Balans nr 2 1979

Vilka aktiebolag skall enligt lag ha auktoriserad eller godkänd revisor?

I vilka aktiebolag skall enligt aktiebolagslagen auktoriserad eller godkänd revisor utses? Auktor revisor Sten Berglund, Sillén & Jacobsson AB, lämnar här en översikt över de bestämmelser som återfinns i 10 kap 3 § aktiebolagslagen.

Enligt 10 kap 3 § aktiebolagslagen (1975: 1385) skall i vissa aktiebolag minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara auktoriserad eller godkänd revisor. När krav finns på val av auktoriserad revisor kan detta också tillgodoses genom val av auktoriserat revisionsbolag, och godkänd revisor kan på motsvarande sätt ersättas av ett godkänt revisionsbolag. (Såväl revisorer som bolag auktoriseras resp godkännes av Kommerskollegium.) En översikt över bestämmelserna lämnas här.

I AUKTORISERAD ELLER GODKÄND REVISOR

Skall utses i följande fall:

 1. Om bolagets egna bundna kapital uppgår till minst 1 milj kr. Till det bundna egna kapitalet hör i första hand aktiekapital, reservfond, skuldregleringsfond (enligt gamla aktiebolagslagen) och uppskrivningsfond. Om bolagsordningen innehåller bestämmelser om avsättningar till annan icke utdelningsbar fond än reservfonden, skall även denna fond räknas till det bundna egna kapitalet. Som sådant kapital redovisas vidare beloppet av pågående nyemission, i den mån den motsvaras av tecknade aktier, och därvid inräknas eventuell överkurs över det nominella beloppet. – Det är icke storleken av det bundna egna kapitalet i senast fastställda balansräkning som är avgörande utan detta kapitals storlek vid tidpunkten för revisorsvalet. Sålunda skall i det bundna egna kapitalet även inräknas belopp som avsatts genom beslut vid samma bolagsstämma som väljer revisor, eftersom revisorsvalet regelbundet sker efter beslutet om disposition av resultatet.

 2. Om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det vid bolagsstämma, där revisorsval skall ske. Yrkande härom kan framställas på själva stämman. Minoriteten har icke rätt att själv välja revisor utan endast att kräva att bolagsstämman skall välja kvalificerad revisor. Bolagsstämman kan därvid välja antingen en auktoriserad eller en godkänd revisor.

II AUKTORISERAD REVISOR

Skall utses i följande fall:

 1. Om bolagets aktier eller skuldebrev (obligationer, förlagsbevis, konvertibla skuldebrev etc) är noterade på fondbörsen eller på ”lista utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissionärer”. Lista av sistnämnda slag är f n endast Svenska Fondhandlareföreningens dagliga kurslista.

 2. Om tillgångarnas nettovärde enligt de fastställda balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren har överstigit ett belopp motsvarande 1.000 gånger det basbelopp enligt lagen om allmän försäkring, som gällde för sista månaden av resp räkenskapsår. Är bolaget moderbolag i en koncern, gäller dessutom att samma regel skall tillämpas om tillgångarnas nettovärde enligt de fastställda koncernbalansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överskridit det angivna storleksmåttet. – Med ”tillgångarnas nettovärde” avses balansomslutningen minskad med eventuellt redovisade passivposter för lagerreserv, lagerregleringskonto och ackumulerade överavskrivningar – alltså sådana poster som innebär nedvärderingar av bestämda tillgångsposter. – I vissa branscher förekommer det att i balansräkningen vissa skulder (t ex förskott) öppet avdrages på tillgångssidan. ”Tillgångarnas nettovärde” avser tillgångarnas värde före sådana utkvittningar.

 3. Om antalet anställda i bolaget eller, om detta är moderbolag i en koncern, i koncernen under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. Härmed avses icke ett genomsnitt för de två åren, utan kravet inträder om bolaget resp koncernen under vart och ett av dessa två räkenskapsår redovisat ett medelantal anställda överstigande 200. Beräkningen av antalet anställda sker därvid på samma sätt som vid lämnandet av motsvarande uppgifter i bolagets förvaltningsberättelse (se FARs redovisningsrekommendation nr 1 och Bokföringsnämndens anvisning nr 8).

Undantag: Ett bolag, som enligt punkt b eller c i detta avsnitt skall ha auktoriserad revisor kan efter ansökan få särskilt tillstånd för högst 5 år i sänder att i stället utse viss godkänd revisor. Sådan dispens beviljas av Kommerskollegium och är främst avsedd för sådana fall, då den godkände revisorn varit bolagets revisor före ikraftträdandet av 1975 års aktiebolagslag eller innan bolaget nått den storleksgräns, där kravet på auktoriserad revisor inträder.

III AUKTORISERAD (RESP AUKTORISERAD ELLER GODKÄND) REVISOR

Skall slutligen utses, om bolagsordningen innehåller bestämmelse härom.

Ovanstående redogörelse gäller aktiebolag allmänhet. För vissa aktiebolag finns särskilda bestämmelser med krav på auktoriserad revisor i speciallagstiftning. Se bl a 97 § lagen (1955:183) om bankrörelse och 100 § lagen (1948:433) om försäkringsrörelse.

Auktor revisor Sten Berglund, Sillén & Jacobsson AB

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...