Balans nr 6 1979

Räcker revisorerna till?

Räcker antalet auktoriserade och godkända revisorer till för alla aktiebolag? Björn Wetterling, doktorand vid Göteborgs universitets företagsekonomiska institution, har för FARs och SRS’ räkning tittat närmare på tillgången på kvalificerade revisorer. Auktor revisor Margareta Damberg, FAR, sammanfattar här undersökningsresultatet och refererar även en del intressanta synpunkter som framförs i den Wetterlingska rapporten.

Frågan om revision av auktoriserade eller godkända revisorer – kvalificerade revisorer – i alla aktiebolag har aktualiserats i olika sammanhang, bl a vid tillkomsten av den nya aktiebolagslagen. Då antogs att antalet kvalificerade revisorer inte var tillräckligt för att klara av revision av alla aktiebolag. Detta har antagits även i andra sammanhang. Senast har frågan kommit upp i Brottsförebyggande Rådets PM om Revisors verksamhet. I denna rekommenderades att kvalificerad revisor på sikt skall krävas i alla aktiebolag och 1982 angavs som en lämplig tidpunkt för införandet av ett sådant krav. Det framhölls dock att ”avvägning får ske med hänsyn till en beräkning, av tillgången på kvalificerade revisorer”.

Den undersökning av tillgången på kvalificerade revisorer som Björn Wetterling på FARs och SRS’ uppdrag nu slutfört visar att eventuella farhågor för att antalet kvalificerade revisorer inte skulle vara tillräckligt är överdrivna. ”Revisionskapaciteten avseende kvalificerad revision är så stor, att en övergång till kvalificerad revision i samtliga aktiebolag efter 1982 kan ske relativt snabbt och utan övergångsproblem” konstaterar Björn Wetterling i sin rapport. Han bygger denna slutsats bl a på förutsättningen att det är fråga om i stort sett oförändrad kvalitet på revisionen, att varje revisor har i stort sett lika många uppdrag som nu och att ej några nya lagar som ytterligare ökar revisionsplikten träder i kraft.

ANTAL AKTIEBOLAG OCH REVISORER

Idag finns det ca 120000 aktiebolag, varav 75 000 har ett aktiekapital som understiger 50 000 kronor. Av dessa kan ca 30 000 antas vilja öka sitt aktiekapital, varefter således skulle återstå 75 000 aktiebolag för vilka det eventuellt skulle komma att krävas kvalificerad revisor.

Det finns f n totalt drygt 1 840 kvalificerade revisorer, varav ca 725 auktoriserade och 1 120 godkända. Den årliga ökningen under de närmaste åren kan beräknas ligga på minst 100, varav de godkända svarar för ca 30.

Utredningen visar att drygt 80 procent av alla aktiebolag som finns registrerade idag redan revideras av kvalificerade revisorer.

REVISORERNAS ARBETSBELASTNING

Av utredningen framkommer vad varje revisor och säkerligen de flesta klienter redan vet, nämligen att revisorer är hårt arbetande varelser. De auktoriserade revisorerna har i genomsnitt 60 uppdrag per person och de godkända 65. Övertiden uppgår till många timmar, även om det finns en klar skillnad mellan äldre och yngre revisorer. De äldre revisorerna arbetar mycket mer än de yngre. Kåren karakteriseras i undersökningen som ”mycket ambitiös” och revisorer uppges ha ”mycket svårt för att säga nej till nya intressanta uppdrag”. Björn Wetterling gör trots detta den prognosen att revisorskåren kommer att skära ner sin arbetsbelastning på sikt.

Diagrammet nedan visar hur många nya revisorer som behövs om de nu yrkesverksamma kvalificerade revisorerna minskar sin arbetsbelastning. Man kan utläsa att för varje 100 timmars minskad årlig arbetstid för revisorskåren behövs ca 100 nya revisorer.

Behov av revisorer vid olika arbetsbelastning

Antal revisorer

2200

2100

2000

1900

1800

2100

2000

1900

1800

1700

timmar

Undersökningen visar också på en tendens hos revisorerna att försöka minska ner på antalet uppdrag och engagemang. Man vill i möjligaste mån minska tidspressen under bokslutssäsongen och höja kvalitén på revisionsarbetet.

ÖKAD INFORMATION OM REVISION BEHÖVS

Undersökningen pekar på behovet av information från revisorsorganisationerna själva och från Kommerskollegium om vad revision är och varför den måste utföras.

NYA MARKNADER FÖR REVISORER

I undersökningen pekas på expanderande marknader för revisorskåren. Som sådana nämns polisväsendet som satsar på åtgärder mot ekonomisk brottslighet men som har brist på kunniga och erfarna personer för detta.

Samarbete med advokater ifråga om komplicerade konkurser och gäldenärsbrott anges också som något som skulle kunna tänkas öka.

Samarbete med löntagarorganisationer är ett tredje expanderande fält enligt undersökningen.

Konsultuppdrag i företagen på områden såsom skatter, finansiell planering, ADB och företagsvärderingar framhålls slutligen som en viktig ökande marknad för revisorer.

KRAV PÅ REVISORER I FRAMTIDEN

Då företagen lever i en alltmer komplicerad omvärld kommer det i framtiden att krävas större kunskaper av revisorn, både på det teoretiska och det praktiska planet. Därför är utbildning av revisorer viktig, framhålls det i undersökningen. Både grundutbildningen och påbyggnadskurserna måste breddas.

Auktor revisor Margareta Damberg, FAR

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...