksamhet, organisation, system och kontroll är nödvändig för att revisorn skall kunna ta ställning till vilken granskning som måste utföras för att han skall kunna göra erforderliga bedömningar.

2 Granskning av intern kontroll

Revisorn skall

 • delta i planeringen och godkänna granskningsprogrammet

 • granska internrevisorernas arbete

 • ta slutlig ställning till den interna kontrollen

 • sammanställa väsentlig dokumentation (internrevisorernas rapporter och sammanfattningar av iakttagelser)

3 Granskning av bokslut, årsredovisning och koncernredovisning1

Revisorn skall

 • delta i planeringen och godkänna granskningsprogrammet

 • utföra eget granskningsarbete så att väsentliga poster kan bedömas med ledning av sådan granskning. Detta kan innefatta en granskning av den interna kontrollen inom områden, som berör väsentliga poster i resultat- och balansräkningarna

 • sammanställa väsentlig dokumentation (kopior av bolagets bokslutsdokumentation samt egna och internrevisorernas arbetspapper och rapporter)

Beträffande anlitande av internrevisorerna i koncernrevisionen hänvisas till FARs rekommendation ”Om koncernrevision”, punkt 6.

4 Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

Revisorn skall själv utföra förvaltningsrevisionen. Han kan därvid i vissa fall använda sig av underlag, som framtagits av internrevisorer.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...