Balans nr 1 1979

Utbildning till dansk statsautoriseret revisor

Hur sker utbildningen till dansk statsautoriseret revisor? G Graversen, professor och statsautorisered revisor vid Handelshögskolan i Århus, lämnar här en redogörelse för utbildningens innehåll och för vilka lagar och förordningar som styr den.

INTRODUKTION

Utbildningen till statsautoriseret revisor i Danmark har stöd i en förordning daterad 3/5 1973: ”Bekendtgørelse om eksamen for statsautoriserede revisorer” som utfärdades i kraft av ”Lov om statsautoriserede revisorer” daterad 15/3 1967.

Lagens och förordningens krav på revisorsutbildningen, som i huvuddrag kommer att framgå av det följande, har sin bakgrund i ett Betænkning af 1967 vedrørende uddannelse af statsautoriserede revisorer, som avgavs av en av handelsdepartementet tillsatt kommitté.

Redogörelsens huvudlinjer framgår av efterföljande skiss, varvid utgångspunkt tages i revisorslagens förutsättningar för utnämning till dansk statsautoriseret revisor. Utbildningen behandlas stegvis utifrån de uppställda kraven i den ovan nämnda förordningen angående revisorsexamen.

1

Utnämning till statsautoriseret revisor

Auktorisation

2

Examen för statsautoriserede revisorer

Prov i revisionspraxis

3

Utbildning i revisionspraxis

Min 3 år

4

Cand merc-examen med 3-betygsuppsats i revision

2 års heltidsstudier

5

HA- (civilekonom) examen

3 års heltidsstudier

6

Studentexamen eller annan behörighet

Behörighet

1 UTNÄMNING TILL STATSAUTORISERET REVISOR

Rätt att utnämnas till dansk statsautoriseret revisor har enligt lagen om statsautoriserede revisorer daterad 15/3 1967 den, som

1

är dansk medborgare,

ang undantag se nedan

2

har sitt hemvist i Danmark

3

har fyllt 25 år,

4

ej är omyndigförklarad, ej står under förmyndarskap eller är i konkurstillstånd,

5

har godkänts i en speciell examen (se punkt 2),

6

under minst tre år efter fyllda 18 år deltagit i utförandet av allmänt förekommande revisionsarbete på statsautoriseret revisors kontor och

7

har tecknat försäkring eller ställt säkerhet för minst 100000 kr för ekonomiskt ansvar, som man kan ådraga sig vid utförandet av värvet som statsautoriseret revisor.

Angående 1 och 2. Enligt förordning från handelsdepartementet daterad 3/5 1977 ser man bort från kraven om danskt medborgarskap och hemvist i Danmark för personer som omfattas av EG-reglerna.

Auktorisation kan vägras om den sökande ej fört en hederlig vandel eller varit straffad. Å andra sidan kan handelsministern auktorisera personer, som kan visa att de i utlandet har fått en utbildning, som anses vara likvärdig med den här ovan under nr 5 och 6 behandlade utbildningen samt uppfyller de övriga kraven.

Handelsministern kan för övrigt, under speciella omständigheter, tillåta utländska revisorer att i enstaka tillfällen sköta uppdrag, till vilka det enligt lagstiftningen krävs en statsautoriseret revisor. Förordnande enligt en speciell, av handelsministern, i kraft av lagen given dispens kan dock begränsas och göras villkorlig.

2 EXAMEN FÖR STATSAUTORISEREDE REVISORER

Bestämmelserna härför är fastställda i ”Bekendtgørelse om eksamen for statsautoriserede revisorer” daterad 3/5 1973. För att kunna anmäla sig till examen, som avläggs inför en revisorskommission, krävs:

 1. att ha godkänts i cand merc – examen med trebetygsuppsats i revision,

 2. att det högst har gått 8 år efter utgången av det kalenderår, då examen enligt nr 1 blev godkänd,

 3. att i minst 3 år ha deltagit i utförandet av allmänt förekommande revisionsarbete på en statsautoriseret revisors kontor, och

 4. att hela arbetet enligt nr 3 har ägt rum efter det att examen enligt nr 1 har godkänts, eller att arbetet har ägt rum i 2 år efter denna tidpunkt och i 1 år, efter det att HA-examen har godkänts.

Handelsministeriet kan bevilja undantag från nr 3 och 4.

Examen för statsautoriserede revisorer omfattar 3 skriftliga och 2 muntliga prov som bevis på praktisk kunnighet inom de områden, som hör till statsautoriserede revisorers verksamhetsfält, till exempel:

Revisionsplaner, revisionsberättelse, räkenskapskritik, likvidation, ackord, konkurser, dödsbo m m, uträkning av skatter och rådgivning i skattefrågor, finansiering, prisberäkning, räntabilitetsundersökningar i förbindelse med rationalisering, koncernräkenskaper samt administrativ organisation, härunder konstruktion av redovisningssystem eller kritik av dessa.

De skriftliga och muntliga proven kan på begäran ersättas av en utbytesuppgift bestående av ett revisorsarbete, som revisorskommissionen anser lämpat att bevisa kandidatens praktiska kunnighet samt en muntlig examination, som tar sin utgångspunkt i utbytesuppgiften. Utbytesuppgiftens ämne skall i förväg godkännas av kommissionen. När uppgiften avlämnas skall kandidaten avge en skriftlig förklaring angående sitt eget arbete med uppgiften.

Revisorskommissionen fastställer de närmare reglerna för tillvägagångssättet beträffande godkännande och utarbetande av utbytesuppgiften och den därtill knutna muntliga examinationen.

Examen för statsautoriserede revisorer kan till 1986 också avläggas enligt vissa övergångsbestämmelser, som inte beskrivs i denna redogörelse.

3 UTBILDNING I REVISIONSPRAXIS

Efter godkänd cand merc – examen (med trebetygsuppsats i revision), men före anmälan till examen för statsautoriserede revisorer, krävs minst 3 års deltagande i utförandet av allmänt förekommande revisionsarbete på en statsautoriseret revisors kontor. Eventuellt kan ett av praktikåren ha ägt rum mellan HA-examen (se punkt 5) och cand merc – examen (se punkt 4).

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) genomför tillsammans med kandidatforeningen (CMSR) 6 x 3 dagars internatkurser för nya kandidater i revisionspraxis, vars målsättning är självständig lösning av praktiska uppgifter. De 6 kurserna omfattar för närvarande följande ämnen: Revisionsplanläggning, årsredovisning, finansiering, fusion, skatteprocess, bouppteckning och arvsskifte.

4 CAND MERC-EXAMEN MED TREBETYGSUPPSATS I REVISION

Såväl utnämning till som examen för statsautoriserede revisorer sorterar under handelsdepartementet medan cand merc-examen leds av handelshögskolorna i Köpenhamn och Århus, vilka är högre läroanstalter under utbildningsdepartementet.

Det är olikheter vad beträffar såväl undervisning som tentamina på de två skolorna, som har var sin förordning. Det gäller också för de områden som är aktuella för revisionsstudier. Det ämnesmässiga innehållet i undervisningen är emellertid i stort sett detsamma på de två handelshögskolorna.

I denna redogörelse, som skrivits i syfte att publiceras i Sverige, skulle en sammanställning av de olika ämnena och tentamina på de två skolorna bli förvirrande, när dess ändamål är att vara informerande. Det skall dock framhållas att det läggs större vikt på ämnet allmän ekonomi i undervisning och tentamina vid Handelshögskolan i Köpenhamn, medan undervisning och tentamina i specialämnen är mera framträdande vid Handelshögskolan i Århus. För att begränsa framställningens omfång och då det för närvarande finns flest cand merc revisionsstuderande vid Handelshögskolan i Århus, kommer endast undervisnings- och tentamensförhållandena vid Handelshögskolan i Århus att redovisas. Framställningen av dessa blir också mycket kortfattad.

Det 2-åriga bundna studieprogrammet omfattar planerat timantal enligt följande:

Revision

180 timmar

Redovisning

120 timmar

Beskattningsrätt

180 timmar

Aktiebolagsrätt

30 timmar

Konkursrätt (Skifteret)

30 timmar

Familje- och arvsrätt

30 timmar

Finansiering

15 timmar

Sammanlagt

585 timmar

Därtill kommer ett skriftligt arbete, som beräknas kräva ytterligare 400–500 timmar.

Undervisningen som är spridd på flera institutioner fördelar sig sålunda:

Ämnets namn

Sammanlagt antal timmar per ämne

Skatteförvaltningsrätt

30

Beskattningsreglerna för övrigt

30

Konkursrätt (Skifteret)

30

Aktiebolagsrätt

30

Inkomstbeskattning

90

Familje- och arvsrätt

30

Seminarier i beskattningsrätt

30

Finansiering för revisorer

15

Påbyggnadskurs i årsredovisning

30

Påbyggnadskurs i budgetering

30

Påbyggnadskurs i intern redovisning

Redovisningsmässiga aspekter på administration och försäljning

30

Ekonomisk styrning av aktiviteter och projekt

Speciella bokslut

30

Seminarier i revision och redovisning

30

Generell revisionsteori

30

Speciella revisionsområden

30

Revisionsprinciper och -metoder

60

Statistisk stickprovs- och adb-revision

30

Skriftligt arbete på valfri institution

(motsvarar ung trebetygsuppsats)

585

De studerande examineras 6 gånger muntligt och 11 gånger skriftligt. Ett av de skriftliga ämnena kan ersättas av en utbytesuppgift. Vitsordet på det omfattande skriftliga arbetet ingår i examensresultatet med ca 1/5 av det samlade poängtalet.

5 HA-(CIVILEKONOM)EXAMEN

Studiernas ämnesområde och undervisningens tillrättaläggande framgår av figur 1, översikt över antalet veckotimmar för undervisningen i de olika ämnena under var och en av de 6 terminer, som studierna normalt skall omfatta.

HA-examen vid Handelshögskolan i Århus består av prov och deltagande i övningsserier.

De prov och övningsserier som poängsätts omfattar: 9 skriftliga prov, 3 muntliga prov och 7 övningsserier.

6 BEHÖRIGHET

Studentexamen, handelsgymnasieexamen eller ”högre förberedelseexamen” men även andra examina i samband med tilläggsprov.

Antalet undervisningstimmar per vecka under termin

1

2

3

4

5

6

Inledande ämnen:

Filosofi

2

2

Bokföring

4

2

Matematik eller språk

4

4

Företagsekonomi

5

6

Nationalekonomi

4

4

Ämnen som ger poäng:

Företags- och samhällsbeskrivning

4

4

6

Statistik

3

3

4

4

Informationsbehandling

2

2

Handelsrätt inkl uppsats

2

2

2

4

Nationalekonomi

4

4

Kostnadsanalys och prispolitik/Lokaliseringslära

2

3

Finansiering

2,5

Distributionsekonomi

2

2

0,5

Organisationslära inkl seminarier

2

2

2

2

Redovisning

3

3

Seminarier i företagsekonomiska ämnen

2

2

2

Integrationsseminarium

3

Sammanlagt

26

25

22,5

23

14

11,5

G Graversen, professor och statsautorisered revisor vid Handelshögskolan i Århus.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...