Innehåll

Redovisningskommittén har tagit fram ett utkast till rekommendation om inflationsredovisning.

INLEDNING

Denna rekommendation behandlar extern redovisning av prisförändringars effekt på resultat och ställning. Den valda metoden bygger på att den traditionella redovisningens anskaffningskostnader ersätts av aktuella priser eller ”nukostnader” och kallas därför nu kostnadsredovisning. Termen ”inflationsredovisning” har undvikits, eftersom effekten av prisförändringar redovisas även om dessa inte är förenade med en allmän penningvärdeförändring.

Rekommendationen behandlar inledningsvis några motiv för nukostnadsredovisning. Därefter följer allmänna utgångspunkter, nukostnadsredovisningens grunddrag, terminologi samt vissa speciella frågor. I en bilaga, ”Tekniska anvisningar för nu kostnadsredovisning”, beskrivs vissa beräkningstekniska problem.1 Dessa tekniska anvisningar är en integrerad del av rekommendationen.

Tekniska anvisningar beträffande beräkning av nukostnad sålda varor och varulagrets nukostnad är klara och presenteras på sid 30. Anvisningar för nu kostnadsavskrivningar och anläggningars nukostnad kommer att presenteras i novembernumret av BALANS.

1 MOTIV FÖR NUKOSTNADSREDOVISNING

Under tider med starka prisförändringar ger en redovisning baserad på historiska anskaffningskostnader en ofullständig bild av ett företags resultat och ställning. För att årsredovisningsläsaren rätt skall kunna bedöma företagets resultat kan det vara av stor betydelse i vilken omfattning prisändringar på lager och anläggningar ingår i resultatet, dvs hur mycket lägre (eller högre) resultatet skulle ha varit om förbrukade varor respektive förbrukad del av anläggningar inköpts till under den aktuella redovisningsperioden gällande priser. Jämförelser mellan olika företags kapital och soliditet underlättas om värden på lager och anläggningar är uttryckta i aktuella och därmed jämförbara priser. Vidare kan det föreligga behov av att få företagets avkastning uttryckt i reala termer, dvs rensad från inflation. För en vanlig bankränta är en sådan omräkning enkel. Vid en ränta på 12 % och en inflation på 10 % är den reala räntan (12 – 10)/110 = 1,82 % eller approximativt 12 – 10 = 2 %. Att på motsvarande enkla sätt omräkna ett företags anskaffningskostnadsbaserade räntabilitet är inte lika meningsfullt.

Under 1960-talet pendlade inflationstakten i Sverige mellan 2 och 6 % (genomsnitt ca 4 %). Under 1970 – 73 höjdes nivån till ca 7 % per år för att under 1974 – 79 ligga på 10 %-nivån. 4 % årlig prisstegring betyder 48 % i total prisstegring under 10 år, medan motsvarande siffra vid 10 % årlig prisstegring är 159 %. Den ökade prisstegringstakten är enligt FARs mening ett starkt argument för nukostnadsredovisning.

Vid konstant prisstegringstakt och jämna investeringar blir det också konstanta relationer mellan anläggningsvärden baserade på nukostnader och anskaffningskostnader. Om takten t ex är 4 % per år kan årsredovisningsläsarna schablonmässigt uppskatta relationerna. Sådana schablonberäkningar blir emellertid svåra eller omöjliga vid varierande prisstegringstakt. Variationerna i prisförändringstakten är alltså i sig ett argument för en nukostnadsredovisning.

Många av de större svenska företagen presenterar redan i dag vissa nukostnadsbaserade redovisningsdata i sina årsredovisningar. Men informationen lämnas på ett varierande sätt och med användning av olika mätmetoder. FAR anser det önskvärt att nukostnadsbaserade redovisningsdata presenteras och mäts på ett mera enhetligt sätt.

I bl a USA och England har under 1979 – 80 utkommit rekommendationer om nukostnadsredovisning (”current cost accounting”) för i första hand börsnoterade företag. I båda fallen skall nukostnadsbaserade data presenteras som ett supplement till den vanliga redovisningen. Rekommendationerna skiljer sig dock åt beträffande hur prisförändringarna skall påverka resultatet och beträffande hur informationen skall presenteras.

FAR har mot denna bakgrund ansett tiden mogen att utarbeta en rekommendation om nukostnadsredovisning för de större företagen. Det är enligt FARs mening också önskvärt att även mindre företag presenterar nukostnadsredovisning eller åtminstone vissa nukostnadsbaserade redovisningsdata.

2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER

a Nukostnadsredovisning

Diskussionen om redovisning av prisändringars effekt på resultat och ställning har följt två huvudlinjer. Enligt den ena omräknas resultat- och balansposter med något allmänt mått på penningvärdet t ex konsumentprisindex. Redovisning sker då i kronor med samma allmänna köpkraft. Som lämplig beteckning för denna metod föreslås köpkraftskorrigerad redovisning (på engelska ”General Purchasing Power Accounting”).

Enligt den andra huvudlinjen baseras omräkningen på för olika kostnader och tillgångar specifika prisändringar, vilket betyder att varukostnad och lagervärde samt avskrivningar och anläggningsvärden beräknas med utgångspunkt från aktuella priser (nukostnader). FAR föreslår att denna metod kallas ”nukostnadsredovisning” (på engelska ”Current Cost Accounting”).

Den amerikanska rekommendationen (FAS 33) föreskriver redovisning enligt båda metoderna medan den engelska SSAP 16) är byggd på nukostnadsredovisning. I svensk praxis är nukostnadsredovisning dominerande. Nukostnadsredovisning är därför en utgångspunkt för denna rekommendation.

b Supplementär redovisning

En annan viktig fråga är om nukostnadsredovisningen skall göras i den vanliga resultat- och balansräkningen eller vid sidan av denna. De engelska och amerikanska rekommendationerna föreskriver att nukostnadsredovisningen lämnas supplementärt, dvs utanför de nuvarande resultat- och balansräkningarna. Med hänsyn härtill, med hänsyn till bokförings- och aktiebolagslagens utformning och till mätproblemen bör samma lösning väljas i Sverige.

c Resultat- och balansräkningar

En supplementär nukostnadsredovisning kan presenteras mer eller mindre fullständigt. Det är vanligt att nukostnadsredovisningen inskränks till kostnad sålda varor och/eller avskrivningar utan att motsvarande värden för balansposterna lämnas. FAR fäster stor vikt vid möjligheten att göra räntabilitetsberäkningar och anser bl a därför att det är väsentligt att även nukostnadsbaserade värden på lager och anläggningar presenteras.

För årsredovisningsläsaren är det enklast att nukostnadsredovisningen presenteras i form av resultat- och balansräkningar. Dessa behöver dock inte vara lika detaljerade som de vanliga resultat- och balansräkningarna.

d Berörda företag

En del större svenska företag presenterar redan i dag en ganska fullständig nukostnadsredovisning i sina årsredovisningar. Många företag presenterar åtminstone nukostnad sålda varor och nukostnadsavskrivningar. I andra företag föreligger motsvarande data internt.

FAR anser tiden mogen att kräva att börsföretagen och andra större företag presenterar nukostnadsredovisning i sina årsredovisningar. Med större företag avses här företag med mer än 1.000 anställda eller omsättning eller balansomslutning överstigande 10.000 basbelopp.

Vid koncernförhållande skall nukostnadsredovisning i första hand lämnas för koncernen.

I företag där en nukostnadsredovisning skulle innebära små avvikelser från den vanliga redovisningen t ex på grund av att värdet på lager och anläggningar är relativt lågt, kan nukostnadsredovisning underlåtas. Även i andra fall kan omständigheterna vara sådana att en nukostnadsredovisning inte tillför någon nämnvärd information. Om nukostnadsredovisning av dessa skäl ej lämnas, skall detta omnämnas och motiveras i årsredovisningen.

Även för företag eller koncerner som inte uppfyller nämnda storlekskriterier torde det ofta vara önskvärt att någon typ av nukostnadsredovisning lämnas. Detta gäller speciellt under år då nukostnad sålda varor starkt avviker från redovisad kostnad sålda varor eller i företag där avskrivningarna är speciellt stora i förhållande till resultatet.

e Precisionskrav

FAR är medveten om de beräkningsproblem en nukostnadsredovisning medför. Precisionskraven får inte ställas så högt att kostnaderna för beräkningsarbetet blir orimliga. Detta gäller speciellt under en övergångstid innan metoder och lämpliga organisatoriska rutiner utvecklats.

3 NUKOSTNADSREDOVISNINGENS GRUNDDRAG

Den traditionella redovisningen är baserad på anskaffningskostnader. Vid nukostnadsredovisning används i stället nukostnad som underlag för värderingen av varukostnad, avskrivningar, varulager och anläggningar. I den nukostnadsbaserade redovisningen förs prisändringar i lager och anläggningar till resultatet då de inträffar i stället för, som i den vanliga redovisningen, då de realiseras. Sett över företagets hela livslängd blir summa resultat lika men periodiseringen blir olika. Vidare – och det är väsentligt – särredovisas prisförändringarna så att årsredovisningsläsaren kan se hur stor del av resultatet dessa svarar för.

Nukostnaden motsvarar vanligen återanskaffningskostnaden för en ny motsvarande tillgång. Om denna tillgång avviker från den befintliga genom högre kapacitet, lägre driftskostnader e dyl måste återanskaffningskostnaden korrigeras för denna skillnad i anläggningens prestationsförmåga.

I övrigt bör enligt FARs mening nukostnadsredovisningen vara baserad på samma grundprinciper som den vanliga redovisningen. Varulager skall således värderas enligt lägsta värdets princip, dvs i det här fallet till lägsta av nukostnad och verkligt värde. För anläggningstillgångar kan nedskrivning bli aktuell om värdet varaktigt beräknas understiga nukostnaden.

Ett resultat belastat med nukostnad sålda varor och nukostnadsavskrivningar ger en ofullständig redovisning av företagets totala nukostnadsbaserade resultat. För den ytterligare korrigering av det anskaffningsbaserade resultatet som bör göras finns olika modeller.

Enligt ett synsätt skall det nukostnadsbaserade resultatet tillgodoföras den prisökning som under året uppkommit på varulager och anläggningar då dessa tillgångar värderas på basis av nukostnad både vid årets början och slut. Det därefter framkomna resultatet är uttryckt i nominella termer. Det kan omräknas till ett realt resultat genom att det belastas med en ”inflationskorrigering” beräknad som årets penningvärdeförändring i eget kapital. Det uttrycker då hur mycket det egna kapitalet ökat utöver vad som krävs för att bibehålla dess allmänna köpkraft. Detta synsätt har i princip tillämpats i den amerikanska rekommendationen.

Enligt ett annat synsätt – använt i den engelska rekommendationen – skall det nukostnadsbaserade resultatet inte belastas med hela skillnaden mellan nukostnads- och anskaffningskostnadsbaserade varukostnader och avskrivningar utan endast med den del därav som uppkommit i den eget-kapitalfinansierade delen av lagret och anläggningarna. Prisändringen i den skuldfinansierade delen av lagret och anläggningarna återförs därför (”gearing adjustment”). Vidare korrigeras rörelseresultat för prisändring i monetärt rörelsekapital (rörelsefordringar minus rörelseskulder). Även skuldfinansierad del av denna korrigering återförs som ”gearing adjustment”. Denna metod brukar kallas ”skuldandelsmetoden”.

Tanken bakom skuldandelsmetoden är att det genom prishöjningar ökade kapitalbehovet i lager, anläggningar och monetärt rörelsekapital inte behöver självfinansieras i sin helhet. Det kan finansieras med ökade skulder i en omfattning som motsvarar den befintliga skuldandelen utan att soliditeten försämras. Resultatet enligt skuldandelsmetoden mäter vad som kan delas ut sedan tillräckligt med medel kvarhållits i företaget för att bibehålla aktieägarnas andel av företagets kapacitet. Detta synsätt är alltså finansiellt inriktat.

Vid bedömning av dessa båda synsätt har FAR funnit att skuldandelsmetoden är förenad med vissa nackdelar. Den överger det traditionella sambandet mellan resultat- och balansräkning, dvs att resultatet skall vara lika med förändringen i eget kapital. Prisändringar i lager och anläggningar redovisas nämligen ej i sin helhet i resultaträkningen utan förs delvis direkt till eget kapital.

FAR anser därför att det förstnämnda synsättet innebär den minsta avvikelsen från nuvarande grundläggande redovisningsprinciper och att en nukostnadsredovisning enligt detta synsätt därför är lättare att förstå och tolka.

4 TERMINOLOGI

För nukostnadsredovisning föreslår FAR följande terminologi och definitioner:

Varulagers nukostnad = vad det på balansdagen skulle kosta att återanskaffa motsvarande lagertillgångar.

Nukostnad sålda varor = försäljningsdagens återanskaffningskostnad för sålda varor.

Prisändring sålda varor = skillnad mellan kostnad sålda varor vid nukostnads- och vid anskaffningskostnadsredovisning (= realiserad prisändring lager).

Orealiserad prisändring lager = skillnad mellan lagrets värde vid nukostnads- och vid anskaffningskostnadsredovisning.

Årets prisändring lager = prisändring sålda varor plus utgående orealiserad prisändring lager minus ingående dito.

Anläggnings bruttonukostnad = vad det på balansdagen skulle kosta att återanskaffa en ny anläggning med motsvarande kapacitet och effektivitet. Om återanskaffning skulle ske med en anläggning som har högre kapacitet, lägre driftskostnader e dyl än den befintliga skall korrigering ske härför.

Nukostnadsavskrivning (eller kalkylmässig avskrivning) = avskrivning baserad på anläggnings bruttonukostnad.

Anläggnings (netto-)nukostnad (eller kalkylmässigt restvärde) = anläggnings bruttonukostnad på balansdagen minus ackumulerade avskrivningar baserade på denna bruttonukostnad.

Prisändring avskrivning = skillnad mellan avskrivning vid nukostnads- och vid anskaffningskostnadsredovisning (= realiserad prisändring anläggningar).

Orealiserad prisändring anläggningar = skillnad mellan anläggningars värde vid nukostnads- och anskaffningskostnadsredovisning.

Årets prisändring anläggningar = prisändring avskrivning plus utgående orealiserad prisändring anläggningar minus ingående dito.

Nukostnadsbaserat rörelseresultat = rörelseresultat belastat med nukostnad sålda varor och nukostnadsavskrivningar.

Nukostnadsbaserat nettoresultat = nukostnadsbaserat rörelseresultat plus/minus prisändringar lager och anläggningar, finansiella och extraordinära poster samt skatt, men före bokslutsdispositioner.

Inflationskorrigering (eller korrigering för förändring i allmänt penningvärde) = årets inflation (mätt med konsumentprisindex) gånger summan av genomsnittligt redovisat eget kapital, redovisade obeskattade reserver och orealiserade prisändringar.

Realt (eller inflationskorrigerat) nettoresultat = nukostnadsbaserat nettoresultat med avdrag för inflationskorrigering.

5 SPECIELLA FRÅGOR

Som komplettering till vad som nämnts i avsnittet om nukostnadsredovisningens grunddrag tas här upp några speciella frågor. Mera beräkningstekniska frågor behandlas i de tekniska anvisningarna.

a Inflationskorrigering

Nukostnadsredovisning kan ske utan eller med inflationskorrigering. I det förra fallet är redovisningen uttryckt i nominella termer, i det senare i reala termer. De reala resultatmåtten anger hur mycket resultatet över- eller understiger vad som krävs för att kapitalets köpkraft skall ha bibehållits.

Inflationskorrigering kan i sin tur göras på i princip två olika sätt, ofördelad eller fördelad. Dessa olika varianter behandlas nedan. De illustreras i ett sifferexempel i Bilaga 1.

Bilaga 1

VARIANTER PÅ NUKOSTNADSREDOVISNING – SIFFEREXEMPEL

För att underlätta förståelsen av principerna förekommer i exemplet nedan inga obeskattade reserver, bokslutsdispositioner och skattkostnader. Inflationen är 10% under året.

Konventionell redovisning

Resultaträkning:

Försäljning

1.000

Anskaffningskostnad sålda varor

– 244

Övriga driftskostnader

– 565

Avskrivningar

– 81

Rörelseresultat

110

Räntekostnader

– 70

40

Balansräkning:

19X1

19X0

Fordringar

275

250

Varulager

260

244

Anläggningar

 Anskaffn värde

810

735

 ./. Ack avskr

– 379

431

– 345

390

966

884

Kortfrist skulder

165

150

Långfristskulder

546

519

Eget kapital

255

215

966

884

Nukostnadsredovisning

Variant I – Nukostnadsredovisning i nominella termer

Resultaträkning:

Försäljning

1.000

Nukostnad sålda varor

– 260

Övriga driftskostnader

– 565

Nukostnadsavskrivningar

– 129

Nukostnadsbaserat rörelseresultat

46

Årets prisändring lager

+ 20

Årets prisändring anläggn

+ 72

Nukostnadsbaserat resultat före finansiella poster

138

Räntekostnader

– 70

Nukostnadsbaserat nettoresultat

68

Balansräkning:

19X1

19X0

Fordringar

275

250

Varulager

270

250

Anläggningar

 Bruttonukostn

1.361

1.215

 ./. Ack nu kostnadsavskr

– 749

612

– 668

547

1.157

1.047

Kortfrist skulder

165

150

Långfrist skulder

546

519

Orealiserade prisändr

191

163

Eget kapital

255

215

1.157

1.047

Variant II – Nukostnadsredovisning med ofördelad inflationskorrigering

Resultaträkningen = variant I med följande tillägg:

Nukostnadsbaserat nettoresultat

68

Inflationskorrigering

10 % av (163 + 215 +191 + 255):2

– 41

Realt nettoresultat

27

Balansräkningen = variant I

Variant III – Nukostnadsredovisning med fördelad inflationskorrigering

Inflationskorrigering enligt variant II fördelas på basis av genomsnittliga balansvärden enligt följande:

Kortfristiga (icke räntekrävande) fordringar och skulder, 10% av genomsnittlig balans

=

0,1 x (250 – 150 + 275 – 165): 2 =

10

Varulager, 10 % av genomsnittlig balans

=

0,1 x (250 + 270): 2 =

26

Anläggn, 10 % av genomsnittlig balans

=

0,1 x (547 + 612): 2 =

58

Långfristiga skulder, 10% av genomsnittlig balans

=

0,1 x (519 + 546): 2 =

– 53

41

Resultaträkning:

Försäljning

1.000

Nukostnad sålda varor

– 260

Övriga driftskostnader

– 575

(565 + 10)

Nukostnadsavskrivning

– 129

Nukostnadsbaserat rörelseresultat

36

Årets reala prisändring lager

– 6

(= 20 – 26)

Årets reala prisändring anläggn

+ 14

(= 72 – 58)

Realt resultat före finansiella poster

44

Reala räntekostnader

– 17

(= 70 – 53)

Realt resultat

27

Balansräkning: = variant I

Avstämning mellan konventionell redovisning och nukostnadsredovisning

Nettoresultat enligt konventionell redovisning

40

Avgår:

Prisändring sålda varor (260 – 244 =)

16

Prisändring avskrivningar (129 – 81 =)

48

– 64

Tillkommer:

Årets prisändring lager

20

Årets prisändring anläggningar

72

+ 92

Förändring orealiserade prisändringar (191 – 163 =)

+ 28

+ 28

Nukostnadsbaserat nominellt nettoresultat

68

Inflationskorrigering (endast variant II och III)

– 41

Realt nettoresultat

27

I variant III skulle avstämning också kunna ske på följande sätt:

Nettoresultat enligt konventionell redovisning

40

Avgår:

Prisändring sålda varor (260 – 244 =)

16

Prisändring avskrivningar (129 – 81 =)

48

– 64

Tillkommer:

Real prisändring lager

– 6

Real prisändring anläggningar

+ 14

+ 8

Inflationskorrigering avseende icke räntekrävande fordringar och skulder

– 10

Inflationskorrigering avseende räntekrävande fordringar och skulder

+ 53

Realt nettoresultat

27

Då bör också en avstämning av realiserade prisändringar ske enligt följande:

Ingående balans

163

Prisändring sålda varor och avskrivningar

– 64

Årets prisändringar lager och anläggningar (nominella)

+ 92

191

Den nukostnadsbaserade balansräkningen är identisk i de olika varianterna.

 • Variant I – Nukostnadsredovisning i nominella termer.

  I variant I belastas resultatet med nukostnad sålda varor och nukostnadsavskrivning samt tillgodoförs årets prisändring lager och anläggningar. Däremot görs ingen inflationskorrigering, dvs det nukostnadsbaserade resultatet är uttryckt i nominella termer.

 • Variant II – Nukostnadsredovisning med ofördelad inflationskorrigering.

  Variant II innebär endast den förändringen gentemot variant I att resultatet belastas med en inflationskorrigering som placeras som en sista kostnadspost i resultaträkningen. Alla poster i resultaträkningen ovanför inflationskorrigeringen är identiska med variant I och alltså uttryckta i nominella termer. Inflationskorrigeringen ingår i det egna kapitalet i balansräkningen (se avstämningen i sifferexemplet). Balansräkningen blir därför identisk med variant I.

 • Variant III – Nukostnadsredovisning med fördelad inflationskorrigering.

  I denna variant fördelas inflationskorrigeringen enligt variant II på de intäkts- och kostnadsposter som kan anses ha påverkats av penningvärdeförändringen.

  I resultaträkningen omräknas årets prisändringar i lager och anläggningar från nominella till reala mått genom att de reduceras med inflationen gånger genomsnittligt nukostnadsbaserat värde på lager respektive anläggningar. Återstående belopp ger alltså uttryck för i vilken omfattning prisförändringen på dessa tillgångar över- eller understiger inflationstakten.

  Eftersom eget kapital – något förenklat – är lika med summan av lager, anläggningar och monetära poster, är resterande del av inflationskorrigeringen hänförlig till dessa monetära poster (likvida medel, fordringar och skulder). Inflationskorrigeringen avseende monetära poster skulle i sin helhet kunna placeras bland finansiella poster i resultaträkningen. Eftersom emellertid en del av de monetära posterna är icke räntebärande skulle de sålunda inflationskorrigerade räntekostnaderna eller -intäkterna ej ge uttryck för reala räntor på de räntebärande posterna. För att uppnå detta bör den del av inflationskorrigeringen som avser icke räntebärande monetära poster ingå i rörelseresultatet. Rörelseresultat kan nämligen sägas vara påverkat av (hypotetiska) nominella räntekostnader och – intäkter för dessa monetära poster.

  I variant III blir alltså hela resultaträkningen inflationskorrigerad. Resultatet före räntekostnader kan t ex användas för beräkning av real räntabilitet på totalt kapital.

Variant I har fördelen att vara konsekvent uttryckt i nominella termer. Om denna variant används bör dock klart anges att resultatet inte är inflationskorrigerat. För att underlätta för årsredovisningsläsaren bör räntabilitetsmått presenteras. Nukostnadsbaserade nominella räntabilitetsmått kan nämligen enkelt omräknas till reala termer genom att det nominella procenttalet reduceras med årets inflation.

Variant II är en mellanform som har den nackdelen att nominella och reala resultatmått blandas i resultaträkningen. Årets prisändringar i lager och anläggningar är t ex uttryckta i nominella termer medan nettoresultatet är ett realt mått. Årsredovisningsläsaren riskerar därigenom att få en överdriven uppfattning om prisändringarnas betydelse för resultatet. På motsvarande sätt kan de nominella ränteintäkternas och -kostnadernas betydelse för resultatet misstolkas om de jämförs med det reala resultatet. FAR vill dock på detta stadium ej utesluta variant II, förutsatt att presentation sker på ett sådant sätt att missförstånd av denna och likartad typ ej uppkommer.

Variant III är enligt FARs mening den variant som bäst beskriver prisförändringars betydelse för resultatet bl a genom att prisändringar och räntor blir uttryckta i reala mått. Årets prisändringar på anläggningar och lager blir inte lika dominerande i resultaträkningen som i de andra varianterna, vilket torde underlätta förståelsen av nukostnadsredovisningen. Reala ränteintäkter och -kostnader är intressanta för bedömningen av räntornas effekt på resultatet, speciellt som t ex låneräntor ofta reagerar med en viss fördröjning på förändringar i inflationstakten. Vidare har variant III den fördelen att real räntabilitet på totalt kapital direkt kan beräknas.

b Nedskrivning lager och anläggningar

Som nämnts i avsnittet om nukostnadsredovisningens grunddrag skall varulager även i nukostnadsredovisningen värderas enligt lägsta värdets princip, dvs till lägsta av nukostnad och verkligt värde. I rekommendation nr 2 om varulagervärdering och lagerreserv behandlas principer för beräkning av verkligt värde.

Anläggningar skall i princip värderas till (netto)nukostnad. En schablonmässig värdering till nukostnad kan emellertid innebära en helt orealistisk värdering. I nukostnadsredovisningen bör därför motsvarande regel tillämpas som i 15 §, tredje stycket BFL:

”Har värdet på anläggningstillgång varaktigt gått ned, skall nedskrivning ske med det engångsbelopp som kan anses erforderligt enligt god redovisningssed.”

I FARs förslag till rekommendation om värdering av materiella anläggningstillgångar behandlas principer för värdering av anläggningstillgångar i samband med bestämning av nedskrivningsbehov samt under vilka förutsättningar i övrigt som nedskrivning bör ske. Motsvarande principer bör tillämpas i nukostnadsredovisningen. Anläggningstillgång bör alltså nedskrivas i förhållande till nukostnaden, om dess värde väsentligt understiger denna nukostnad och detta tillstånd beräknas bli varaktigt. Nedskrivning bör i så fall ske till marknadsvärdet eller, om sådant ej föreligger, avkastningsvärdet.

Om en anläggningstillgång nedskrives i förhållande till nukostnad skall det nedskrivna värdet därefter utgöra underlag för värdering och avskrivning i nukostnadsredovisningen. Om det inte finns särskilda skäl anta annat bör det nedskrivna värdet uppräknas med lämpligt index så att det därefter följer prisutvecklingen.

Nedskrivningar på anläggningar bör i resultaträkningen redovisas som prisändringar på anläggningar. I not eller inom linjen bör storleken av nedskrivningar i förhållande till nukostnaden anges.

c Bolagsskatt

Bolagsbeskattningen i Sverige bygger i princip på att nominella anskaffningskostnadsbaserade vinster beskattas. Befintliga konsolideringsmöjligheter har dock tillkommit bl a för att företagen skall kunna undvika att bli beskattade för ”inflationsvinster”. Det nuvarande skattesystemet kan dock ej sägas innebära att beskattningen konsekvent baseras på reala vinster.

Mot denna bakgrund anser FAR att det f n inte finns grund för att tillämpa några andra principer för redovisningen av skatt än som gäller i den vanliga redovisningen. Detta innebär att nukostnadsbaserat resultat skall belastas med faktisk skattekostnad för det aktuella året. Prisförändringar i lager och anläggningar skall ej belastas med någon latent skatteskuld vare sig i resultat- eller balansräkningen. Eftersom prisändringar redovisas separat både i resultat- och balansräkningen kan årsredovisningsläsaren behandla skatt som han finner lämpligt.

Vid beräkningen av inflationskorrigeringen kan det dock inte undvikas att ställning tas till om det föreligger en latent skatteskuld i obeskattade reserver och orealiserade prisändringar. Om ingen latent skatt anses föreligga, skall inflationskorrigeringen beräknas på summan av eget kapital, obeskattade reserver och orealiserade prisändringar. Samtidigt belastas det reala resultatet med bokförd skattekostnad. Alternativt kan ca hälften av obeskattade reserver och prisändringar betraktas som latent skatteskuld och således ej inräknas i underlaget för inflationskorrigeringen. Årets skattekostnad beräknas då som summan av bokförd skatt och ca hälften av förändringen i obeskattade reserver och orealiserade prisändringar. Relationen mellan resultat- och räntabilitetssiffror enligt de båda metoderna påverkas av ett flertal faktorer och är därigenom svårbestämbar. Samtidigt har valet av metod avsevärd effekt på nivån av denna typ mått. För att få jämförbarhet är det därför angeläget att enighet uppnås om vilken metod som bör väljas. I både den amerikanska och den engelska rekommendationen betraktas orealiserade prisändringar helt som eget kapital. FAR är mot denna bakgrund beredd att f n förorda att den första lösningen väljs. Resultat skall alltså belastas med bokförd skattekostnad och inflationskorrigeringen beräknas på summan av eget kapital, obeskattade reserver och orealiserade prisändringar.

d Koncernredovisningsproblem

Vid upprättande av nukostnadsbaserad koncernbalansräkning måste försiktighet iakttas. Koncernmässiga omvärderingar av anläggningar måste avräknas mot orealiserade prisändringar så att inga dubbelräkningar uppstår.

I koncernbalansräkning upptagen goodwill bör inte omvärderas i nukostnadsredovisningen utan tas upp till samma värde som i den vanliga redovisningen. Detsamma gäller avskrivningar på goodwill. Om goodwillposten till någon del egentligen är hänförlig till undervärderade anläggningar bör den ej medtas i nukostnadsredovisningen, eftersom det då får antas att motsvarande värde ingår i anläggningarnas nukostnad.

Minoritetsintressen behandlas på motsvarande sätt som i den vanliga redovisningen. Det bör således anges hur stor del av det nukostnadsbaserade nettoresultatet som är hänförlig till majoriteten. Om det är fråga om väsentliga minoritetsintressen bör i anslutning till balansräkningen anges hur stor del av orealiserade prisändringar som hänför sig till majoriteten.

Utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar bör om möjligt omräknas till nukostnad i utländsk valuta, varefter omräkning till svenska kronor sker till balansdagskurs. Om omräkning sker i Sverige, bör strävan vara att så nära som möjligt approximera de nukostnader som skulle ha erhållits om omräkning skett utomlands.

e Presentation av nukostnadsredovisning

Nukostnadsredovisningen består av nukostnadsbaserade resultat- och balansräkningar. Dessa behöver dock inte vara lika detaljerade som de konventionella räkningarna. Exempel på nukostnadsbaserade resultat- och balansräkningar presenteras i Bilaga 2. Den nukostnadsbaserade resultaträkningen bör vid tillämpning av variant III som ett minimum innehålla följande poster:

Rörelsens intäkter

Nukostnadsbaserat rörelseresultat

Reala prisändringar lager och anläggningar (var för sig)

Finansiella intäkter och kostnader (var för sig)

Realt resultat före extraordinära poster

Extraordinära poster

Skatt

Realt nettoresultat

Vid tillämpning av variant I presenteras motsvarande poster men uttryckta i nominella termer. Vid variant II skall dessutom inflationskorrigeringen anges i särskild post.

Bilaga 2

NUKOSTNADSREDOVISNING – EXEMPEL PÅ PRESENTATION I ÅRSREDOVISNINGEN

Nukostnadsbaserad resultaträkning (variant III)

19X2

19X1

Rörelsens intäkter

x

x

Rörelsens kostnader

– x

– x

Rörelseresultat före avskrivningar

x

x

Nukostnadsavskrivningar

– x

– x

Rörelseresultat

x

x

Reala prisändringar, lager

x

x

Reala prisändringar, anläggningar

x

x

x

x

Realt resultat före finansiella intäkter och kostnader

x

x

Reala finansiella intäkter

+ x

+ x

Reala finansiella kostnader

– x

– x

Realt resultat före extraordinära poster

x

x

Extraordinära poster

x

x

Realt resultat före skatt

x

x

Skatt

– x

– x

Realt nettoresultat

x

x

Vid användning av variant I utgår benämningen ”real”.

Vid variant II tillkommer en sista kostnadspost, inflationskorrigering, som placeras efter skattekostnaden.

Nukostnadsbaserad balansräkning

Tillgångar

19X2

19X1

 Likvida medel och fordringar

x

x

 Varulager

x

x

 Anläggningar

x

x

Summa tillgångar

x

x

Skulder och eget kapital

 Kortfristiga skulder

x

x

 Långfristiga skulder

x

x

 Obeskattade reserver

x

x

 Orealiserade prisändringar, lager

x

 Orealiserade prisändringar, anläggningar

x

x

x

 Eget kapital

x

x

x

x

I bilaga 1 visas hur avstämning mellan konventionell redovisning och nukostnadsredovisning kan presenteras.

I anslutning till resultaträkningen bör en avstämning presenteras mellan den vanliga redovisningens och nukostnadsredovisningens nettoresultat.

Den nukostnadsbaserade balansräkningen skall minst innehålla:

Likvida medel och fordringar

Varulager

Anläggningar

Kortfristiga skulder

Långfristiga skulder

Obeskattade reserver

Orealiserade prisändringar

Eget kapital

I anslutning till denna balansräkning bör en avstämning mellan in- och utgående värden av prisändringar och eget kapital presenteras.

I många fall torde en mer ingående specifikation av intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder vara erforderlig.

Eftersom tillämpade principer och beräkningsmetoder varierar, är det viktigt för årsredovisningsläsaren att få veta vilka principer och metoder som använts. Bl a bör följande anges:

 • Metod för beräkning av nukostnad sålda varor och varulager.

 • Metod för beräkning anläggningstillgångars nukostnad.

 • Princip för beräkning av inflationskorrigering.

 • Princip för fördelning av inflationskorrigering till berörda intäkts- och kostnadsposter.

Nukostnadsredovisningen bör presenteras i ett särskilt avsnitt bland bokslutskommentarerna. Lämpligen bör informationen kommenteras på ett lättbegripligt sätt. Nyckeltal, t ex räntabilitets- och soliditetstal, torde underlätta förståelsen. Det kan också vara lämpligt att i anslutning till den nukostnadsbaserade resultat- och balansräkningen presentera motsvarande värden för den vanliga resultat- och balansräkningen.

REKOMMENDATION

1 Börsföretag och andra större företag bör i sin årsredovisning inta nukostnadsbaserade resultat- och balansräkningar.

2 Dessa resultat- och balansräkningar skall vara baserade på nukostnaden för lager och anläggningar. Resultatet skall belastas med nukostnad sålda varor och nukostnadsavskrivningar. Det skall, under särskild rubrik i resultaträkningen, tillgodoföras realiserade och orealiserade prisändringar i lager och anläggningar. Resultaträkningen kan vara utformad i nominella eller reala termer.

3 Om resultaträkningen utformas i reala termer skall detta ske genom att resultatet belastas med en inflationskorrigering som beräknas som årets förändring av konsumentprisindex gånger summan av eget kapital, obeskattade reserver och orealiserade prisändringar i lager och anläggningar. Denna inflationskorrigering kan presenteras som en sista post i resultaträkningen men kan med fördel fördelas på de intäkts- och kostnadsposter som har påverkats av penningvärdeförändringen.

4 De nukostnadsbaserade resultat- och balansräkningarna placeras i ett särskilt avsnitt bland bokslutskommentarerna.

5 De kan presenteras i mer sammandragen form än vad som gäller huvudhandlingarna.

6 Det bör klart anges efter vilka principer beräkningarna har skett.