Balans nr 8 1978

Förslag till rekommendation om inverkan av intern revision på revisorns granskning

Detta förslag till rekommendation om inverkan av intern revision på revisorns granskning har framtagits av FARs Revisionskommitté och godkänts av FARs styrelse. Förslaget kommenteras av auktor revisor Sten Lundvall på sid 8.

Syftet med denna rekommendation är att ge vägledning för revisorn om vad som är god revisionssed när denne direkt anlitar intern revisionsavdelning eller eljest beaktar resultatet av dess arbete.

1 INTERN REVISION

Intern revision är i första hand ett företagsledningens kontrollorgan till skillnad mot externa revisorer, vilka har en lagstadgad granskningsplikt med skyldighet att rapportera till bolagsstämman.

Företagsledningen kan inom företaget inrätta en intern revisionsavdelning bl a för att förvissa sig om att de åligganden styrelsen och verkställande direktören har enligt aktiebolagslagen i fråga om redovisningen och medelsförvaltningen iakttas. Den interna revisionen har då vanligen till uppgift att granska och bedöma det interna kontrollsystemet och ge rekommendationer till förbättringar i detta. Företagsledningen kan även uppdra åt internrevisionen att utföra olika uppgifter av utredande och kontrollerande slag samt att biträda de externa revisorerna.

För att internrevisionen skall kunna anlitas av revisorn förutsättes att den fungerar som ett inom företaget självständigt kontrollorgan. Internrevisionens uppgifter att kontrollera redovisningen och medelsförvaltningen skall således inte vara ett led i det rutinmässiga fortlöpande arbetet med att avstämma och på andra sätt kontrollera behållningar och transaktioner. Inte heller får internrevisionens arbetsuppgifter utsträckas till ett direkt inflytande över den granskade verksamheten.

2 EFFEKTEN AV INTERNREVISION PÅ INRIKTNINGEN OCH OMFATTNINGEN AV REVISORNS GRANSKNING

Om internrevisionens arbete kan förväntas inverka på revisorns egen granskning av den interna kontrollen och av redovisningen i övrigt måste denne först bedöma internrevisorernas kompetens, objektivitet och ställning i företaget samt utvärdera deras arbete. Utfallet av denna prövning är bestämmande för i vilken omfattning revisorn kan förlita sig på internrevisorernas arbete och därmed begränsa sin egen granskning.

Internrevisorernas arbete kan inte ersätta revisorns granskning. Revisorn kan med vissa begränsningar som anges nedan under avsnitt 3 anlita intern revision på motsvarande sätt som då egna medarbetare anlitas. Eftersom revisorn icke kan överflytta något ansvar för revisionen på den interna revisionen kommer de skyldigheter revisorn har i avseende på medarbetare, planering av arbetet, arbetspapper mm enligt FARs rekommendation ”Om revision av räkenskaperna i svenska aktiebolag” att i tillämpliga delar gälla även beträffande den interna revisionens arbete, till den del detta skall bilda underlag för revisorns uttalanden.

Då revisorn enligt denna rekommendation ”anlitar” intern revision åsyftas en situation då internrevisionen utför granskning antingen på direkt uppdrag av revisorn eller i sådant samråd med denne att planerna är fastställda gemensamt beträffande den granskning, som avses få en inverkan på revisorns egen granskning.

I de fall då internrevisionen inte har till uppgift att biträda revisorn eller i övrigt förutsättningar saknas för att anlita densamma bör revisorn dock beakta den interna revisionens arbete vid bestämning av inriktningen och omfattningen av sin egen granskning på samma sätt som han beaktar annan intern kontroll.

Även då internrevisionen inte anlitas av revisorn men dess arbete ändå förväntas få betydelse för revisorns granskning av den interna kontrollen, bör han vid början av uppdraget informera internrevisorerna om de rapporter och den dokumentation i övrigt han kommer att behöva. Granskning som utförts av internrevisionen blir värdefullare för revisorn om arbetsplanerna har diskuterats i förväg. Revisorn bör vidare fortlöpande hålla sig informerad om det arbete internrevisorerna utför, bl a därför att även ett icke avslutat arbete kan ha betydelse för hans granskning.

3 ANLITANDE AV INTERN REVISION

Möjlighet för revisorn att anlita internrevisorer enligt aktiebolagslagen

Enligt aktiebolagslagens regler om jäv för revisorer (10 kap 4 §) får revisorn ej anlita någon som inte själv är behörig att vara revisor. Undantag medges dock då internrevision förekommer:

”Har bolaget eller moderbolaget i sin tjänst anställda med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen handha den interna revisionen, får revisor dock vid revisionen anlita sådana anställda i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed.”

Även om sålunda revisorn har möjlighet att anlita internrevisorer för biträde med revisionsarbetet åligger det honom själv att bestämma om och hur detta skall göras, dvs att avgöra vad som i varje enskilt fall är förenligt med god revisionssed.

Samverkan med den interna revisionen

Revisorn kan anlita internrevisorer inte bara för utredning av den interna kontrollen utan även för verifiering och bedömning av denna samt för granskning av räkenskaperna i övrigt. Revisorn kan då i stor utsträckning avstå från att själv utföra den del av granskningen som internrevisionen anlitas för. Revisorn är emellertid alltid själv ansvarig för de slutliga bedömningar, som ligger till grund för hans uttalanden i revisionsberättelsen.

Följande skall särskilt iakttas då internrevisorer anlitas:

– Revisorn skall delta i planeringen av den interna revisionen och godkänna programmet för den granskning som avses utgöra underlag för hans uttalanden i revisionsberättelsen. Till de obligatoriska uppgifterna i internrevisionens program eller instruktion skall höra att i god tid rapportera till revisorn:

 • väsentliga iakttagelser som kan kräva snara åtgärder

 • avvikelser i tidsplanen och granskningsprogrammet

 • personalförändringar inom den interna revisionsavdelningen

 • nytillkomna arbetsuppgifter som icke är intern revision, i synnerhet sådana av linjekaraktär

 • vidtagna inskränkningar av den interna revisionens arbetsområde

– Revisorn skall förvissa sig om att granskningen utförs på överenskommet sätt, vilket görs med ledning av internrevisionens arbetspapper och rapporter samt företagets åtgärder med anledning av dessa. Internrevisionens arbetspapper skall bevaras och finnas tillgängliga för revisorn även sedan revisionen avslutats.

Revisorns egen granskning

Eftersom revisorn själv svarar för de slutliga bedömningar, som ligger till grund för uttalandena i revisionsberättelsen, och för andra åtgärder från revisorns sida måste han utföra visst arbete själv eller med egen personal även i de fall han anlitar interna revisorer.

1 Allmänt

Revisorn skall inhämta kunskap om företagets verksamhet, organisation, redovisningssystem och andra förhållanden av väsentlig betydelse för revisionen och sammanställa en egen grunddokumentation. En sådan information om företagets verksamhet, organisation, system och kontroll är nödvändig för att revisorn skall kunna ta ställning till vilken granskning som måste utföras för att han skall kunna göra erforderliga bedömningar.

2 Granskning av intern kontroll

Revisorn skall

 • delta i planeringen och godkänna granskningsprogrammet

 • granska internrevisorernas arbete

 • ta slutlig ställning till den interna kontrollen

 • sammanställa väsentlig dokumentation (internrevisorernas rapporter och sammanfattningar av iakttagelser)

3 Granskning av bokslut, årsredovisning och koncernredovisning1

Revisorn skall

 • delta i planeringen och godkänna granskningsprogrammet

 • utföra eget granskningsarbete så att väsentliga poster kan bedömas med ledning av sådan granskning. Detta kan innefatta en granskning av den interna kontrollen inom områden, som berör väsentliga poster i resultat- och balansräkningarna

 • sammanställa väsentlig dokumentation (kopior av bolagets bokslutsdokumentation samt egna och internrevisorernas arbetspapper och rapporter)

Beträffande anlitande av internrevisorerna i koncernrevisionen hänvisas till FARs rekommendation ”Om koncernrevision”, punkt 6.

4 Granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

Revisorn skall själv utföra förvaltningsrevisionen. Han kan därvid i vissa fall använda sig av underlag, som framtagits av internrevisorer.